Kolos rãmbã 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1129

  • Pʋʋsem (1, 2)

  • B pʋʋsda Wẽnnaam bark Koloos nebã tẽebã yĩnga (3-8)

  • B pʋʋsa Wẽnnaam n kos tɩ b tẽebã paam pãnga (9-12)

  • Tʋʋmd ning Kiristã sẽn tʋmdã tara yõod wʋsgo (13-23)

  • A Poll tʋmda wʋsg tigingã yĩnga (24-29)

1  Maam a Poll sẽn yaa Kirist Zeezi tʋm-tʋmd Wẽnnaam daabã maasem yĩngã, n paas d saam-biig a Tɩmote  n gʋls seb-kãngã n tool Kolos saam-biisã sẽn yaa nin-sõamyã la sẽn maand sɩda, n be Kirist pʋgẽ wã: Bɩ bark la laafɩ sẽn yit Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Ba wã nengẽ zĩnd ne yãmba.  D sã n wa pʋʋsd yãmb yĩng fãa, d pʋʋsda Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist Ba wã barka.  Bala tõnd wʋma yãmb sẽn tẽed Kirist Zeezi to-to wã kibare, la y sẽn nong nin-sõamyã wã fãa to-to wã me kibare.  Yaa yãmb sẽn saagd n na n wa paam bũmb nins b sẽn bĩng yãmb saasẽ wã n kɩt tɩ y maand woto. Yãmb da wʋma saag-kãng kibare, la tũu ne koe-noogã koɛɛg sẽn yaa sɩdã  sẽn ta yãmbã. A womda biis la a paamd pãng dũniyã gill zugu, wa sẽn yaa to-to yãmb sʋk me hal sẽn sɩng daar ning yãmb sẽn wʋm la y bãng Wẽnnaam barkã* sẽn sɩd yaa a soabã.  Yaa rẽ la yãmb zãms a Epafras nengẽ. Yẽ yaa tõnd yem-taag d sẽn nonge, la Kirist tʋm-tʋmd sẽn maand sɩda, n tʋmd tõnd yĩnga.  Sẽn paase, a wilga tõnd nonglem ning yãmb sẽn bɩɩs ne vʋʋsem sõngã sõngrã.  Yaa rẽ n so me tɩ tõnd sẽn wʋm dẽ wã tɛka, d zɩ n bas n pa pʋʋs yãmb yĩng ye. D kotame tɩ y pid ne Wẽnnaam daabã bãngre, ne yam hakɩɩka, la ne bãngr ning Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn kõtã, 10  sẽn na yɩl tɩ y sẽn kẽnd to-to wã waoogd a Zeova,* tɩ y ta bãmb yam zãnga, y sẽn womd biis tʋʋm-sõma buud fãa pʋgẽ la y paasd y bãngrã Wẽnnaam zugã yĩnga. 11  D kotame me tɩ Wẽnnaam tall b pãngã sẽn tar ziirã n kõ-y pãn-kãsenga, tɩ y tõog toog bũmb fãa pʋgẽ ne sũ-mar la ne nonglem, 12  y sẽn pʋʋsd Ba wã barka, bãmb sẽn yaa soab ning sẽn kɩt tɩ y zems ne naag nin-sõamyã wã sẽn be vẽenem pʋgẽ wã n paam bũmb ning b sẽn pʋlm-bã yĩnga. 13  B yiisa tõnd likã tõog pʋgẽ, n kẽes-d bãmb Bi-nongrã rĩungã pʋgẽ. 14  Yaa b Biigã maasem yĩng la tõnd paam tɩ b yao n fãag tõndo, rat n yeel tɩ d paama d yel-wẽnã sugri. 15  Biigã yaa Wẽnnaam ning ninsaal sẽn pa tõe n yã wã wõnego, la bõn-naandsã fãa pipi soaba.