2 Korẽnt rãmb 13:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1114

  • Yaoolem keoogr la saglse (1-14)

    • “Bɩ y feesd y mens n get y sã n bee tẽebã pʋgẽ” (5)

    • Bas-y tɩ b rems yãmba. Tall-y yam a yembre (11)

13  Woto n yaa naoor a tãab-n-soab mam sẽn wat yãmb nengẽ. “Bũmb fãa segd n yɩɩ vẽeneg ne neb a yiib bɩ a tãab kaseto.”*  Baa mam sẽn pa be ne yãmb masã wã, yaa wa mam da bee ne yãmb naoor a yiib-n-soabã. Mam deng n keoogda neb nins sẽn da maan yel-wẽnã, la neb a taabã fãa tɩ m sã n le wa, m pa na n bas b baa a yembre,  yãmb sẽn baood kaset sẽn wilgd tɩ Kirist sẽn pa pãn-komsem soab ne yãmbã, la sẽn tar pãng yãmb sʋkã sɩd tũnugda ne maam n gomdã yĩnga.  La sɩd me, b kʋʋ bãmb ra-lukã zug pãn-komsem yĩnga, la b vɩɩ Wẽnnaam pãngã maasem yĩnga. Sɩda, tõnd me naaga bãmb n yaa pãn-komsem dãmba, la d na n naaga bãmb n vɩɩmd Wẽnnaam pãngã sẽn be yãmb zutã maasem yĩnga.  Bɩ y feesd y mens n get y sã n bee tẽebã pʋgẽ. Makd-y y mens n get y sẽn yaa neb nins buudu. Bɩ yãmb pa mi t’a Zeezi Kirist bee yãmb pʋsẽ? Sã n pa mikame tɩ yãmb pa taa Wẽnnaam yam.  Mam saagda ne m sũur fãa tɩ yãmb na n sak n deegame tɩ tõnd pa neb sẽn pa tat Wẽnnaam yam ye.  La tõnd pʋʋsda Wẽnnaam tɩ yãmb da maan bũmb sẽn yaa kɛgr ye. Pa sẽn na n wilg tɩ tõnd tata neb a taabã yam ye. La tõnd datame tɩ yãmb maan sẽn yaa sõma, baa sã n wõnd tõnd pa tat neb a taabã yam.  Bala, tõnd pa tõe n maan sɩdã bũmbu, sã n pa tɩ d sõng sɩdã bala.  Sɩd-sɩda, tõnd sã n wa ka pãng tɩ yãmb tar pãng wʋsgo, d maanda sũ-noogo. La ad bũmb ning tõnd sẽn pʋʋsd n kotẽ wã: Yaa tɩ yãmb na paam remsgo. 10  Yaa rẽ yĩng la mam sẽn gʋls bõn-kãensã mam sẽn ka be ne yãmbã wakate, sẽn na yɩl tɩ mam sã n wa be ne yãmba, bɩ m da tall tõog ning Zu-soabã sẽn kõ maamã n tʋm ne toolem ye. Bala, bãmb pa kõ maam tõogã tɩ m koms y raood ye. Yaa sẽn na n keng y raoodo. 11  Sẽn na n baase, m saam-biisi, bɩ y kell n kɩdem sũ-noogo, la y bas tɩ b rems yãmba, la b bels yãmba. Kell-y n tall-y yam a yembre, la y zĩnd ne laafɩ. Woto, nonglem la laafɩ Wẽnnaamã na n zĩnda ne yãmba. 12  Mok-y taab ne pʋ-peelem. 13  Nin-sõamyã wã fãa toonda yãmb b pʋʋsem. 14  Bɩ Zu-soab a Zeezi Kirist barkã,* la Wẽnnaam nonglmã n paas vʋʋsem sõngã tõnd sẽn naag taab n dɩt a yõodã zĩnd ne yãmb fãa.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “noore.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”