1 Zã 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1121

  • Fees-y koeesã n ges b sã n sɩd yita Wẽnnaam nengẽ (1-6)

  • Wẽnnaam bãngr la b nonglem (7-21)

    • “Wẽnnaam yaa nonglem” (8, 16)

    • Rabeem pa be nonglem pʋgẽ ye (18)

4  M nin-nongdse, ra tẽ-y koɛɛg* ning fãa sẽn wõnd a yita Wẽnnaam nengẽ ye. La bɩ y fees koeesã* fãa n ges b sã n sɩd yita Wẽnnaam nengẽ. Bala zirẽ-be-no-rɛɛsdb wʋsg n kẽ dũniyã pʋgẽ.  Ad y sẽn tõe n bãng to-to tɩ koɛɛg yita Wẽnnaam nengẽ: Koɛɛg ning fãa sẽn yet t’a Zeezi Kirist waa tẽngã zug n yɩ ninsaal yita Wẽnnaam nengẽ.  La koɛɛg ning fãa sẽn pa yet t’a Zeezi waa tẽngã zug n yɩ ninsaal pa yit Wẽnnaam nengẽ ye. Koe-kãng n yaa Kiristã kɩɩsdã koɛɛg ning yãmb sẽn da wʋm tɩ watame wã. La masã, a zoe n bee dũniyã pʋgẽ.  Kom-bõonego, yãmb yita Wẽnnaam nengẽ, la yãmb tõoga zirẽ-be-no-rɛɛsdbã. Bala soab ning sẽn be yãmb pʋsẽ wã yɩɩda soab ning sẽn be dũniyã pʋgẽ wã.  B yita dũniyã nengẽ. Yaa rẽ yĩng la b sẽn gomd bũmb nins sẽn yit dũniyã nengẽ yellã, tɩ dũniyã me kelgd-bã.  Tõnd yita Wẽnnaam nengẽ. Ned ning fãa sẽn bãng Wẽnnaam kelgda tõndo. Ned ning fãa sẽn pa yit Wẽnnaam nengẽ pa kelgd tõnd ye. Yaa woto la d bãngd koɛɛg ning sẽn yaa sɩd koɛɛgã, la koɛɛg ning sẽn yaa tudgr koɛɛgã n bake.  M nin-nongdse, bɩ d ket n nong taaba, bala nonglem yita Wẽnnaam nengẽ. La ned ning fãa sẽn tar nonglem, yaa Wẽnnaam n dog-a, la a mii Wẽnnaam.  Ned ning sẽn pa tar nonglem pa bãng Wẽnnaam ye. Bala Wẽnnaam yaa nonglem.  Ad Wẽnnaam sẽn wilg b nonglmã to-to ne tõndo: Wẽnnaam tʋma b Bi-ribl sẽn-ka-to wã dũniyã pʋgẽ sẽn na yɩl tɩ d tõog n paam vɩɩm b Bi-riblã maasem yĩnga. 10  Nonglem-kãng pa tõnd sẽn nong Wẽnnaam ye. La yaa bãmb sẽn nong tõndo, n tʋm b Bi-riblã tɩ b wa yɩ maoong tõnd yel-wẽnã yĩnga, maoong sẽn kɩt tɩ d tõe n maneg d yell* ne Wẽnnaam. 11  M nin-nongdse, Wẽnnaam sã n nonga tõnd woto, dẽnd tõnd me segd n nonga taaba. 12  Ned baa a ye zɩ n yã Wẽnnaam ye. Tõnd sã n ket n nong taaba, Wẽnnaam bee tõnd pʋsẽ, la b kɩtame tɩ b nonglmã zems zãng tõnd pʋsẽ. 13  Ad bũmb ning sẽn kɩt tɩ d miẽ tɩ tõnd bee bãmb pʋgẽ, tɩ bãmb me be tõnd pʋsẽ wã: Yaa b sẽn kõ tõnd b vʋʋsem sõngã. 14  Sẽn paase, tõnd mensã yãame tɩ Ba wã tʋma b Bi-riblã tɩ b wa yɩ dũniyã fãagda, la tõnd kõta rẽ kaseto. 15  Ned ning sẽn sak n deeg t’a Zeezi yaa Wẽnnaam Bi-ribla, Wẽnnaam bee nin-kãng pʋgẽ, tɩ yẽ me be Wẽnnaam pʋgẽ. 16  La tõnd bãngame tɩ Wẽnnaam nonga tõndo, n kɩs sɩd ne rẽ. Wẽnnaam yaa nonglem, la ned ning sẽn be nonglem pʋgẽ, a bee Wẽnnaam pʋgẽ, tɩ Wẽnnaam me be yẽ pʋgẽ. 17  Yaa woto la b kɩt tɩ nonglem zems zãng tõnd pʋsẽ, sẽn na yɩl tɩ d tõe n gom ne raood* bʋʋdã kaoob daare, bala bãmb sẽn yaa to-to wã, tõnd mensã yaa woto dũni-kãngã pʋgẽ. 18  Rabeem baa bilf pa be nonglem pʋgẽ ye. La nonglem rigda* rabeem, bala rabeem gɩdgda tõndo. Sɩd-sɩda, ned ning sẽn yaa rabɛɛm pa zems zãng nonglmã wɛɛngẽ ye. 19  Tõnd tara nonglem, bãmb sẽn yɩ pipi n nong tõndã yĩnga. 20  Ned sã n yeele: “Mam nonga Wẽnnaam,” la a yaool n kis a saam-biiga, a yaa zirẽ-be-neda. Bala ned ning sẽn pa nong a saam-biig a sẽn ne wã pa tõe n nong Wẽnnaam a sẽn pa ne wã ye. 21  La ad noor ning tõnd sẽn deeg bãmb nengẽ wã: Yaa tɩ ned ning sẽn nong Wẽnnaam segd n nonga a saam-biig me.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “sɩɩga.”
Gɛrk, “sɩɩsã.”
Bɩ, “paasg maoongo, maoong sẽn sigsd sũuri.”
Bɩ, “bas-m-yam.”
Bɩ, “menesda.”