Ebre-rãmbã 11:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1140

  • Tẽeb sẽn dat n yɛɛlga (1, 2)

  • Neb sẽn kõ mak-sõng tẽebã wɛɛngẽ (3-40)

    • Tẽeb sã n kae, ned pa tõe n ta Wẽnnaam yam ye (6)

11  Tẽeb yaa f sẽn na n kɩs sɩd tɩ f sẽn saagd n na n wa paam bũmb ningã na n pidsame. A yaa kaset sẽn yaa vẽeneg f sẽn tare, tɩ wilgdẽ tɩ bũmb f sẽn pa ne sɩd beeme.  Bala, yaa tẽeb maasem yĩng la pĩnd wẽndẽ neb* paam kaset tɩ b ra tata Wẽnnaam yam.  Ne tẽebo, tõnd miime tɩ yaa ne Wẽnnaam gomdã maasem la bũmb nins sẽn be saasẽ la tẽngã zugã* sigl sõma. Woto, bũmb nins nin sẽn ne wã yii bũmb nins nin sẽn pa ne wã pʋsẽ.  Ne tẽebo, a Abɛll kõo Wẽnnaam maoong sẽn yaa sõma n yɩɩd a Kayẽ rẽndã, la ne tẽeb-kãng maasem, a paama kaset t’a yaa nin-tɩrga, bala Wẽnnaam deega a kũunã. La baa a sẽn ki wã, a tẽebã maasem yĩnga, a ket n gomdame.  Ne tẽebo, a Enok paamame tɩ b rɩk-a n loog sẽn na yɩl t’a ra nams a kũumã sasa ye. La a ra pa be zĩig baa a ye nebã sẽn tõe n yã-a, Wẽnnaam sẽn dɩk-a n loogã yĩnga. Nand tɩ b rɩk-a n looge, a paama kaset t’a ra tata Wẽnnaam yam.  La tẽeb sã n kae, ned pa tõe n ta Wẽnnaam yam ye. Bala, ned ning fãa sẽn kolgd Wẽnnaam tog n tẽeme tɩ bãmb beeme, la tɩ b lebgda neb nins sẽn baood bãmb ne b sũy fãa wã roanda.  Ne tẽebo, Wẽnnaam sẽn keoog a Nowe n gom bũmb nins nin sẽn da nan zɩ n yã yellã, a wilgame t’a zoeta Wẽnnaam, n ka koom-koglg sẽn na yɩl n fãag a zakã rãmba. La tẽeb-kãng maasem yĩnga, a ninga dũniyã taale, la a paam tɩ Wẽnnaam yeel t’a yaa nin-tɩrg a tẽebã yĩnga.  Ne tẽebo, Wẽnnaam sẽn wa n bool a Abrahaamã, a sak n yiime n na n kẽng zĩig ning a sẽn da na n wa reeg tɩ yɩ a soolmã. A yiime, baa a sẽn da pa mi a sẽn dabdẽ wã.  Ne tẽebo, a ra vɩɩ wa sãan kãabg tẽngã pʋgẽ wa a sẽn vɩ tẽn-zẽnga, n da gãe fu-rot pʋsẽ ne a Izaak la a Zakoob sẽn yaa neb nins sẽn paam pʋlen-yɛng ne yẽ wã. 10  Bala, a ra gũuda galʋ-tẽng sẽn tar yẽbgr meng-menga, t’a metã la a naandã yaa Wẽnnaam. 11  Ne tẽebo, a Saara me paama tõog n dɩk pʋga, baa a yʋʋmã sẽn da loog rogem wakat kãngã, a sẽn tags t’a Soab ning sẽn pʋlmã yaa sɩd soabã* yĩnga. 12  Rẽ n kɩt tɩ kamb yi rao a yembr sẽn da ki la bal pendẽ, tɩ b sõorã yaa wʋsg wa ãdsã sẽn be saasẽ wã, la sẽn pa tõe n sõd n sa wa bĩisrã sẽn be mogrã noorã. 13  Nin-kãensã fãa kii ne tẽebo, baa b sẽn pa paam pʋlemsã pidsgã. La b yãa bõn-kãens yɩɩg n tool n beel-ba, la b ra yet nebã tɩ bãmb yaa sãamba, la neb sẽn pa na n pa tẽngã pʋgẽ n kaoos ye. 14  Neb nins sẽn gomd woto wã wilgda vẽeneg tɩ b baooda zĩig sẽn yaa bãmb meng dẽnd ne b sũur fãa. 15  Baasgo, b sã n da ket n tẽegd zĩig ning b sẽn yi n basã yelle, b ra na n paama weer n lebg n leb be. 16  La b baooda zĩig sẽn yaa sõma n yɩɩda, rat n yeel tɩ zĩig sẽn yaa saasẽ dẽnda. Woto yĩnga, Wẽnnaam pa zoet yãnd ne-ba, nebã sẽn boond-b tɩ nin-kãens Wẽnnaamã yĩng ye. Bala, Wẽnnaam segla galʋ-tẽng b yĩnga. 