Rom dãmbã 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1132

  • Pʋʋsem (1-7)

  • A Poll rat n kẽnga Rom (8-15)

  • Nin-tɩrg na n vɩɩmda tẽeb yĩnga (16, 17)

  • Wẽn-kɩɩsdbã pa tõe n paam bũmb n dõd n yi y (18-32)

    • Bũmb nins Wẽnnaam sẽn naanã wilgda Wẽnnaam sẽn yaa a soaba (20)

1  Maam a Poll yaa Kirist Zeezi yamba, la ned b sẽn bool t’a yɩ tʋm-tʋmda, b sẽn welg toor koe-noogã yĩnga,  koe-noog ning Wẽnnaam sẽn da pĩnd n kɩt tɩ b no-rɛɛsdbã togs Gʋls-sõamyã pʋgẽ wã.  Koe-no-kãng gomda b Biigã sẽn dog n yaa a Davɩɩd yagengã* yelle,  la sẽn vʋʋg n yi kũ-rãmb sʋk ne vʋʋsem sõngã pãnga, tɩ wilg tɩ b yaa Wẽnnaam Biigã. Bi-kãng yaa tõnd Zu-soab a Zeezi Kiristi.  Bãmb maasem yĩnga, mam paama Wẽnnaam barka,* la m paam tɩ b yãk-m tɩ m yaa tʋm-tʋmd sẽn na yɩl tɩ buud fãa neb tõog n wilg tɩ b tara tẽeb la b sak bãmba, b yʋʋrã pẽgr yĩnga.  B boola yãmb me bu-kãens sʋk tɩ y yɩ a Zeezi Kirist rẽnda.  Maam n gʋls seb-kãngã n tool neb nins fãa sẽn be Rom n yaa Wẽnnaam nin-nongdse, la neb b sẽn bool tɩ b yɩ yɩlmã: Bɩ bark* la laafɩ sẽn yit Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Ba wã nengẽ, la Zu-soab a Zeezi Kirist nengẽ zĩnd ne yãmba.  Nananda, mam pʋʋsda m Wẽnnaamã bark yãmb fãa yĩng a Zeezi Kirist maasem yĩnga. Bala, b gomda yãmb tẽebã yell dũniyã gill zugu.  Wẽnnaam ning mam sẽn sakd ne m sũur fãa, n moond koe-noog ning sẽn gomd b Biigã yellã yaa mam kaset soab tɩ wakat fãa, mam pʋʋsdame n gomd yãmb yell n pa basdẽ, 10  n kotẽ tɩ sã n tõe bɩ m wa yãmb nengẽ, sã n zemsa ne Wẽnnaam daabo. 11  Bala, mam data ne m sũur fãa n yã yãmba, n kõ-y kũun sẽn yit Wẽnnaam nengẽ* tɩ y tẽebã paam pãnga. 12  Mam sẽn dat n yeelã yaa tɩ ned kam fãa tẽeb na n kenga a to raoodo. Yãmb tẽebã keng mam daoodo, tɩ ma-me tẽebã keng yãmb raoodo. 13  M saam-biisi, mam datame tɩ y bãng tɩ naoor wʋsgo, mam tʋlgame n na n wa yãmb nengẽ, sẽn na yɩl n yã koɛɛgã m sẽn na n moon be wã bi-sõma, wa sẽn yɩ to-to buud a taabã pʋsẽ wã me. La hal tɩ ta masã mam paama gɩdgre. 14  Mam tara Gɛrk-rãmbã ne sãambã* samde, la yam dãmbã ne sẽn pa tar-b yamã samde. 15  Rẽ n kɩt tɩ mam dat ne m sũur fãa n moon yãmb me sẽn be Rommã koe-noogã. 16  Bala mam pa zoet yãnd ne koe-noogã ye. Sɩd-sɩda, a yaa Wẽnnaam pãng sẽn wat ne fãagr ned ning fãa sẽn tẽedã yĩnga, ne Zʋɩf pipi, la ne Gɛrk me. 17  Koe-noogã maasem yĩnga, Wẽnnaam tɩrlmã lebgda vẽeneg ne tẽebo, la tẽeb yĩnga, wa b sẽn gʋlsã: “La nin-tɩrg na n vɩɩmda tẽeb yĩnga.” 