Ebre-rãmbã 9:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1128

  • Tʋm-y ne y sũur fãa tẽng zug fu-lilldgã pʋgẽ (1-10)

  • Kiristã rʋʋ saasẽ ne b zɩɩmã (11-28)

    • Kaool-paalgã se-yõkda (15)

9  La sã n yaa ne pĩnd kaoolã, a ra tara noy Wẽnnaam tũubã wɛɛngẽ, la a tar a zĩ-sõng tẽngã zugu.  Bala, b ra tilga fu-ro-kãng t’a tar pʋs a yiibu. Pipi ro-pʋgẽ wã, fɩtl-doagendg la taabl ne bur b sẽn dɩk n kõ Wẽnnaam* n da be be. B boonda ro-pʋ-kãng tɩ Zĩ-sõngã.  La fu-lilldg a yiib-n-soabã poore, ro-pʋg n da be be tɩ b boond-a tɩ Zĩ-sõng sẽn yɩɩdã.  Ro-pʋ-kãng pʋgẽ, wisd yõogr laag sẽn maan ne sãnem n da be be, n paas kaoolã koglg b sẽn bolg a tõrã ne sãnemã. Yʋʋr sẽn maan ne sãnem tɩ mann be a pʋgẽ, ne a Aarõ rasaarã sẽn da tob n ning puudã n paas kaoolã kug-walsã n da be kaoolã koglg pʋgẽ.  Seribẽ-rãmb sẽn tar ziir n da be kaoolã koglg zugu, tɩ b maasmã buiid sugr kũun zĩigã.* La masã pa wakat d sẽn na n gom bõn-kãens yell ball-ball ye.  B sẽn maan bõn-kãensã woto wã poore, maan-kʋʋdbã kẽeda fu-roogã pipi ro-pʋgẽ wã wakat fãa n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmã.  La maan-kʋʋdb kãsmã a ye tãa n kẽed vugr yʋʋmd fãa ro-pʋg a yiib-n-soabã pʋgẽ. La a pa kẽed t’a pa zã zɩɩm ye. Yaa zɩɩm a sẽn kõt yẽ mengã yĩnga, la yel-wẽn nins nin-buiidã sẽn maan zɩɩlem pʋgẽ wã yĩng me.  Woto, vʋʋsem sõngã wilgda vẽeneg tɩ pipi fu-roogã sã n ket n yasẽ fãa, zĩ-sõng sẽn yɩɩdã sor nan pa pak ye.  Fu-ro-kãng yaa bũmb nins sẽn be masã wã mamsgo, la wa sẽn zems yɛlã sẽn sigl to-to wã, b kõta kũun la maando. La bõn-kãensã pa tõe n kɩt tɩ ned ning sẽn tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã sũur-kaset zems zãng ye. 10  B tara loees bal ne rɩbdo, ne bõn-yũudi la ne lisg toɛy-toɛya. B ra yaa noy b sẽn kõ yĩngã yɛl wɛɛngẽ, tɩ nebã ra segd n tũ n tãag yɛlã manegr wakate. 11  La Kirist sẽn wa n wa n yaa bõn-sõma nins sẽn zoe n maanã maan-kʋʋdb kãsmã, b kẽe fu-roog ning sẽn yaa kãseng n yɩɩd la sẽn zems zãng n yɩɩdã pʋgẽ. Fu-ro-kãng pa ninsaalb nus n tilgi, rat n yeel t’a pa be tẽngã zug ka ye. 12  B kẽe zĩ-sõng sẽn yɩɩdã pʋgẽ, la pa ne boees la nag-poal zɩɩm ye. B kẽe ne bãmb mengã zɩɩm vugr wakat fãa yĩnga, la b fãaga tõnd wakat sẽn kõn sa yĩnga. 