Efɛɛz rãmbã 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1123

  • Pʋʋsem (1, 2)

  • Bark buud fãa sẽn yit Wẽnnaam nengẽ (3-7)

  • Tigim bũmb fãa tɩ b sak Kiristã (8-14)

    • ‘Sigl yɛlã’ wakat ning bãmb sẽn yãkã (10)

    • Wẽnnaam ninga yãmb bãnd ne vʋʋsem sõngã tɩ yaa “kaseto” (13, 14)

  • A Poll pʋʋsa Wẽnnaam bark Efɛɛz nebã tẽebã yĩnga, la a pʋʋs b yĩnga (15-23)

1  Maam a Poll sẽn yaa Kirist Zeezi tʋm-tʋmd Wẽnnaam daabã maasem yĩngã n gʋls seb-kãngã, n tool nin-sõamyã wã sẽn be Efɛɛz la sẽn maand sɩd Kirist Zeezi pʋgẽ wã:  Bɩ bark* la laafɩ sẽn yit Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Ba wã nengẽ, la Zu-soab a Zeezi Kirist nengẽ zĩnd ne yãmba.  Bɩ tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist Wẽnnaamã sẽn yaa b Ba me wã paam pẽgre. Bala bãmb zĩnda saasẽ n kõ tõnd sẽn be Kirist pʋgẽ wã bark buud fãa sẽn yit bãmb nengẽ.  Wẽnnaam yãka tõnd sẽn deng dũniyã yẽbgr tɩ d segd n zĩnd Kirist pʋgẽ, n yɩ nin-sõamyã la neb sẽn ka tar zang bãmb taoor nonglem pʋgẽ.  Bãmb pĩnd n yãka tõnd tɩ d na n wa lebg bãmb kamb a Zeezi Kirist maasem yĩnga, wa sẽn zems bãmb daab la sẽn noom bãmbã.  Yɩɩ woto sẽn na yɩl tɩ nebã pẽg Wẽnnaam, b sẽn tũnug ne b Bi-nongrã n wilg tɩ b yaa bark-kãseng* soab tõnd yĩngã yĩnga.  Bãmb Biigã maasem yĩng la b Biigã zɩɩmã maasem yĩnga, tõnd paamame tɩ b yao n fãag tõndo, rat n yeel tɩ tõnd paama d yel-wẽnã sugr wa sẽn zems Wẽnnaam barkã* sẽn yaa wʋsgã.  Bãmb kɩtame tɩ bark-kãng* yɩ wʋsg tõnd yĩnga, la b paas tõnd yam la yam-vẽenem,  bala b kɩtame tɩ d bãng b raabã yel-soalgdgã sẽn yaa sõngã. Yel-soalgd-kãng zemsa sẽn noom bãmbã. Leb n yaa rẽ yĩng me la b yãk yam 10  n na n wilg b sẽn dat tɩ yɛlã sigl to-to wã. La yaa wakat ning bãmb sẽn yãkã sã n wa pid la b na n maan bõn-kãnga, n tigim bũmb nins fãa sẽn be saasẽ, la bũmb nins fãa sẽn be tẽngã zugã tɩ b sak Kiristã. 11  Yaa Kiristã pʋgẽ la tõnd sẽn be wã. Leb n yaa ne bãmb la b yãk tõnd tɩ d yaa pʋɩt-n-taase. B pĩnd n yãka tõnd wa sẽn zems Wẽnnaam daabã. Bãmb pidsda bũmb fãa wa sẽn zems b sẽn yãkd yam tɩ zemsd b raabã, 12  sẽn na yɩl tɩ tõnd sẽn yaa neb nins sẽn yɩ pipi n tẽ Kiristã yɩ sabab tɩ nebã pẽg bãmb* ziirã. 13  La yãmb sẽn wʋm sɩd koɛɛgã, rat n yeel tɩ yãmb fãagrã koe-noogã, yãmb me tẽe bãmba. Yãmb sẽn tẽ wã poore, Wẽnnaam ninga yãmb bãnd ne vʋʋsem sõngã, Kiristã maasem yĩnga. 14  Vʋʋsem sõngã yaa kaset sẽn wilgd tɩ tõnd na n paama bũmb ning b sẽn pʋlem tõndã, sẽn na yɩl tɩ ne yaood b sẽn yao maasem yĩnga, Wẽnnaam nebã na paam fãagr Wẽnnaam ziirã pẽgr yĩnga. 15  Yaa rẽ n so tɩ ma-me sẽn wʋm tẽeb ning yãmb sẽn tar Zu-soab a Zeezi pʋgẽ wã kibarã, n paas y sẽn wilg to-to tɩ y nonga nin-sõamyã wã fãa wã, 16  mam pa tol n bas Wẽnnaam bark pʋʋsg yãmb yĩng ye. Mam sã n wa pʋʋsdẽ, m gomda yãmb yell wakat fãa, 17  n kotẽ tɩ tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist Wẽnnaamã sẽn yaa Ba sẽn tar ziirã kõ yãmb tõog tɩ y yɩ yam dãmba, la y wʋm bũmb nins b sẽn vẽnegã võore, tɩ rẽ kɩt tɩ y paam bãngr hakɩɩk bãmb zugu. 18  B puka yãmb sũyã nin sẽn na yɩl tɩ y bãng b sẽn bool yãmb tɩ y saagd n na n paam bũmb ningã, arzɛgs nins sẽn tar ziirã b sẽn bĩng nin-sõamyã wã yĩng tɩ yaa rogem-pʋɩɩrã, 19  n paas b pãn-kãsengã sẽn pa tar mak-n-taagã b sẽn kõ tõnd sẽn yaa tẽedbã. Rẽ zemsa ne b sẽn tʋmd ne b pãn-kãsengã to-to wã. 20  Yaa pãn-kãng la b tall n vʋʋg Kiristã n yiis kũ-rãmb sʋka, la b zĩndg-b bãmb nug-rɩtg saasẽ, 21  tɩ b yɩɩd naam buud fãa, pãn-soaad buud fãa, pãng buud fãa, zu-sobend buud fãa, la yʋʋr buud fãa. La pa dũni-kãngã* pʋgẽ bal ye. Yaa dũni ning sẽn watã pʋgẽ me. 22  Sẽn paase, Wẽnnaam ninga bũmb fãa b naoã tẽngre, la b kɩt tɩ b lebg bũmb fãa zu-soab tigingã pʋgẽ. 23  Tigingã yaa bãmb yĩngã, la a pida bãmb maasem yĩnga. Yaa bãmb la soab ning sẽn pidsd bũmb fãa, bũmb fãa pʋgẽ wã.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Rat n yeel tɩ Wẽnnaam.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.