Ebre-rãmbã 12:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1129

  • A Zeezi yaa tõnd tẽebã taasda (1-3)

    • Kaset rãmb ka tɛka (1)

  • Ra paoog-y a Zeova kiblgã ye (4-11)

  • Kɩt-y tɩ y naoã kẽn so-tɩrs zutu (12-17)

  • Kolg-y saasẽ Zerizalɛmmã (18-29)

12  Woto wã, tõnd sẽn tar kaset rãmb ka tɛk sẽn gũbg tõndã, bɩ d lob zɩɩb buud fãa la yel-wẽnd ning sẽn gĩt tõnd nana-nana wã, la bɩ d tõog toog n zoe zoees ning sẽn be tõnd taoorã,  d sẽn get a Zeezi sẽn yaa tõnd tẽebã Naab la a Taasdã yĩnga. Sũ-noog ning sẽn da be b taoorã yĩnga, b tõoga toog kũum ra-lukã* zug n pa zoe yãnde, la b zaoonda Wẽnnaam geerã nug-rɩtgo.  Sɩd me, ges-y soab ning sẽn tõog toog woto yel-wẽn-maandbã kɩɩsg goam taoore, b sẽn gom n ning b mens taalã, sẽn na yɩl tɩ yãmb da yɛ la y koms raood n bas ye.  Yãmb sẽn maood ne yel-wẽn-kãnga wã, y nan zɩ n zab hal tɩ y zɩɩm daag ye.  La yãmb yĩma saglg ning b sẽn kõt yãmb wa ba sẽn kõt a kambã fasɩ. B yeelame: “M biiga, ra paoog a Zeova* kiblgã ye. B sã n wa remsd-f me bɩ f ra koms raood n bas ye.  Bala, a Zeova* kibinda neb nins fãa b sẽn nonge. Sɩd-sɩda, b sɩbgda* ned ning fãa b sẽn deeg t’a lebg b biiga.”  Yãmb segd n tõoga toogo, bala rẽ naaga y kiblgã.* Wẽnnaam maanda yãmb wa ba sẽn maand a kamba. Bala, bi-bʋg la a ba pa kibinda?  La yãmb fãa sã n pa naag n paam kiblgu, sɩd-sɩda, yãmb yaa tãmpĩiba, la y pa halaal kamb ye.  Sẽn paase, tõnd ba-rãmb nins sẽn yaa ninsaalbã ra minim n kibinda tõndo, la tõnd da waoogd-b lame. Woto wã, d pa segd n sulg d mens n sak Ba ning sẽn dog tõnd ne vʋʋsem sõngã maasem nana n yɩɩda, n paam n vɩɩmd sɩda? 10  Bala tõnd ba-rãmbã kibla tõnd wakat bilf pʋgẽ, wa sẽn zems b sẽn da tagsd tɩ yaa sõma wã. La Wẽnnaam maanda rẽ tõnd nafr yĩnga, sẽn na yɩl tɩ tõnd me lebg sõamyã wa bãmba. 11  Sɩda, kiblg ka be sẽn wõnd a kõta sũ-noog a wakat ye. A sãamda sũuri.* La kaoosg zugẽ, a womda bɩɩs sẽn yaa laafɩ la tɩrlem, neb nins a sẽn zãmsã yĩnga. 12  Woto wã, bɩ y keng nus nins sẽn ka pãngã ne rũm nins sẽn komsã, 13  la y kell n kɩt tɩ y naoã kẽn so-tɩrs zutu, sẽn na yɩl tɩ will ning sẽn ka pãngã ra soke, la a sãooge. 14  Bao-y laafɩ ne nebã fãa, la y bao sõmblem.