Efɛɛz rãmbã 5:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1133

  • Goam la manesem sẽn yaa sõma (1-5)

  • Kẽn-y wa vẽenem kamba (6-14)

  • Pid-y ne vʋʋsem sõngo (15-20)

    • Ra sãam-y y sẽkã ye (16)

  • Sagls pʋg-sɩdbã la pagbã yĩnga (21-33)

5  Woto wã, bɩ y yɩ Wẽnnaam togs-n-taas wa kom-nongdse,  la y kell n kẽn nonglem pʋg wa Kiristã me sẽn nong tõndo,* n kõ b meng tõnd* yĩng tɩ yɩ kũun la maoong sẽn tar yũ-noog Wẽnnaam nifẽ wã.  B pa segd n pʋd yoob* la rẽgd buud baa a ye wall yão-beed yell yãmb sʋka, bala bõn-kãensã pa zems ne nin-sõamyã ye.  Yãn-tʋʋm wall yalem-goam bɩ kʋʋsem gom-yood me pa segd n zĩnd yãmb sʋk ye. Bala bõn-kãensã pa zems ye. La yaa Wẽnnaam bark pʋʋsg n segd n zĩnd yãmb sʋka.  Yãmb miime la y sak n deegame tɩ yoaad* baa a ye wall ned sẽn tʋmd tʋʋm-dẽgd bɩ yão-be-neda, rat n yeel tɩ bõn-naands pʋʋsd baa a ye pa na n paam pʋɩɩr Kiristã ne Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ ye.  Bɩ ned baa a ye ra belg yãmb ne gom-vɩɩdo, bala yaa bõn-kãens yĩng la Wẽnnaam sũ-puugrã wat kɩɩsdbã zutu.  Woto wã, bɩ y ra maan wa bãmb ye.*  Bala pĩndã yãmb da bee lik pʋgẽ, la masã, yãmb bee vẽenem pʋgẽ y sẽn yaa Zu-soabã rẽndã yĩnga. Kell-y n kẽn-y wa vẽenem kamba,  bala vẽenemã biis yaa sõmblem buud fãa la tɩrlem la sɩda. 10  Bɩ y bao n bãng bũmb nins sẽn tat Zu-soabã yamã wakat fãa, 11  la y ra le naag n tʋm tʋʋm nins sẽn pa womd biisã sẽn yaa lik tʋʋmã ye. La bɩ y wilg tɩ b pa sõma ye. 12  Bala bũmb nins b sẽn solgd n maandẽ wã yell goam meng yaa yãnde. 13  La yaa vẽenem n pukd bũmb fãa bãongo. Rẽnd bũmb ning fãa bãong sẽn puk lebga vẽenega. 14  Woto yĩnga, b yeelame: “Foom a ned ning sẽn gõe wã, neke, la f vʋʋg n yi kũ-rãmb sʋka, tɩ Kiristã na n kõo foo vẽenem.” 15  Woto wã, bɩ y kell n gũus neer ne yãmb sẽn kẽnd to-to wã tɩ ra yɩ wa neb sẽn ka yam ye. Bɩ y yɩ wa yam dãmba. 16  Ra sãam-y y sẽkã ye. Bala wakatã yaa wakat-wẽnga. 17  Woto yĩnga, bɩ y ra le yɩ yam-koees rãmb ye. La bɩ y kell n bao n bãng a Zeova* raabã sẽn yaa a soaba. 18  Sẽn paase, da yũ-y divẽ* n tɩge, bala rẽ wata ne tʋʋm-yoodo.* La bɩ y kell n pid ne vʋʋsem sõngo. 19  Y sã n wa gomd ne taaba,* bɩ y goamã naag ne yɩɩn-sõamyã, ne Wẽnnaam pẽgr goama, la ne Wẽnnaam yɩɩla. Bɩ y yɩɩl n pẽg a Zeova* ne y sũy fãa. 20  Wakat fãa, bɩ d pʋʋsd d Wẽnnaamã sẽn yaa d Ba wã bark bũmb fãa yĩnga, ne tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist yʋʋre. 21  Bɩ y sulg y mens n sak taaba, y sẽn zoet Kiristã yĩnga. 22  Bɩ pagbã sulg b mens n sak b sɩdbã wa b sẽn sakd Zu-soabã, 23  bala sɩd yaa a pag zu-soab wa Kiristã sẽn yaa tigingã zu-soaba, n yaa yĩn-kãng fãagdã. 24  Sɩd-sɩda, pagbã segd n sulga b mens n sak b sɩdbã bũmb fãa pʋgẽ, wa tigingã sẽn sakd Kiristã. 25  Pʋg-sɩdba, kell-y n nong-y y pagbã, wa Kiristã me sẽn nong tigingã n kõ b meng a yĩngã. 26  B maana rẽ sẽn na yɩl tɩ tigingã lebg sõngo, n yɩlg-a ne Wẽnnaam gomdã tɩ yɩ wa b so-a-la koom. 27  Yaa sẽn na yɩl tɩ tigingã lebg neer b nifẽ, n pa tar rẽok wall yõbd bɩ bũmb baa a ye sẽn wõnd woto, n yaa sõng n pa tar zang ye. 28  Woto me, pʋg-sɩdbã segd n nonga b pagbã wa b mens yĩnsi. Rao sẽn nong a pag nonga a menga, 29  bala ned zɩ n kisg a meng* a bada. A rɩlgda a meng la a get a meng yell sõma, wa Kiristã sẽn maand to-to ne tigingã, 30  tõnd sẽn yaa b yĩngã wilã yĩnga. 31  “Yaa rẽ n kɩt tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd* ne a paga, la b yiibã na n yɩɩ yĩng a yembre.” 32  Yel-soalgd-kãng sẽn yaa sõngã yaa kãsenga. La mam gomda Kiristã ne tigingã yelle. 33  Baasgo, yãmb ned kam fãa segd n nonga a pag wa a sẽn nong a meng to-to wã. La pagã me segd n waoogda a sɩdã ne a sũur fãa.

Vẽnegr toor-toore

Pa rẽ bɩ, “yãmba.”
Pa rẽ bɩ, “yãmba.”
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ: “Yoobo.”
Bɩ, “ra naag-y bãmb ye.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “rãam.”
Bɩ, “yaare.”
Pa rẽ bɩ, “ne y mense.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “yĩnga.”
Bɩ, “tabend.”