Galat rãmbã 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1124

  • Pʋʋsem (1-5)

  • Koe-noog a to ka be ye (6-9)

  • A Poll moona koe-noog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ (10-12)

  • A Poll tuubgã ne a pipi tʋʋmã (13-24)

1  Maam a Poll sẽn yaa tʋm-tʋmdã n gʋlsd yãmba. Pa ninsaal n yãk maam tɩ m yaa tʋm-tʋmd ye. Yaa a Zeezi Kirist ne tõnd Ba a Wẽnnaam sẽn vʋʋg bãmb n yiis kũ-rãmb sʋkã.  Sɩd-sɩda, yaa maam a Poll ne saam-biis nins fãa sẽn be ne maamã n gʋls seb-kãngã n tool tigims nins sẽn be Galasi soolmẽ wã:  Bɩ bark* la laafɩ sẽn yit Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Ba wã nengẽ, la Zu-soab a Zeezi Kirist nengẽ zĩnd ne yãmba.  Kiristã kõo b meng tõnd yel-wẽnã yĩnga, sẽn na yɩl n fãag tõnd ne dũni-kãngã* sẽn yaa wẽngã, wa sẽn zems tõnd Wẽnnaamã sẽn yaa d Ba me wã raabã.  Bɩ Wẽnnaam paam ziir wakat fãa. Ãmiina.  Yãmb sẽn yɩ tao-tao woto n bas* Soab ning sẽn bool yãmb Kirist barkã* maasem yĩngã, n sakd koe-noog buud a to wã linga maam wʋsgo.  Pa rat n yeel tɩ koe-noog a to n be ye. La neb kẽer n gaamd yãmba, la b rat n tek Kiristã koe-noogã.  La baa tõnd bɩ malɛk sã n yi saasẽ n wa togs yãmb koe-noog a to tɩ pa koe-noog ning tõnd sẽn moon yãmbã, bɩ kãab-wẽng zĩnd a soab zugu.  Masã, mam le yeta yãmb wa tõnd sẽn zoe n togsã: Ned ning fãa sẽn togsd yãmb koe-noog tɩ pa yãmb sẽn deeg a soabã, bɩ kãab-wẽng zĩnd a soab zugu. 10  Sɩd-sɩda, yaa ninsaalb yam la m modgd n dat n ta bɩ, bɩ yaa Wẽnnaam yam? Wall yaa ninsaalb sũur la m modgd n na n noog bɩ? Mam sã n da ket n noogda ninsaalb sũyã, mam da pa na n yɩẽ Kirist yamb ye. 11  Bala, m saam-biisi, mam datame tɩ yãmb bãng tɩ koe-noog ning mam sẽn moon yãmbã pa yit ninsaal nengẽ ye. 12  Bala mam pa reeg-a ninsaal nengẽ, leb n pa ninsaal n zãms-a maam ye. La tũu ne vẽnegr a Zeezi Kirist sẽn vẽneg maam. 13  Sãmbg kae tɩ yãmb wʋma mam manesem sẽn da yaa to-to Zʋɩf-rãmbã tũudmã pʋgẽ wã. Yãmb wʋmame tɩ mam da namsda Wẽnnaam tigingã hal tɩ loog nugu, la m sãamd-a. 14  Mam da paamda pãng wʋsg Zʋɩf-rãmbã tũudmã pʋgẽ n yɩɩd mam dog-taasã wʋsg sẽn yaa mam buudã nebã, mam sẽn da tar yẽesem wʋsg n yɩɩd bãmb m ba-rãmbã minundã pʋsẽ wã yĩnga. 15  La Wẽnnaam sẽn yaa soab ning sẽn yiis maam m ma pʋgẽ, la b bool maam ne b barkã* maasmã sẽn wa n tags tɩ zemsame 16  tɩ b tũnug ne maam n wilg nebã b Biigã, tɩ m moon bu-zẽmsã b Biigã koe-noogã, mam pa yɩ tao-tao n sok ned* baa a yembr bũmb ye. 17  Mam leb n pa kẽng Zerizalɛm, neb nins sẽn deng maam n yɩ tʋm-tʋmdbã nengẽ ye. Mam kẽnga Arabi, la rẽ poore mam lebg n kẽnga Damaase. 18  La yʋʋm a tãab loogr poore, mam kẽnga Zerizalɛm n tɩ kaag a Sefase,* n pa ne-a rasem piig la a nu. 19  La mam pa yã tʋm-tʋmdb a taabã ned baa a yembre, sã n pa Zu-soabã ma-biig a Zak bala. 20  La sã n yaa ne bũmb nins mam sẽn gʋlsd yãmbã wɛɛngẽ, mam yeta Wẽnnaam taoor tɩ mam pa yagd ziri ye. 21  Rẽ poore, mam kẽnga Siiri ne Silisi soolmẽ wã. 22  La Kirist karen-biisã tigimsã sẽn be Zide wã ra pa mi mam mengã ye. 23  B ra wae n wʋmdame bal tɩ b yetẽ: “Rao ning sẽn da namsd tõndã moonda tẽeb ning a sẽn da sãamdã koe-noogã masã.” 24  La b sɩngame n pẽgd Wẽnnaam mam sẽn toeemã yĩnga.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “yɩ tao-tao woto n zãag y mens ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Gɛrk, “yĩn-nems la zɩɩm.”
B sẽn boond me t’a Pɩyɛɛrã.