Rom dãmbã 14:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1123

  • Da kao-y taab bʋʋd ye (1-12)

  • Da maan-y tɩ y taabã lak n lʋɩ ye (13-18)

  • Modg-y tɩ laafɩ la zems-n-taar zĩndi (19-23)

14  Reeg-y ned ning tẽeb sẽn pa tar pãngã sõma, la y ra kao ned bʋʋd a tagsa sẽn yaa toor ne yãmb yĩng ye.  Ned ning tẽeb sẽn tar pãng rɩta bũmb fãa, la ned ning tẽeb sẽn pa tar pãng rɩta bũmb nins b sẽn kood zẽed zĩisẽ wã bala.  Ned ning sẽn dɩt rɩɩb buud fãa pa segd n paoog sẽn dɩt-a bũmb nins b sẽn kood zẽed zĩisẽ wã balã ye. La sẽn dɩt-a bũmb nins b sẽn kood zẽed zĩisẽ wã me pa segd n kao sẽn dɩt-a rɩɩb buud fãa wã bʋʋdo, bala Wẽnnaam sũur nooma ne nin-kãnga.  Fo yaa ãnda n na n kao ned a to tʋm-tʋmd bʋʋdo? A yas t’a lʋɩt me, yaa a zu-soabã yĩnga. Sɩd me, b na n kɩtame t’a yalse, bala a Zeova* tõe n kɩtame t’a yalse.  Nina tagsdame tɩ daar n be n yɩɩd ray a taabã, t’a to tagsdẽ tɩ daar pa be n yɩɩd a taabã fãa ye. Bɩ ned kam fãa gãd bũmb ning a sẽn kɩs sɩd ne wã kãn-kãe.  Ned ning sẽn tagsd tɩ daar n be n yɩɩd a taabã maanda rẽ a Zeova* waoogr yĩnga. Ned ning sẽn dɩt rɩɩb buud fãa wã maanda rẽ a Zeova* waoogr yĩnga, bala a pẽgda Wẽnnaam. Ned ning sẽn dɩt bũmb nins b sẽn kood zẽed zĩisẽ wã balã maanda rẽ a Zeova* waoogr yĩnga, bala yẽ me pẽgda Wẽnnaam.  Sɩd-sɩda, tõnd ned baa a ye pa vɩ a mengã yĩng bal ye. Sẽn paase, ned baa a ye pa kiid a mengã yĩng bal ye.  Bala tõnd sã n vɩ, d vɩɩ a Zeova* yĩnga. La d sã n ki, d kii a Zeova* yĩng me. Rẽnd d sã n vɩ wall d sã n ki, d yaa a Zeova* rẽnda.  Yaa rẽ yĩng la Kiristã sẽn ki la b lebs n vʋʋg sẽn na yɩl n tõog n yɩ sẽn vɩ-bã la sẽn ki-bã Zu-soabã. 10  La yaa bõe yĩng tɩ fo kaood f saam-biig bʋʋdo? Wall bõe yĩng tɩ fo paoogd f saam-biiga? Tõnd fãa na n yalsa Wẽnnaam bʋʋdã kaoob geer taoore. 11  Bala, b gʋlsame: “A Zeova* yeelame yaa: ‘M wẽen ne m menga, tɩ rũmã fãa na n yĩgimdame, la tɩ zɩlmã fãa na n yeela vẽeneg tɩ b sak n deegame tɩ mam yaa Wẽnnaam.’ ” 12  Rẽnd Wẽnnaam na n kaoo tõnd ned kam fãa bʋʋd wa sẽn zems a tʋʋma. 13  Woto wã, bɩ d ra le kao taab bʋʋd ye. La bɩ d modg n da tol n maan bũmb sẽn tõe n kɩt tɩ saam-biig lak n lʋɩ wall a bʋdg ye. 14  Mam miime, la m kɩsa sɩd Zu-soab a Zeezi pʋgẽ tɩ baa fʋɩ pa rẽgd a toor ye. La yaa ned sã n wa tagsdẽ tɩ bũmb yaa rẽgd la bõn-kãng yaa rẽgd ne-a. 15  Bala fo sã n sãam f saam-biig sũur rɩɩb poorẽ, fo pa le kẽnd wa sẽn zems nonglem ye. Ra sak tɩ fo rɩɩbã kɩt tɩ ned Kiristã sẽn ki a yĩng sãam ye. 16  Woto wã, bɩ y ra maan bũmb y sẽn tagsd tɩ yaa sõma, tɩ yaool n tõe n kɩt tɩ b gom yãmb wẽng ye. 17  Bala Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ kõom pa tũud ne rɩɩb la yũub ye. La tũuda ne f sẽn na n yaa tɩrga, n tar laafɩ ne neb a taabã,* la f tar sũ-noog ning vʋʋsem sõngã sẽn kõtã. 18  Ned ning sẽn yaa Kiristã yamb la sẽn tar zʋg-sõma-kãens tata Wẽnnaam yam, n paamd ninsaalbã pẽgr me. 19  Woto yĩnga, bɩ d baood bũmb nins sẽn wat ne laafɩ wã, la bũmb nins sẽn sõngd tɩ d fãa tẽebã pãng paasdẽ wã. 20  Da le sãam-y Wẽnnaam tʋʋmd rɩɩb bal yĩng ye. Yaa sɩd tɩ bũmb fãa yaa yɩlemde, la ned sã n dɩt rɩɩb tɩ wat ne neb a taab lʋɩɩse, rẽ pa sõma ye.* 21  Yɩta sõma tɩ fo ra wãb nemd wall f yũ divẽ,* bɩ n maan bũmb baa a ye sẽn kɩtd tɩ f saam-biig lak n lʋɩ ye. 22  Tẽeb ning fo sẽn tarã, kell n tall-a f meng yĩng Wẽnnaam taoore. Sũ-noog soab la ned ning sẽn pa ningd a meng taale, bũmb a sẽn yãk yam n maandẽ yĩng ye. 23  La a sã n maand sãmb-sãmb la a baas n dɩ, a zoe n tara taale, bala a pa rɩ ne tẽeb ye. Sɩd me, bũmb ning fãa sẽn pa maan ne tẽeb yaa yel-wẽnde.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Pa rẽ bɩ, “laafɩ ne Wẽnnaam.”
Bɩ, “yaa wẽnga.”
Bɩ, “rãam.”