17  Ne tẽebo, Wẽnnaam sẽn wa n mak a Abrahaamã, a rɩka a Izaak n kõ la bala. Rao ning sẽn deeg pʋlemsã ne sũ-noogã makame n na n dɩk a bi-ribl-yendã n kõ tɩ yɩ maoongo, 18  baa Wẽnnaam sẽn da yeel-a: “Fo yagensã na n yɩɩ sẽn na n yi-b a Izaak pendẽ wã.” 19  La a tagsame tɩ Wẽnnaam ra tõe n vʋʋga a biigã n yiis kũ-rãmb sʋk menga. A lebs n deeg-a-la kũum nugẽ tɩ yaa mamsgo. 20  Ne tẽebo, a Izaak me ninga a Zakoob ne a Ezayu barka, n wilg-b bũmb nins sẽn da na n wa zĩndã. 21  Ne tẽebo, a Zakoob sẽn wa n kolg kũumã, a ninga a Zozɛf bi-ribl fãa barka, la a tik a dasaarã zug n waoog Wẽnnaam. 22  Ne tẽebo, a Zozɛf sẽn wa n kolg kũumã, a goma Israyɛll nebã yikrã yelle, la a wilg b sẽn da tog n maan a kõbã* bũmb ninga. 23  Ne tẽebo, a Moyiiz ba wã ne a ma wã solg-a-la kiis a tãab a rogmã poore, bala b yãame tɩ bi-pɛɛlgã yaa neere, la b pa zoe rĩmã noorã ye. 24  Ne tẽebo, a Moyiiz sẽn wa n bɩ wã, a zãgsame tɩ b kõn bool-a t’a Farawõ bi-pugl biig ye. 25  A yãka yam n na n naag Wẽnnaam nin-buiidã tɩ b nams-ba, la a bas sũ-noog ning yel-wẽndã sẽn kõt tɩ pa kaoosdẽ wã. 26  Bala a tagsame tɩ paam Kiristã paoogr yaa arzɛgs sẽn yaa kãsems n yɩɩd Ezɩpt arzɛgsã, a sẽn da get keoorã sẽn be taoorã yĩngã. 27  Ne tẽebo, a yii Ezɩpt n pa zoe rĩmã sũ-puugrã ye. Bala a kell n yalsa kãn-kãe tẽeb-kãng pʋgẽ wa a nee Soab ning ninsaal nin sẽn pa tõe n yã wã. 28  Ne tẽebo, a maana Pakã la a bol zɩɩmã, sẽn na yɩl tɩ sãamdã ra wa maan b kom-dẽemsã wẽng ye. 29  Ne tẽebo, b pasga Mog-miuugã wa tẽn-koɛɛnga. La Ezɩpt nebã sẽn mak n na n maan dẽ wã, koomã rɩ-b lame. 30  Ne tẽebo, Zeriko lalgã lʋɩɩme, nebã sẽn kẽn n gilg-a rasem a yopoe wã poore. 31  Ne tẽebo, pʋg-yoodr a Rahaab pa naag kɩɩsdbã n sãame, a sẽn deeg tẽn-gũusdbã ne laafɩ wã yĩnga. 32  La bõe la m na n yeel n paase? Bala m sã n na n gom a Zedeõ yelle, a Barake, a Sãmsõ, a Zɛfte, a Davɩɩd n paas a Sãmwɛll ne no-rɛɛsdb a taabã yelle, sẽkã pa na n sek-m ye. 33  Tẽebã maasem yĩnga, b tõoga rĩung toɛy-toɛya, b waa ne tɩrlem, b paama pʋlemse, b muma gɩgma noya, 34  b sãama bugum pãnga, b põsame tɩ b pa kʋ-b ne sʋʋse, b sẽn da ka pãngã, b lebga pãens rãmba, b lebga neb sẽn yaa gãndaad zabr sasa, b riga sodaas sẽn wa n pig b tẽngã. 35  Pagb paamame tɩ b vʋʋg b kũ-rãmb n kõ-ba. B namsa neb a taaba, bala b pa sak n kɩɩs b tẽebã sẽn na yɩl n paam b mense, b sẽn dat kũum vʋʋgr sẽn yaa sõma n yɩɩdã yĩnga. 36  Neb a taab namsg yɩɩ yaalgo, la kalwaas pãbre. Sẽn yɩɩd rẽ menga, b sẽb-b-la ne bãens la b kẽes-b bãens roto. 37  B lob-b-la kuga, b maka b tẽebã, b wã-b lame n pas zĩis a yiibu, la b kood-b-la ne sʋʋse. B ra yera piis gãnd la bʋʋs gãnd n gilgdẽ. Bũmb toor-toor paoog-b lame, b ra bee toog pʋgẽ, la neb nams-b lame. 38  La dũniyã ra pa tog ne-b ye. B ra yeebda rasempʋɩɩsẽ, tãens zutu, n da soonded tãens bogdẽ, la bogd a taab pʋsẽ. 39  Baa nin-kãensã fãa sẽn paam kaset tɩ b ra tata Wẽnnaam yam b tẽebã yĩngã, b pa paam pʋlengã pidsg ye. 40  Bala Wẽnnaam da rat n maana bũmb sẽn yaa sõma n yɩɩd tõnd yĩnga, sẽn na yɩl tɩ nin-kãens ra zems zãng tɩ tõnd pa naag ye.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “tõnd yaab-rãmba.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ: “Dũniyã.”
Bɩ, “b sẽn tõe n teege.”
Bɩ, “a mumbã.”