Ebre-rãmbã 13:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1125

  • Yaoolem saglse, la pʋʋsem (1-25)

    • Ra yĩm-y tɩ maan sãambã sãand ye (2)

    • Bɩ kãadem zĩnd waoogre (4)

    • Kelg-y sẽn lʋɩt-b taoor yãmb sʋkã (7, 17)

    • Kõt-y pẽgr maoongo (15, 16)

13  Bɩ y kell n nong taab ne saam-biir nonglem.  Ra yĩm-y tɩ maan sãambã sãand ye.* Bala, rẽ maasem yĩnga, neb kẽer deega malɛgs sãand n pa bãng ye.  Tagsd-y sẽn be-b bãens roogẽ wã* yelle, wa yãmb naag-b lame n be bãensã roogẽ, la y tagsd neb nins b sẽn namsdã yelle, yãmb me sẽn be yĩngã pʋgẽ* wã yĩnga.  Bɩ kãadem zĩnd waoogr nebã fãa sʋka, la bɩ kãadem gãag* ra rẽgem ye. Bala Wẽnnaam na n kaoa sẽn tʋmd-b raglem tʋʋmã* ne yoaadbã bʋʋdo.  Bɩ y yel-manesmã wilg tɩ y pa neb sẽn nong ligdi, la y kɩtdẽ tɩ bũmb nins y sẽn tarã sekd-yã. Bala, Wẽnnaam yeelame yaa: “Mam pa na n loog n bas foom a bada, la m pa na n tol n daag-f n bas ye.”  Woto wã, d tõe n paama raood wʋsg n yeele: “A Zeova* yaa mam sõangda. Mam pa na n zoe rabeem ye. Ninsaal tõe n maana maam bõe?”  Tẽegd-y sẽn lʋɩt-b taoor yãmb sʋkã yelle, rat n yeel tɩ neb nins sẽn togs yãmb Wẽnnaam goamã. Get-y b yel-manesmã sẽn womd bi-sõma ninsã neere, la y tall b tẽebã buudu.  A Zeezi Kirist yaa yembr zaamẽ, rũndã, la wakat fãa yĩnga.  Ra bas-y tɩ zãmsg toɛy-toɛy la zãms-sãams menes-y ye. Bala, sũurã sã n paam kengr ne Wẽnnaam barkã* n são a sẽn na n paam kengr ne rɩɩbo,* sẽn yaa bũmb sẽn pa nafd neb nins sẽn vɩ rɩɩb yĩngã. 10  Tõnd tara tẽn-kugri, tɩ neb nins sẽn tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã fu-roogẽ wã pa tar sor n na n dɩ bũmb nins sẽn be a zugã ye. 11  Bala, maan-kʋʋdb kãsmã tallda rũmsã zɩɩmã n tɩ kõ zĩ-sõng sẽn yɩɩdã pʋgẽ tɩ yɩ yel-wẽnd maoongo, la b rɩkda rũm-kãens nemdã n yi sik-zĩigã kɛɛng n tɩ yõoge. 12  Rẽ n so t’a Zeezi me yi* galʋ-tẽngã n tɩ namse, sẽn na yɩl n kɩt tɩ nebã lebg sõamyã bãmb zɩɩmã maasem yĩnga. 13  Woto wã, bɩ d yi sik-zĩigã kɛɛng n bʋʋg bãmba, la d sak paoogr ning bãmb sẽn sakã, 14  bala, tõnd pa tar galʋ-tẽng ka sẽn na n kell n pa ye. Tõnd baooda galʋ-tẽng ning sẽn watã ne d sũur fãa. 15  A Zeezi maasem yĩnga, bɩ d kõt Wẽnnaam pẽgr maoong wakat fãa, rat n yeel tɩ kaset d sẽn kõt bãmb yʋʋrã yĩng ne d no-bɩmsã. 16  Sẽn paase, bɩ y ra yĩm tɩ maan sẽn yaa neere, la y ra yĩm tɩ pʋɩ y sẽn tarã ne neb a taab ye. Bala Wẽnnaam sũur nooma ne maan-kãensã buudu. 17  Bɩ y kelg sẽn lʋɩt-b taoor yãmb sʋkã, la y sulg y mens n sak-ba, bala b geta yãmb* yell wakat fãa, n miẽ tɩ Wẽnnaam na n kaoa b bʋʋd tɩ zems b tʋʋma. Bɩ y maan woto sẽn na yɩl tɩ b tʋm ne sũ-noog la ra yɩ ne siri, bala rẽ pa na n naf yãmb ye. 18  Bɩ y ket n pʋʋsd tõnd yĩnga, bala d kɩsa sɩd tɩ d tara sũur-kaset sẽn yaa yɩlemde,* d sẽn dat n zã d mens ne pʋ-peelem bũmb fãa pʋgẽ wã yĩnga. 19  La sẽn yɩɩd fãa, mam kota yãmb tɩ y pʋʋs tɩ m tõog n wa yãmb nengẽ tao-tao. 20  Bɩ laafɩ Wẽnnaamã sẽn yaa soab ning sẽn vʋʋg tõnd Zu-soab a Zeezi sẽn da tar kaoolsẽn ka sɛtã zɩɩmã, la sẽn yaa piisã pe-kɩɩm-kãsengã 21  kõ yãmb bõn-sõma buud fãa tɩ y maan bãmb daabã. A Zeezi Kirist maasem yĩnga, Wẽnnaam kɩtdame tɩ tõnd maand bũmb nins sẽn noom bãmbã. Bɩ b paam ziir wakat fãa. Ãmiina. 22  La m saam-biisi, mam kota yãmb tɩ y maag y yĩns n kelg gom-kãensã sẽn kengd raoodã, bala mam gʋlsa yãmb seb-koɛɛga. 23  Mam datame tɩ y bãng tɩ b yiisa d saam-biig a Tɩmote bãensã roogẽ. A sã n wa ka la bilfu, tõnd na n tũu taab n wa ges yãmba. 24  Pʋʋs-y sẽn lʋɩt-b taoor yãmb sʋkã ne nin-sõamyã wã fãa n kõ-ma. Sẽn be-b Itali wã toonda yãmb b pʋʋsem. 25  Bɩ Wẽnnaam barkã* zĩnd ne yãmb fãa.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “maan sãambã neere.”
Gɛrk, “b sẽn balg b rãmbã.”
Pa rẽ bɩ, “wa yãmb naag-b lame n namsdẽ.”
Rat n yeel tɩ pag ne rao lagengã.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ: “Yoobo.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Rat n yeel tɩ noy b sẽn kõ rɩɩbã wɛɛngẽ.
Gɛrk, “galʋ-tẽngã rignoorã yɩnga.”
Bɩ, “yãmb sɩɩsã.”
Gɛrk, “sẽn yaa sõma.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”