Ebre-rãmbã 10:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1139

  • Rũms maand pa tõe n yiis yel-wẽnã ye (1-4)

    • Tõogã yaa bõn-sõma nins sẽn watã maasem (1)

  • Kiristã maoongã yɩɩ vugr wakat fãa yĩnga (5-18)

  • So-paalg la sor sẽn tar n dabd vɩɩm zĩigẽ (19-25)

    • Ra bas-y taab tiging ye (24, 25)

  • Gũus-y n da maan yel-wẽnd ne yamleoog ye (26-31)

  • Teeg-y Wẽnnaam la y tall tẽeb n tõog toogo (32-39)

10  Bala, Tõogã sẽn tar bõn-sõma nins sẽn watã maasem tɩ pa bõn-kãens meng-mengã yĩnga, a* pa tol n tõe n tũnug ne maand nins b sẽn kõt yʋʋmd-yʋʋmd fãa n pa vaandẽ wã n kɩt tɩ neb nins sẽn kolgd Wẽnnaamã zems zãng ye.  Sã n da pa rẽ, woto tɩ b ra pa bas maandã kũun sɩda? Bala neb nins sẽn sakd Wẽnnaam ne b sũy fãa wã sã n da paam yɩlgr vugri, b ra pa na n le ningd b mens taal yel-wẽnã poorẽ ye.  La maan-kãens ra tẽegda nebã yel-wẽnã yell yʋʋmd-yʋʋmde,  bala lolsã ne boeesã zɩɩm pa tõe n yiis yel-wẽnã ye.  Dẽ, Kiristã sẽn wa n wa dũniyã pʋgẽ wã b yeelame: “ ‘Yãmb da pa rat maand la kũuni, la yãmb segla yĩng n kõ maam.  Yãmb pa reeg maand sẽn yõogd bugum la yel-wẽnd maand ye.’  Rẽ poore, mam yeelame: ‘Ade! Mam Wẽnnaam, mam waame n na n maan yãmb daabo. (Seb-pindmã pʋgẽ, b gʋlsame n gom mam yelle.)’ ”  Pipi, b yeelame: “Yãmb ra pa rat la y pa reeg maand la kũuni, n paas maand sẽn yõogd bugum la yel-wẽnd maand ye.” Yaa maan-kãensã la nebã sẽn da kõt wa sẽn zems Tõogã.  Rẽ poore, b yeelame: “Ade! Mam waame n na n maan yãmb daabo.” B menesã pipi soabã, sẽn na yɩl n vigl yiib-n-soabã. 10  Yaa ne ‘raab-kãng’ la b kɩt tɩ tõnd lebg sõamyã, a Zeezi Kirist sẽn kõ b yĩngã vugr wakat fãa yĩngã maasem yĩnga. 11  Sẽn paase, maan-kʋʋd fãa bee a tʋʋmd zĩigẽ daar ne a to fãa sẽn na yɩl n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã. A kõta maand nins a sẽn kõtã n yɩlemdẽ, la maan-kãens pa tol n tõe n yiis yel-wẽnã zãng-zãng ye. 12  La Kiristã kõo maoong a yembr yel-wẽnã yĩng wakat fãa yĩnga, la b tɩ zĩnd Wẽnnaam nug-rɩtgo. 13  Rẽ tɛka, b gũuda wakat ning Wẽnnaam sẽn na n dɩgl b bɛɛbã wa nao-roagendg b naoã yĩngã. 14  Bala yaa ne maoong a ye b sẽn kõ maasem yĩng la b kɩt tɩ neb nins sẽn lebgd sõamyã zems zãng wakat fãa yĩnga. 15  Sẽn paase, vʋʋsem sõngã wilga tõnd tɩ rẽ yaa sɩda, bala a reng n yeelame: 16  “A Zeova* yeelame yaa: ‘Ad kaool ning mam sẽn na n maan ne bãmb wakat kãng loogr poorã: Mam na n ninga m noyã b yamẽ wã, la m gʋls bãmb b sũyã pʋsẽ.’ ” 17  Rẽ poore, vʋʋsem sõngã le yeelame: “Mam pa na n le tẽeg b yel-wẽnã ne b tʋʋm-wẽnsã yell yɛs ye.” 18  La zĩig ning b sẽn bas bõn-kãensã taalã, pa le yaa tɩlɛ tɩ b maan maoong yel-wẽnã yĩng ye. 19  Woto wã, m saam-biisi, sẽn mik tɩ tõnd tara raood* n na n tũ sor ning sẽn dabd zĩ-sõng sẽn yɩɩdã pʋgẽ a Zeezi zɩɩmã maasem yĩngã, 20  sor bãmb sẽn pak tõnd yĩnga, tɩ yaa so-paalg la sor sẽn tar n dabd vɩɩm zĩigẽ la sẽn pasgd fu-lilldgã, rat n yeel tɩ bãmb yĩn-nemsã, 21  la sẽn mik tɩ tõnd tara maan-kʋʋd-kãseng sẽn get Wẽnnaam zakã rãmb yellã, 22  bɩ d kolg Wẽnnaam ne sũur sẽn pid ne pʋ-peelem la ne tẽeb zãnga, b sẽn mes tõnd sũyã ne zɩɩm tɩ d paam d mens ne sũur-kaset sẽn yaa wẽngã, la b sẽn pek d yĩnsã ne koom sẽn yaa yɩlemdã yĩnga. 23  Bɩ d wɩng ne tõnd saagrã mooneg n da yɛɛs ye. Bala soab ning sẽn pʋlmã yaa sɩd soaba. 24  La bɩ d tẽegd taab yelle,* sẽn na yɩl n sõng taab* tɩ d bɩɩs nonglem la d tʋm tʋʋm-sõma. 25  Bɩ d ra bas taab tiging wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye. La bɩ d kengd taab raoodo. D sẽn ne tɩ daarã* kolgdame wã yĩnga, bɩ d wɩng ne bõn-kãensã maanego. 26  Bala tõnd sã n paam bãngr hakɩɩk sɩdã zugu, la d maand yel-wẽn ne yamleoog rẽ poore, maoong baa a ye pa le be yel-wẽnã yĩng ye. 27  Sẽn ket yaa sɩbgr gũub ne rabeem, la sũ-puugr sẽn dɩt wa bugum, n na n dɩ neb nins sẽn kɩɩsdã. 28  Ned sã n da paoog a Moyiiz Tõogã tɩ neb a yiib bɩ a tãab kõ kaseto, b kʋʋda a soabã n pa zoe a nimbãaneg ye. 29  Yãmb pa tagsd tɩ ned sẽn tab Wẽnnaam Bi-riblã, la sẽn ges tɩ kaoolã zɩɩmã b sẽn tall n kɩt t’a lebg sõngã yõod pa waooge, la sẽn paoog Wẽnnaam barkã* vʋʋsem sõngã, nin-kãng sɩbgrã kõn yɩ kãseng n yɩɩg sɩda? 30  Bala tõnd mii Soab ning sẽn yeele: “Sũ-dokr yaa maam n so. Maam n na n keo.” La b le yeele: “A Zeova* na n kaoo b nin-buiidã bʋʋdo.” 31  Wẽnnaam ning sẽn vɩ wã nugẽ lʋɩɩs yaa bũmb sẽn sek rabeem. 32  La bɩ y ket n tẽegd wakat ning sẽn loogã yelle. Yãmb sẽn paam vẽnegrã poore, yãmb tõoga toog n zab zabr sẽn yaa kãseng namsg wʋsg pʋgẽ. 33  Wakat kẽere, b paooga yãmb la b nams yãmb nebã taoore, la wakat sãnda, yãmb naaga neb nins b sẽn da namsd woto wã n namse. 34  Bala yãmb zoee neb nins sẽn be bãens roogẽ wã nimbãanega, la y sak ne sũ-noog tɩ b zɛ yãmb paoongo, n miẽ tɩ yãmb tara paoong sẽn yaa sõma n yɩɩd la sẽn kaoosde. 35  Woto wã, bɩ y kell n gom ne raoodo, rẽ keoorã sẽn na n yɩ kãsengã yĩnga. 36  Bala yãmb rata tõog-toogo, sẽn na yɩl tɩ y sã n maan Wẽnnaam daabã n sa, bɩ y paam pʋlengã pidsgu. 37  Bala “keta bilf bala,” la “soab ning sẽn watã na n waame, la a waoongã pa na n kaoos ye.” 38  “La mam nin-tɩrg na n vɩɩmda tẽeb yĩnga,” la “a sã n targ n leb poorẽ, mam* sũur pa noom ne-a ye.” 39  La tõnd pa neb nins sẽn na n tar n leb poorẽ n paam sãoongã ye. Tõnd yaa neb sẽn tar tẽebo, d vɩɩmã* koglg yĩnga.

Vẽnegr toor-toore

Pa rẽ bɩ, “nebã.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “tõnd kɩsa sɩda.”
Bɩ, “wilg tɩ d taabã yell pak-d lame.”
Bɩ, “keng taab raoodo.”
Rat n yeel tɩ Wẽnnaam daarã.
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “mam sɩɩgã.”
Bɩ, “sɩɩsã.”