2 Korẽnt rãmb 7:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1116

  • D yɩlg d mens n yiis rẽgd buud fãa (1)

  • A Poll sũur nooma ne Korẽnt nebã (2-4)

  • A Tɩt lebg n wa togsa koe-noogo (5-7)

  • Sũ-sãang sẽn zems ne Wẽnnaam daab la tek yam n kos sugri (8-16)

7  Woto wã, m nin-nongdse, sẽn mik tɩ tõnd tara pʋlen-kãensa wã, bɩ d yɩlg d mens n yiis rẽgd buud fãa sẽn yaa yĩngã rẽnd la sɩɩgã rẽnda, n lebgd sõamyã n paasd Wẽnnaam zoeesã pʋgẽ.  Bao-y weer y sũyã pʋsẽ tõnd yĩnga. Tõnd pa beeg ned baa a ye, d pa sãam ned baa a ye, d pa wẽg ned baa a ye me ye.  Mam pa yet woto n na n ning yãmb taal ye. Bala mam zoe n yeelame tɩ yãmb bee tõnd sũyã pʋsẽ n na n naag tõnd n ki, la y naag tõnd n vɩɩmde.  Mam tõe n goma ne raood wʋsg yãmb taoore. Mam tõe n zẽka m zug wʋsg yãmb yĩnga. Mam paama belsg wʋsgo. Mam sũur pida ne sũ-noog tõnd namsgã fãa pʋgẽ.  Sɩd me, tõnd sẽn wa n ta Masedoannã, tõnd yĩnsã* pa paam yolsg baa bilf ye. La tõnd da ket n paamda namsg ne manesem buud fãa: Yɩnga b ra zabda ne tõndo, la tõnd me ra maanda yɩɩr d sũyã pʋsẽ.  La Wẽnnaam sẽn belsd sũ-sãang rãmbã belsa tõnd ne a Tɩt waoongã maasem.  La pa ne a waoongã bal ye. Yɩɩ ne belsg ning a sẽn paam yãmb yĩngã me. A lebg n wa togsa tõnd tɩ yãmb rat n yãa maam ne y sũy fãa, tɩ y sũy sãama wʋsgo, la tɩ yãmb tagsda mam yell wʋsgo,* tɩ rẽ maneg n paas m sũ-noogã.  Baa mam sã n sãama yãmb sũur ne m sebrã, mam pa maand m bãngẽ ye. Baa mam sã n da maand m bãngẽ sɩngrẽ wã, (mam sẽn yã tɩ sebrã sãamã yãmb sũyã, baa sẽn yɩ wakat bilf pʋgẽ wã yĩngã)  mam maanda sũ-noog masã, la pa yãmb sũur sẽn sãamã yĩng ye. Yaa yãmb sũur sẽn sãam hal n kɩt tɩ y tek yam n kos sugrã yĩnga. Bala yãmb sũur sãama ne sũ-sãang sẽn zems ne Wẽnnaam daabã, sẽn na yɩl tɩ y ra bõn bũmb tõnd yĩng ye. 10  Sũ-sãang ning sẽn zems ne Wẽnnaam daabã wata ne tek yam n kos sugri, tɩ rẽ wat ne fãagre, n pa kɩtdẽ tɩ ned maan a bãngẽ ye. La dũniyã sũ-sãangã wata ne kũum. 11  Ges-y yãmb sũ-sãangã sẽn zems ne Wẽnnaam daabã sẽn kɩt tɩ y modgã sẽn wa ne bũmb ninsi: A kɩtame tɩ yãmb yɩlg y mense, tɩ y sãam y sũuri, tɩ y zoe rabeem, tɩ y paam ratem-kãsenga, tɩ y paam yẽesem, la y rems yellã! Bũmb fãa pʋgẽ, yãmb wilgame tɩ y yaa yɩlem* yel-kãngã pʋgẽ. 12  Baa ne mam sẽn gʋls yãmbã, mam pa gʋls ned ning sẽn beegã yĩnga, wall ned ning a sẽn beegã yĩng ye. La yaa sẽn na yɩl tɩ yãmb sẽn modgd n kelgd tõndã lebg vẽeneg yãmb sʋk Wẽnnaam taoore. 13  Yaa rẽ yĩng la tõnd sẽn paam belsgã. La tõnd belsgã sẽn yãk a toogo, d maneg n kɩdma sũ-noog a Tɩt sũ-noogã yĩnga, bala yãmb fãa kenga a raoodo. 14  Mam sẽn zẽk m zug yẽ taoor yãmb poorẽ wã, mam pa paam yãnd ye. Tõnd sẽn zẽk d zug a Tɩt taoorã yɩɩ sɩda, wa bũmb nins fãa tõnd sẽn yeel yãmbã me sẽn yɩ sɩdã. 15  Sẽn paase, a sẽn tẽegd yãmb fãa sakrã, la yãmb sẽn deeg-a ne rabeem la rigbã kɩtame t’a sẽn nong yãmb to-to wã maneg n paam pãnga. 16  Mam kɩdemda sũ-noogo, mam sẽn tõe n kɩs yãmb sɩd* bũmb fãa pʋgẽ wã yĩnga.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “yĩn-nemsã.”
Gɛrk, “yãmb tara yẽesem mam yĩnga.”
Bɩ, “pa tar yelle.”
Pa rẽ bɩ, “mam tõe n talla raood wʋsg yãmb yĩnga.”