Rom dãmbã 13:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1114

  • Nanambsã sakre (1-7)

    • Lampo-rãmbã yaoobo (6, 7)

  • Nonglem yaa Tõogã pidsgu (8-10)

  • Kẽn-y wa neb sẽn kẽnd wĩndga (11-14)

13  Bɩ ned* kam fãa sak nanambsã, bala naam ka be tɩ sã n pa Wẽnnaam n kõ sor ye. Nanambs nins sẽn be n dɩt naam toor-toorã yaa Wẽnnaam n bas tɩ b rɩt naam.  Woto wã, ned ning sẽn kɩɩs naab noor kɩɩsa bũmb Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ beẽ. Neb nins sẽn kɩɩsd nanambsã maanda bũmb sẽn na n kɩt tɩ b kao b bʋʋd n ning-b taale.  Bala, nebã zoeta sẽn dɩt-b naamã. La pa neb nins sẽn maand sẽn yaa sõma wã n zoet-b ye. Yaa neb nins sẽn maand sẽn yaa wẽngã. Fo ratame n da zoe naab bɩ? Bɩ f ket n maand sẽn yaa sõma, tɩ f na paam a pẽgre.  Bala a yaa Wẽnnaam tʋm-tʋmd fo neer yĩnga. La fo sã n maand sẽn yaa wẽng bɩ f maan dabeem, bala pa zaalem yĩng la a sẽn bobd sʋʋgã ye. A yaa Wẽnnaam tʋm-tʋmda, n yaa soab ning sẽn sɩbgd* sẽn maand-a wẽngã.  Rẽnd bʋʋm-tɩrg beeme tɩ yãmb tog n sak naaba, la pa sɩbgrã* yĩng bal ye. Yaa yãmb sũur-kasetã yĩng me.  Yaa rẽ yĩng me la yãmb sẽn yaood lampo-rãmbã. Bala, nanambsã yaa Wẽnnaam tʋm-tʋmdb nin-buiidã nafr yĩnga, sẽn tʋmd wakat fãa bõn-kãng yĩnga.  Bɩ y kõ b fãa bũmb ning b sẽn segd ne wã: Sẽn yet-a tɩ b kõ-a lampo bɩ y kõ-a lampo, sẽn yet-a tɩ b kõ-a fadg bɩ y kõ-a fadgo, sẽn yet-a tɩ b zoe-a bɩ y zoe-a, la sẽn yet-a tɩ b waoog-a bɩ y waoog-a.  Da tall-y ned baa a ye samd n zʋʋg y sẽn segd n nong taabã ye. Bala, ned ning sẽn nong a to pidsa tõogã.  Bala, b tõe n kʋmsa tõogã noy nins sẽn yeele: “Ra yo, ra kʋ, ra zu, ra tʋlg f to bũmbu,” la noy a taabã ne gom-kãngã: “Fo tog n nonga f to wa f menga.” 10  Nonglem pa maand a to wẽng ye. Rẽnd nonglem yaa tõogã pidsgu. 11  Maan-y bõn-kãense, yãmb sẽn mi wakatã yĩnga. Yãmb miime tɩ wakat zoe n taame tɩ y segd n nek n bas gõeem. Bala, tõnd fãagrã kolgame n yɩɩd wakat ning tõnd sẽn lebg tẽedbã. 12  Zĩigã zʋʋga wʋsgo. Beoogã kolga vẽegre. Woto wã, bɩ d yeeg tʋʋm nins sẽn yaa lik rẽndã n lobe, la d bob vẽenem zab-teedã. 13  Bɩ d kẽn sõma wa neb sẽn kẽnd wĩndga. D lak d mens ne reem-yood la rã-tɩgre, d zãag d mens ne yoob la nin-yoolem,* la d lak d mens ne zab la sũ-kiiri. 14  La bɩ y yeelg Zu-soab a Zeezi Kiristã, la y ra magd y sẽn na n maan to-to n pids yĩngã tʋls-wẽnsã ye.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sɩɩga.”
Gɛrk, “sũ-puugri.”
Gɛrk, “sũ-puugrã.”
Bɩ, “ned sẽn tʋmd tʋʋm-wẽns n pa zoet yãnde.” Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.