* Ned baa a ye pa na n yã Zu-soabã tɩ pa tũ ne sõmblem ye. 15  Gũus-y neer tɩ ned ra wa kong Wẽnnaam barkã,* tɩ yẽgr sẽn tar zẽnem ra wa tob n wa ne yɛla, la a rẽgem neb wʋsg ye. 16  Gũus-y me tɩ ned ra zĩnd yãmb sʋkã n yaa yoaada,* wall ned sẽn pa nand bũmb nins sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã wa a Ezayu sẽn tek a kãsengã ne rɩɩbã ye. 17  Yãmb miime tɩ rẽ poore, a sẽn wa n dat n paam barkã, b zãgs-a lame. Bala, baa a sẽn mao ne a sũur fãa ne nintãm n dat t’a ba wã toeem yamã, a pa tõog ye. 18  Yãmb pa kolg bũmb sẽn tõe n sɩɩse, la sẽn dɩt bugum, la sawad-sablga, la lik bida, la seb-kãsenga, 19  la baorg rãamde, la koɛɛg sẽn gomd goam ye. Nin-buiidã sẽn wʋm koe-kãngã, b kosame tɩ b ra le yeel-b bũmb ye. 20  Bala b ra yɛɛsda noor ning sẽn yeel tɩ “baa rũng sã n sɩɩs tãngã, b segd n lob-a-la kug n kʋ” wã wʋsgo. 21  Sẽn paase, bũmb ning sẽn maanã ra kẽesda rabeem wʋsgo, hal t’a Moyiiz yeele: “Mam pɛlengã yɩkame tɩ m digda.” 22  La yãmb kolga Siyõ tãnga, la Wẽnnaam ning sẽn vɩ wã galʋ-tẽnga, rat n yeel tɩ saasẽ Zerizalɛmmã, la malɛgs ka tɛk 23  sẽn tigim taaba, la kom-dẽems nins yʋy sẽn gʋls saasẽ wã tigingã, la Wẽnnaam sẽn yaa fãa bʋ-kaoodã, la vɩɩm ning Wẽnnaam sẽn kõ nin-tɩrs nins b sẽn kɩt tɩ b zems zãngã, 24  la a Zeezi sẽn yaa kaool-paalgã se-yõkdã, la zɩɩm ning b sẽn mesã, sẽn yaa zɩɩm sẽn gomd sõma n yɩɩd a Abɛll zɩɩmã. 25  Gũus-y n da wa zãgs sẽn gomd-a wã kelgr ye.* Bala neb nins sẽn zãgs n pa kelg soab ning sẽn da be tẽngã zug n keoogd-b ne keoogr sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã sã n pa põs sɩbgre, sẽn yɩɩd fãa, tõnd sã n pa kelg soab ning sẽn be saasẽ n gomdã, tõnd pa na n põs sɩbgr ye. 26  Wakat kãnga, Wẽnnaam koɛɛgã kɩtame tɩ tẽngã rigimdi. La masã b pʋlmame yaa: “Mam na n le kɩtame tɩ tẽngã rigimd yɛsa. La pa tẽngã bal ye. Na n yɩɩ saasã me.” 27  La gomd ning sẽn yeel tɩ “yɛsã” wilgdame tɩ b na n menesa bũmb nins b sẽn kɩt tɩ rigimdã, rat n yeel tɩ bũmb nins sẽn pa Wẽnnaam n maanã, sẽn na yɩl tɩ bũmb nins b sẽn pa kɩt tɩ rigimdã kell n pa. 28  Woto wã, tõnd sẽn tog n paam Rĩung bũmb sẽn pa tõe n kɩt t’a rigimdã yĩnga, bɩ d ket n paamd Wẽnnaam barkã.* Yaa ne bark-kãng maasem la d tõe n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã ne wẽn-zoeer la ne rabeem tɩ ta b yam. 29  Bala tõnd Wẽnnaamã yaa wa bugum sẽn dɩt zãnga.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “pãbda ne kalwaase.”
Bɩ, “zãmsgã.”
Bɩ, “zabdame.”
Bɩ, “yɩlemde.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ: “Yoobo.”
Bɩ, “bao padems n da kelge.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”