18  Wẽnnaam sũ-puugrã yita saasẽ n sigd wẽn-kɩɩsdbã la tʋʋm-wẽns-maandbã sẽn tũnugd ne manesem sẽn pa zems sẽn na yɩl tɩ nebã ra bãng sɩdã zutu. 19  Bala, bũmb nins nebã sẽn tõe n bãng Wẽnnaam zugã yaa vẽenes bãmb sʋka, Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b lebg vẽenes ne bãmbã yĩnga. 20  Baa ned sẽn pa tõe n yã Wẽnnaamã, hal dũniyã naaneg tɛka, ninsaal tõe n bãngame tɩ Wẽnnaam yaa pãng sẽn ka sɛt soaba, la tɩ b sɩd yaa Wẽnnaam, rẽ sẽn yaa vẽeneg bõn-naandsã sʋkã yĩnga. Rẽ n so tɩ nin-kãensã pa tõe n paam bũmb n dõd n yi ye. 21  Bala, baa b sẽn mi Wẽnnaamã, b pa pẽg bãmb b sẽn yaa Wẽnnaamã yĩnga, wall b pʋʋs-b bark ye. La b tagsa wã lebga tags-vɩɩdo, tɩ b sũyã sẽn be zɩɩlem pʋgẽ wã lebg lika. 22  Baa b sẽn yet tɩ b tara yamã, b lebga yalemba, 23  n dɩk Wẽnnaam sẽn ka kiidã ziirã n tek ne bõn-naands sẽn wõnd ninsaal sẽn yaa kiidã, la bõn-yɩgdɩ, la rũms sẽn tar nao a naase, la bõn-vuudsi. 24  Rẽ n so tɩ b sẽn dat n tũ b sũyã ratmã yĩnga, Wẽnnaam bas-b lame tɩ b tʋmd dẽgd n paoogd b yĩnsã. 25  B teka Wẽnnaam sɩdã ne ziri, la b bas Naandã n waoogd* bõn-naandsã la b sakd-b ne b sũur fãa. La yaa Naandã bal n so pẽgr wakat fãa. Ãmiina. 26  Yaa rẽ yĩng la Wẽnnaam sẽn bas-b tɩ yoobã tʋlsem soog-bã. Bala, b pagbã teka pag ne rao lageng ning sẽn zemsã ne sẽn pa zemse. 27  Woto me, rapã basa pagbã gãag sẽn zemsã, n tʋlg taab ne tʋlsem-kãseng tɩ rao ne rao tʋmd rẽgdo, n deegd b tudgrã yaood* zãng b mens yĩnsã pʋsẽ. 28  B sẽn pa ges tɩ zemsame tɩ b bao n bãng Wẽnnaamã yĩnga, Wẽnnaam bas-b-la ne b tags-wẽnsã, sẽn na yɩl tɩ b maan bũmb nins sẽn pa zemsã. 29  La b sũyã pida ne sẽn pa tɩrg buud fãa, ne wẽnem, ne rat-tɩ-looge,* la ne tʋʋm-wẽns buud fãa, n pid ne sũ-kiiri, ne nin-kʋʋre, ne zaba, ne zãmbo, la ne pʋ-toogo, n yaa wɩtba, 30  munaafɩgse, neb sẽn kis Wẽnnaam, tɩta-neba, waoog-m-mens rãmba, wuk-m-mens rãmba, neb sẽn magd mag-wẽnse,* neb sẽn kɩɩsd b ba-rãmb la b ma-rãmba, 31  neb sẽn pa wʋmd bũmb võor nana, neb sẽn pa pidsd b sẽn pʋlme, neb sẽn pa mi rogem yĩn-sidga, la neb sẽn pa tar nimbãan-zoeere. 32  Nin-kãens mii vẽeneg tɩ Wẽnnaam sẽn yaa tɩrgã yĩnga, b yeelame tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã segda ne kũum. Baasgo, b ket n maanda rẽ, la b pʋd n pẽgda neb nins sẽn maand bõn-kãensa wã.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sẽn dog tẽngã zug n yaa a Davɩɩd yagengã.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “n tall m tõog ning sẽn yit Wẽnnam nengẽ wã n sõng-yã.”
Bɩ, “sẽn pa-b Gɛrk-rãmbã.”
Bɩ, “n tũud.”
Bɩ, “sɩbgre.”
Bɩ, “zoe-bõne.”
Bɩ, “neb sẽn maand bũmb toor-toor sẽn tar n maand wẽnga.”