2 Korẽnt rãmb 5:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1121

  • Yeelg roog ning sẽn yit saasẽ wã (1-10)

  • Tʋʋmd sẽn sõngd nebã tɩ b manegd b yell ne Wẽnnaam (11-21)

    • Nin-paall Wẽnnaam sẽn naane (17)

    • Kirist koe-taasdba (20)

5  Bala tõnd miime tɩ tõnd tẽng zug roogã sẽn yaa fu-ro-kãnga wã sã n sãame,* tõnd segd n paama roog sẽn yit Wẽnnaam nengẽ saasẽ, la sẽn paad wakat sẽn ka sɛta, n pa roog ninsaalb nus sẽn me ye.  Bala, tõnd sɩd wõosda do-kãngã* pʋgẽ, n dat ne d sũur fãa n yeelg roog ning sẽn yit saasẽ* n yaa tõnd dẽndã,*  tɩ d sã n sɩd wa yeelg-a, bɩ b ra mik tɩ tõnd yaa bɛɛl ye.  Sɩd-sɩda, tõnd sẽn be fu-ro-kãngã pʋgẽ wã, d wõosdame hal tɩ d sũy sãamd wʋsgo. Pa d sẽn dat n yeeg ro-kãnga wã yĩng ye. D rat n yeelga a to wã, tɩ vɩɩmã vel bõn-kiidgã.  La soab ning sẽn segl tõnd bõn-kãng yĩngã yaa Wẽnnaam. Bãmb n kõ tõnd vʋʋsem sõngã tɩ yaa bũmb ning sẽn watã kaseto.  Rẽ n so tɩ tõnd tar daood wʋsg wakat fãa, la d miẽ tɩ d sẽn be yĩngã pʋgẽ wã sasa, d zãra ne Zu-soabã.  Bala tõnd kẽnda ne tẽebo, la d pa get bũmb nins nin sẽn ne wã n kẽnd ye.  La tõnd tara raood wʋsgo, n da nongẽ d sẽn na n zãr ne yĩngã la d be ne Zu-soabã.  Woto wã, tõnd bee ne bãmb wall d zãra ne bãmb me, d sẽn dat yaa d tat b yam. 10  Bala, tõnd fãa segd n yaasa Kiristã bʋ-kaoorã geer taoore, tɩ ned kam fãa reeg a keoor wa sẽn zems bũmb nins a sẽn maan a sẽn wa n be yĩngã pʋgẽ wã, sã n yaa sõma wall wẽnga. 11  Woto yĩngã, tõnd sẽn mi Zu-soabã zoeesã, d modgdame n dat tɩ nebã tẽ d goamã. La Wẽnnaam mii tõnd sõma. Baa ne rẽ, mam tẽedame tɩ yãmb ned kam fãa sũur-kaset me mii tõnd sõma. 12  Pa tɩ tõnd rat n le pẽga d mens yãmb taoor ye. D kõta yãmb bũmb y sẽn tõe n tik n pẽg y mens tõnd yĩnga, tɩ y tõe n leok neb nins sẽn pẽgd b mens ne bũmb nins nin sẽn ne wã, la pa ne bũmb nins sẽn be sũurẽ wã ye. 13  Bala tõnd zutã sã n da lebgame, ra yaa Wẽnnaam yĩnga. Tõnd yamã sã n vẽename, yaa yãmb yĩnga. 14  Bala, Kirist nonglmã n so tõnd zãnga. Ad bũmb ning tõnd sẽn bãngã: Rao a yembr n ki nebã fãa yĩnga. Rẽnd nebã fãa ra yaa kũum. 15  A kii nebã fãa yĩnga, sẽn na yɩl tɩ neb nins sẽn vɩ wã ra le vɩ b mens yĩnga, la b vɩ a soab ning sẽn ki bãmb yĩng n lebg n vʋʋgã yĩnga. 16  La masã tɛka, tõnd pa mi ned baa a ye wa sẽn zems ninsaal tagsg ye. Baa tõnd sã n da mii Kiristã wa sẽn zems ninsaal tagsgo, yaa vẽeneg tɩ tõnd pa le mi bãmb wa sẽn zems rẽ ye. 17  Woto wã, ned sã n be Kirist pʋgẽ, a yaa nin-paall Wẽnnaam sẽn naane. Ade! Bõn-kʋdã loogame tɩ bõn-paal ledge. 18  La bũmb fãa yita Wẽnnaam nengẽ. Bãmb n yaa soab ning sẽn maneg yell ning sẽn da be tõnd ne bãmb sʋk Kiristã maasem yĩnga. La Wẽnnaam mengã n kõ tõnd tʋʋmd sẽn na yɩl tɩ d sõng neb a taabã tɩ b maneg b yell ne bãmba, 19  rat n yeel tɩ Kiristã maasem yĩnga, Wẽnnaam ra manegda yell ning sẽn be bãmb ne dũniyã sʋkã, n basd b beegrã taale. La b kõo tõnd koɛɛg sẽn yaa togs nebã tɩ b maneg b yell ne bãmba. 20  Rẽnd tõnd yaa koe-taasdba, n deegd Kiristã zĩig n gomd tɩ yaa wa Wẽnnaam tũnugda ne tõnd n bõosd nebã. Tõnd sẽn deegd Kiristã zĩig n gomdã, d kota nebã n yetẽ: “Maneg-y y yellã ne Wẽnnaam.” 21  Wẽnnaam kɩtame tɩ soab ning sẽn da pa mi yel-wẽndã lebg yel-wẽnd* tõnd yĩnga, tɩ tõnd tõe n lebg tɩrs Wẽnnaam nifẽ nin-kãng maasem yĩnga.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “booge.”
Bɩ, “yi-kãngã.”
Bɩ, “tõnd yir sẽn be saasẽ.”
Bɩ, “n yeelg d yi-kãngã.”
Bɩ, “yel-wẽnd maoongo.”