* 16  Bala, tũu ne bãmb maasem tɩ b naan bũmb a taabã fãa sẽn be saasẽ la sẽn be tẽngã zugu, bũmb nins ninsaal sẽn tõe n yã la bũmb nins ninsaal sẽn pa tõe n yã wã, tɩ b yaa naam gɛy wall zu-sobend wall naam wall pãn-soaadba. Yaa bãmb maasem yĩng la b naan bũmb a taabã fãa, la yaa bãmb yĩng la b naan-ba. 17  Sẽn paase, bãmb denga bũmb a taabã fãa, la yaa bãmb maasem yĩng la b naan bũmb a taabã fãa tɩ b beẽ. 18  Bãmb n yaa yĩngã zugu, rat n yeel tɩ tigingã zugu. Bãmb n leb n yaa sɩngre, la sẽn yɩ-a pipi n vʋʋg n yi kũ-rãmb sʋka, sẽn na yɩl n tõog n lebg soab ning sẽn yaa pipi bũmb fãa pʋgẽ wã. 19  Bala, taa Wẽnnaam yam tɩ b kɩt tɩ bũmb fãa pid yẽ soabã pʋgẽ, 20  la b tũnug ne yẽ soabã n maneg yell ning sẽn da be bãmb ne bũmb a taabã fãa sʋkã, tɩ yaa bũmb nins sẽn be tẽngã zug wall bũmb nins sẽn be saasẽ wã, n kɩt tɩ laafɩ wa yẽ soabã zɩɩmã a sẽn daag kũum ra-lukã* zugã maasem yĩnga. 21  Sɩd me, pĩndã yãmb da zãra ne Wẽnnaam n da yaa bãmb bɛɛba, y sẽn da tagsd tʋʋm-wẽns yellã yĩnga. 22  La masã, bãmb kɩtame tɩ y paam n maneg yell ning sẽn da be yãmb ne bãmb sʋkã, soab ning sẽn sak n ki wã yĩn-nemsã maasem yĩnga, sẽn na yɩl tɩ y yals bãmb taoor n yaa nin-sõamyã, neb sẽn pa tar zanga, la sẽn pa tar taale. 23  La yãmb segd n kell n paa tẽebã pʋgẽ, n kɩ yẽg yẽbgrã zug la y yals kãn-kãe, n da bas tɩ b zãag-y ne bũmb ning koe-noogã y sẽn wʋmã sẽn kɩt tɩ y saagd n na n wa paamã ye. B moona koe-no-kãng dũniyã gill zugu. Maam a Poll lebga koe-no-kãng tʋm-tʋmda. 24  Mam kɩdemda sũ-noog masã, mam sẽn namsd yãmb yĩngã. Mam namsda wa Kiristã, la mam segd n kell n namsa Kirist yĩngã sẽn yaa tigingã yĩng tɩ pidi. 25  Mam lebga tigin-kãng tʋm-tʋmda, wa sẽn zems tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn kõ maam yãmb yĩng sẽn na yɩl tɩ m moon bãmb koɛɛgã tɩ pidi, 26  rat n yeel tɩ m moon yel-soalgdg sẽn yaa sõngã. Dũni* ning sẽn zĩnd pĩndã ne neb nins sẽn vɩɩmd pĩndã ra pa mi yel-soalgdg-kãng ye. La masã, Wẽnnaam vẽneg-a-la bãmb nin-sõamyã wã. 27  Sẽn paase, taa Wẽnnaam yam tɩ b kɩt tɩ nin-sõamyã wã bãng yel-soalgdgã sẽn yaa sõngã arzɛgsã sẽn tar ziirã. B kɩtdame tɩ nebã bãngd yel-soalgdgã bu-zẽmsã sʋka. A yaa Kirist sẽn be yãmb pʋsẽ wã, rat n yeel tɩ y sẽn saagd n na n wa naag bãmb n paam ziirã. 28  Yaa bãmb koɛɛgã la tõnd moonda, n keoogd ned buud fãa, la d zãmsd ned buud fãa ne yam hakɩɩka, sẽn na yɩl n sõng ned ning fãa sẽn be Kirist pʋgẽ t’a yɩ ned sẽn bɩ, tɩ d rɩk-a n wilg Wẽnnaam. 29  Sɩd me, yaa rẽ yĩng la mam sẽn tʋmd wʋsgo, n modgd ne bãmb pãngã sẽn tʋmd mam pʋgẽ wã.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “sẽn yɩ-a pipi n doge.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.