13  Bala, boeesã ne lolsã zɩɩm la nag-sadgã* tompɛglem b sẽn mesd neb nins sẽn dẽgmã zut sã n yɩlgd-b tɩ b yĩnsã lebgd yɩlma, 14  Kiristã sẽn pa tar rẽokã sẽn dɩk b meng n kõ Wẽnnaam ne vʋʋsem sõng sẽn ka sɛtã maasem yĩngã, b zɩɩmã kõn yɩlg tõnd sũur-kasetã ne tʋʋm nins sẽn ka barkã n yɩɩda, sẽn na yɩl tɩ d tõog n sak Wẽnnaam ning sẽn vɩ wã ne d sũur fãa sɩda? 15  Yaa rẽ yĩng la b sẽn yaa kaool-paalg se-yõkda, bala b kiime sẽn na yɩl tɩ sẽn paam-b boollã tõog n paam b mens ne yel-wẽn nins b sẽn maan pĩnd kaoolã pʋgẽ wã, la b paam pʋɩɩr sẽn ka sɛtã pʋlengã. 16  Zĩig ning kaool sẽn be, yaa tɩlɛ tɩ ned ning sẽn maan kaoolã ki, 17  sẽn yaa kũum n kɩtd tɩ kaool viglã yĩnga. Bala, ned ning sẽn maan kaoolã sã n ket n vɩ, kaoolã pa tar pãng ye. 18  Woto me, pĩnd kaoolã pa sɩng tɩ pa tũ ne zɩɩm ye. 19  Bala a Moyiiz sẽn wa n togs nin-buiidã fãa Tõogã noyã n sa wã, a rɩka nag-poalã ne boeesã zɩɩm, n paas koom ne peen-miuug b sẽn maan ne rũms kõbdo, la izop raoogo, n mes sebrã* la a mes nin-buiidã fãa, 20  la a yetẽ: “Yãoã yaa kaool ning Wẽnnaam sẽn kõ yãmb noor tɩ y tũ wã zɩɩm.” 21  A yãka zɩɩmã n mes fu-roogã ne teed nins fãa b sẽn tar n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã me. 22  Sɩd-sɩda, sã n yaa ne sẽn zems Tõogã, b yɩlgda bũmb fãa la bal ne zɩɩm, la zɩɩm sã n pa raage, sugr kae ye. 23  Rẽnd ra yaa tɩlɛ tɩ bũmb nins sẽn yaa saasẽ bũmb toor-toor wõnegã paam yɩlgr ne rũmsã maand maasem, la saasẽ bũmb toor-toorã yɩlgr rata maand sẽn yaa sõma n yɩɩd rũmsã maand hal zĩig sẽn zãre. 24  Bala Kiristã pa kẽ zĩ-sõng sẽn yɩɩd sẽn yaa ninsaalb nus n me, sẽn yaa zĩ-sõng meng-mengã mamsgã pʋgẽ ye. B kẽe saasẽ meng sẽn na yɩl n yals Wẽnnaam taoor* masã tõnd yĩnga. 25  B pa maan dẽ n na n dɩkd b meng n kõt n yɩlemdẽ, wa maan-kʋʋdb kãsmã sẽn kẽed zĩ-sõng sẽn yɩɩdã pʋgẽ yʋʋmd-yʋʋmde, ne zɩɩm sẽn pa yẽ meng rẽndã ye. 26  Sã n da yaa woto, b ra na n namsa naoor wʋsg sẽn sɩng dũniyã yẽbgr wakate. La masã, b vẽnega b meng vugr wakat fãa yĩng dũniyã* saabã wakate, n na n yiis yel-wẽnã ne b meng maoongã maasem. 27  Ned buud fãa kiida vugr wakat fãa yĩnga, tɩ rẽ poor bɩ b kao a bʋʋdo. 28  Woto me, Kiristã kõo b meng vugr wakat fãa yĩng sẽn na yɩl n tʋk neb wʋsg yel-wẽna. La b sã n wa na n vẽneg b meng naoor a yiib-n-soaba, pa na n yɩ yel-wẽnd yiisg yĩng ye. B na n vẽnega b meng ne neb nins sẽn gũud bãmb ne b sũy fãa tɩ b wa fãag-bã.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “bur b sẽn wilgi.”
Bɩ, “paasg zĩiga.”
Bɩ, “nag-polle.”
Bɩ, “seb-pindem.”
Gɛrk, “Wẽnnaam nengã taoore.”
Rat n yeel tɩ Zʋɩf-rãmbã zãmaanã.