Kolos rãmbã 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1118

  • Sagls zu-soben-dãmbã yĩnga (1)

  • “Wɩng-y ne pʋʋsgo” (2-4)

  • Kẽn-y ne yam yɩng rãmbã nifẽ (5, 6)

  • Yaoolem pʋʋsem (7-18)

4  Yãmb a zu-soben-dãmbã, maan-y y yembsã sẽn yaa tɩrg la sẽn zemse, n miẽ tɩ yãmb me tara Zu-soab saasẽ.  Wɩng-y ne pʋʋsgo. Ra gũs-y pʋʋsgã wɛɛngẽ ye. Yɩ-y sõm-mitba.  La bɩ y pʋʋsd tõnd yĩng me, n kotẽ tɩ Wẽnnaam pak rignoor koɛɛgã yĩnga, tɩ d tõog n moon Wẽnnaam yel-soalgdgã sẽn yaa sõngã sẽn gomd Kiristã yellã. Yaa yel-soalgdg-kãng yĩng la mam sẽn be bãens roogẽ wã.  Pʋʋs-y me n kos tɩ m tõog n moon-a vẽeneg wa m sẽn segd n moonã.  Yel-manesem ning y sẽn tar ne yɩng rãmbã wɛɛngẽ, kell-y n kẽn-y ne yam, n da sãam y sẽkã ye.  Bɩ y goamã tall yamleoog wakat fãa tɩ yaa wa b yugla yamsem, sẽn na yɩl tɩ y bãng y sẽn segd n leok ned kam fãa to-to.  A Tisik sẽn yaa m saam-bi-nongre, n yaa tʋm-tʋmd sẽn maand sɩd la tõnd yem-taag Zu-soabã pʋgẽ wã na n togsa yãmb bũmb fãa mam zugu.  Mam tʋmd-a-la yãmb nengẽ sẽn na yɩl tɩ y paam tõnd kibare, la t’a bels yãmb sũyã.  A wata ne a Onezɩm sẽn yaa mam saam-bi-nongr sẽn maand sɩdã, la sẽn yit yãmb babgẽ wã. B na n togsa yãmb bũmb nins fãa sẽn maand ka wã. 10  A Aristark sẽn be bãens roogẽ ne maamã toonda yãmb a pʋʋsem. Neb a taab me sẽn toond yãmb b pʋʋsem yaa a Mark sẽn kĩ ne a Barnabaasã (soab ning b sẽn yeel yãmb t’a sã n wa yãmb nengẽ bɩ y reeg-a neerã), 11  n paas a Zeezi b sẽn boond me t’a Zistuusã. B yaa neb sẽn kẽ bãongo. Yaa nin-kãensã bal n yaa mam tʋmd-n-taas Wẽnnaam Rĩungã yĩnga, la b belsda maam* wʋsgo. 12  A Epafras sẽn yaa Kirist Zeezi yamba, la sẽn yit yãmb babgẽ wã toonda yãmb a pʋʋsem. Wakat fãa, a pʋʋsda ne a sũur fãa yãmb yĩnga, sẽn na yɩl tɩ y yals kãn-kãe n yɩ neb sẽn bɩ, la y kɩs sɩd zãng ne Wẽnnaam daabã fãa. 13  Bala, mam kõta yẽ kaset t’a modgda wʋsg yãmb yĩnga, la sẽn be-b Laodise ne Hiyerapoliisã yĩnga. 14  A Luk sẽn yaa logtor neb wʋsg sẽn nongã toonda yãmb a pʋʋsem. A Demas me toonda yãmb a pʋʋsem. 15  Pʋʋs-y saam-biisã sẽn be Laodise wã n kõ-ma, la y pʋʋs a Nimfa ne tiging ning sẽn tigimd a zakẽ wã me. 16  La b sã n wa karem seb-kãngã yãmb sʋk n sa, bɩ y ges tɩ b karm-a Laodise nebã tigingẽ wã me, la y ges tɩ b karem sebr ning b sẽn tool Laodise wã me yãmb nengẽ. 17  Sẽn paase, yeel-y-yã a Arsip yaa: “Gũus ne tʋʋmd ning fo sẽn deeg Zu-soabã nengẽ wã, n tʋm-a sõma.” 18  Ad maam a Poll pʋʋsem m sẽn gʋls ne m meng nugu. Ra yĩm-y mam balgrã yell ye. Bɩ Wẽnnaam barkã* zĩnd ne yãmba.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “b sõnga maam ne sõngr sẽn kengd raoodo.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”