Ebre-rãmbã 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1116

  • Bũmb ning sẽn na n paam ned sẽn pa kẽ Wẽnnaam vʋʋsgã pʋgẽ (1-10)

  • B sagl-b lame tɩ b kẽ Wẽnnaam vʋʋsgã pʋgẽ (11-13)

    • Wẽnnaam gomdã vɩɩme (12)

  • A Zeezi yaa maan-kʋʋdb kãsma (14-16)

4  Woto wã, Wẽnnaam sẽn pʋlem n yeel tɩ d ket n tõe n kẽe bãmb vʋʋsgã pʋgẽ wã yĩnga, bɩ d gũus d mens n da wa kong b sẽn pʋlmã ye.  Bala tõnd me paamame tɩ b moon tõnd koe-noogã wa d yaab-rãmbã. La goam nins b sẽn wʋmã pa naf-b ye. Bala b ra pa tar neb nins sẽn kelgã tẽebã buud ye.  La tõnd a neb nins sẽn tall tẽebã kẽe vʋʋsgã pʋgẽ wa b sẽn yeelã: “Woto wã, mam wẽena m sũ-puugrã pʋgẽ n yeel yaa: ‘B pa na n kẽ mam vʋʋsgã pʋgẽ ye.’ ” B yeela woto baa b tʋʋmã sẽn sa hal dũniyã yẽbgr wakatã.  Bala Gʋls-sõamyã gomd a yembr goma rasem a yopoe-n-soabã yell n yeele: “La Wẽnnaam vʋʋsa ne b tʋʋmã fãa rasem a yopoe-n-soabã daare.”  Ka me b yeelame: “B pa na n kẽ mam vʋʋsgã pʋgẽ ye.”  Woto yĩnga, sẽn mik tɩ neb kẽer n ket n tõe n kẽ vʋʋsgã pʋgẽ, la sẽn mik tɩ b sẽn deng n moon-b rãmb koe-noogã pa kẽ vʋʋsgã pʋgẽ b kɩɩsgã yĩngã,  Wẽnnaam le yãka daare, b sẽn yeel a Davɩɩd yɩɩll a ye pʋgẽ kaoosg zugẽ tɩ “rũndã” wa m sẽn zoe n yeel yĩngrã: “Rũndã, yãmb sã n wʋm bãmb koɛɛgã, bɩ y ra riglem y sũyã ye.”  Bala a Zozuwe sã n da tall-b n kẽ vʋʋsg zĩigẽ, Wẽnnaam ra pa na n le gom daar a to yell ye.  Dẽnd vʋʋsg daar n ket n be Wẽnnaam nebã yĩnga. 10  Bala ned ning sẽn kẽ Wẽnnaam vʋʋsgã pʋgẽ vʋʋsa ne a tʋʋmã, wa Wẽnnaam me sẽn vʋʋs ne b tʋʋmã. 11  Woto wã, bɩ y modg y pãng tɛk n kẽ vʋʋs-kãng pʋgẽ, tɩ ned baa a ye ra wa lʋɩ kɩɩs-kãng buudã pʋgẽ ye. 12  Bala Wẽnnaam gomdã vɩɩme, la a tara pãnga. A rɩtame n yɩɩd sʋʋg buud fãa sẽn tar noy a yiibu, n kẽed hal n welgd sɩɩg* ne vʋʋsem* la kõb-sugds ne sɩɩlem, la a tõe n bãng sũurã tagsa la a tʋlsem toor-toorã n welge. 13  Bõn-naandg pa be sẽn solg Wẽnnaam nifẽ ye. Bũmb fãa yaa bɛɛl la vẽenese, soab ning sẽn na n bʋ tõnd wa sẽn zems d tʋʋmã nifẽ. 14  Dẽnd, sẽn mik tɩ tõnd tara maan-kʋʋdb kãsem sẽn dʋ saasẽ wã, rat n yeel t’a Zeezi sẽn yaa Wẽnnaam Biigã, bɩ d ket n wilgdẽ tɩ d tẽeda bãmba. 15  Bala pa maan-kʋʋdb kãsem sẽn pa tõe n kʋm tõnd d pãn-komsmã pʋgẽ la tõnd tar ye. D tara maan-kʋʋdb kãsem sẽn paam makr bũmb fãa pʋgẽ wa tõndo, n yaool n pa tar yel-wẽnd ye. 16  Rẽ wã yĩnga, bɩ d kolg Wẽnnaam bark* geerã n pʋʋs bãmb ne bas-m-yam, sẽn na yɩl n paam nimbãan-zoeer la bark* sẽn na n sõng-d d sẽn wat n dat sõngr wakate.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”