Ebre-rãmbã 6:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1120

  • Modg-y n yɩ-y neb sẽn bɩ (1-3)

  • Neb nins sẽn lʋɩtã le kaada Bi-riblã ra-lukã zug yɛsa (4-8)

  • Kɩs-y sɩd ne bũmb nins y sẽn saagd n na n wa paamã (9-12)

  • Wẽnnaam pʋlengã pa vaand ye (13-20)

    • Wẽnnaam pʋlengã la b wẽenegã pa toeemd ye (17, 18)

6  Woto wã, tõnd sẽn loog bũmb nins d sẽn zãms pipi Kirist zug masã wã, bɩ d modg n bɩ, la d ra le yẽbg yẽbgr yɛsa, rat n yeel tɩ n le baood n na n wʋm tek yam n bas tʋʋm nins sẽn ka barkã sẽn dat n yɛɛlga, tẽeb ne Wẽnnaam,  lisg toɛy-toɛyã zãmsgo, nus tikri, kũum vʋʋgr la bʋ-kaoor sẽn pa toeemdã* sẽn dat n yɛɛlg ye.  Wẽnnaam sã n sɩd sake, d na n modg n lebga neb sẽn bɩ.  La neb nins sẽn zoe n paam vẽnegre, sẽn lemb saasẽ kũunã b sẽn kõt zaalmã, sẽn naag n paam vʋʋsem sõngã,  la sẽn lemb Wẽnnaam gomdã sẽn yaa sõma wã ne dũni* ning sẽn watã pãensã  n baas n lʋɩ wã, ned pa tõe n kɩt tɩ b le tek yam n kos sugr ye. Bala, nin-kãens le kaada Wẽnnaam Bi-riblã ra-lukã zug yɛsa, n ningd bãmb yãnd nebã taoore.  Bala, tẽn-gãongã sã n yũud saagã sẽn niid naoor wʋsgã koom, a paamda bark sẽn yit Wẽnnaam nengẽ, tɩ kood yit a zug n womd tɩ nafd neb nins yĩng b sẽn kood-a wã.  La sã n yaa gõos la mood bal n yit a zugu, b raagd-a lame n base. Pa na n kaoos la b kãab-a wẽng ye. B wat n baas n yõog-a-la bugum.  La yãmb nengẽ wã, m nin-nongdse, baa tõnd sẽn gomd woto wã, tõnd kɩsa sɩd tɩ yãmb sãoo neb nins sẽn lʋɩ wã, la tɩ yãmb maanda bũmb toor-toor sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam tõe n fãag yãmba. 10  Bala Wẽnnaam yaa tɩrlem soaba, n pa na n yĩm yãmb tʋʋmdã ne y sẽn wilg tɩ y nonga bãmb yʋʋrã, y sẽn sõng nin-sõamyã wã la y ket n sõngd-bã ye. 11  La tõnd datame tɩ yãmb ned kam fãa kell n tall yẽesem ning a sẽn da tar hal sɩngrẽ wã, n tõog n kɩs sɩd ne bũmb nins a sẽn saagd n na n wa paamã n tãag saabã. 12  Rẽ la y pa na n lebg kʋɩɩmb ye. Y na n dɩka neb nins sẽn tall tẽeb la b maan sũ-mar n paam pʋlemsã togs-n-taare. 13  Bala Wẽnnaam sẽn wa n na n pʋlem a Abrahaam b pʋlengã, sẽn yɩɩd bãmb sẽn kae wã yĩnga, b wẽena ne b meng 14  n yeele: “Sɩd-sɩda, mam na n ninga foom barka, la mam na n kɩtame tɩ f yagensã lebg wʋsgo.” 15  Woto, a Abrahaam sẽn maan sũ-marã poore, a paama pʋlen-kãnga. 16  Ninsaalbã wẽenda ne sẽn yaa kãseng n yɩɩd bãmba. La b wẽenegã kɩtdame tɩ no-koeemd buud fãa sa, bala wilgdame tɩ bũmb ning b sẽn yeelã yaa sɩda. 17  Woto me, Wẽnnaam sẽn wa n yãk yam n na n wilg neb nins sẽn paam pʋlengã vẽeneg tɩ bãmb raabã* pa toeemdã, b wẽename n wilg tɩ pʋlengã yaa sɩda. 18  Yaa sẽn na yɩl tɩ ne bũmb a yiib sẽn pa toeemd maasem, tõnd a neb nins sẽn zoe n tɩ soond Wẽnnaam nengẽ wã tõe n paam raood kengr sõma, n gãd bũmb ning d sẽn saagd n na n wa paamã kãn-kãe. Wẽnnaam pa tõe n yag ziri bõn-kãens a yiibã wɛɛngẽ ye. 19  Tõnd sẽn saagd n na n wa paam bũmb ningã yaa wa baar* tõnd sɩɩsã* yĩnga, sẽn vigl kãn-kãe la sẽn pa vigsdi, la sẽn kẽed hal n tãag fu-lilldgã poore, 20  zĩig ning a Zeezi sẽn deng taoor n tɩ kẽ tõnd yĩngã. Bãmb lebga maan-kʋʋdb kãsem wa a Melkisedɛk wakat fãa yĩnga.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “sẽn pa sɛta.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “saglgã.”
Gɛrkã pʋgẽ, yaa bũmb ning b sẽn tar n yalsd koom-koglgã yell la b gomda.
Bɩ, “tõnd vɩɩmã yĩnga.”