2 Korẽnt rãmb 10:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1118

  • A Poll wilgdame t’a tʋmda sõma (1-18)

    • Tõnd zab-teedã pa yĩngã rẽnd ye (4, 5)

10  La mam meng a Poll sẽn yaa ned ning yãmb neb kẽer sẽn yet t’a yaa nin-bʋgsg a sẽn wat n be ne yãmbã, n yaool n yaa nin-toaag a sẽn wat n pa be ne yãmbã, maam n kot yãmb ne Kiristã bʋgsmã la b sõmblmã.  Mam kot-y lame tɩ y modg tɩ mam sã n wa wa, bɩ ra yɩ tɩlɛ tɩ m tall raood la m moog m nif wa m sẽn tagsdã ne neb kẽer sẽn get tõnd wa neb sẽn kẽnd wa sẽn zems yĩngã ratmã ye.  Baa tõnd sẽn kẽnd yĩngã pʋgẽ wã, d pa zabd zabr wa sẽn zems tõnd sẽn yaa bũmb ning yĩngã pʋgẽ wã ye.  Bala, tõnd zabrã zab-teed pa yĩngã rẽnd ye. La b tara pãng Wẽnnaam maasem yĩnga, sẽn na yɩl n lub bũmb nins sẽn vigl kãn-kãe wã.  Tõnd lubda tagsa la bũmb ning fãa sẽn gɩdgd nebã tɩ b ra bãng Wẽnnaamã, la d tõogdẽ tɩ tagsa buud fãa sakd Kiristã.  Sẽn paase, tõnd seglame n sa tɩ yãmb sakrã sã n wa pid bal bɩ d sɩbg kɩɩsg buud fãa.  Yãmb geta bũmb fãa wa sẽn zems nif gesgo. Ned sã n kɩs a meng sɩd n tẽed t’a yaa Kiristã rẽnda, bɩ a le tags bõn-kãngã zugu: Yẽ sẽn yaa Kiristã rẽnd to-to wã, tõnd me yaa woto.  Baa mam sã n pẽg m meng tɩ loog bilf ne tõog ning Zu-soabã sẽn kõ tõnd sẽn na yɩl tɩ d keng yãmb raoodo, la pa sẽn na n koms y raoodã, yãnd pa na n yõk-m ye.  Mam pa rat tɩ yɩ wa mam dat n kẽesa yãmb rabeem ne m sɛbã ye. 10  Bala b yetame: “A sɛbã goam zɩsame n tar pãnga, la a mengã sã n wa be ne tõndo, a pa wõnd taoor soaba, a goamã me pa tar yõod ye.” 11  Bɩ nin-kãens buudã ning b yamẽ tɩ tõnd sẽn yet* bũmb nins d sɛbã pʋsẽ d sẽn wat n pa be ne yãmbã, d sã n wa be ne yãmb me, yaa rẽ la d na n maane.* 12  Bala d pa na n saag n dɩk d mens n tɩ naag ne neb kẽer sẽn pẽgd b mense, wall d mak d mens ne-b ye. La b sẽn tikd b mens noy zut n kaood b mens bʋʋdo, la b makd b mens ne b mensã, b yamã pa waoog ye. 13  La tõnd pa na n yõsg tʋʋmd ning b sẽn kõ tõndã todsã n pẽg d mens ye. Yaa tõnd koe-moonegã zĩig Wẽnnaam sẽn mak n kõ tõndã* toadg pʋgẽ la d na n pẽg d mense. Wẽnnaam kɩtame tɩ zĩ-kãng ta hal yãmb nengẽ. 14  Sɩd-sɩda, tõnd sẽn wa yãmb nengẽ wã, d pa yõsg tõnd koe-moonegã zĩig b sẽn kõ tõndã todse, tɩ yaa wa tod-kãens pa ta yãmb ye. Bala tõnd n yɩ pipi n ta hal yãmb nengẽ n moon Kiristã koe-noogã. 15  Tõnd pa yõsgd tʋʋmd ning b sẽn kõ tõndã todsã n pẽgd d mens ne ned a to tʋʋmd ye. La tõnd saagdame tɩ yãmb tẽebã pãng sẽn paasdã, tʋʋmd ning tõnd sẽn tʋmã me na n paamda pãng tõnd koe-moonegã zĩigẽ. Woto, tõnd na n paama tʋʋm wʋsg n paase, 16  n yõsg yãmb tẽngã n tɩ moon koe-noogã tẽns a taab pʋsẽ, n da wa pẽg d mens ne bũmb b sẽn zoe n maan ned a to koe-mooneg zĩigẽ ye. 17  “La bɩ ned ning sẽn pẽgd a meng pẽg a meng a Zeova* pʋgẽ.” 18  Bala pa ned ning sẽn pẽgd a mengã n tat a Zeova* yam ye. Yaa ned ning bãmb mengã sẽn pẽgdã.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “tõnd sẽn yaa a soab d goamã pʋgẽ wã.”
Gɛrk, “tʋʋm pʋsẽ me.”
Bɩ, “n mak n pʋɩ n kõ tõndo.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.