1 Tesalonik rãmbã 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1118

  • Gũus-y ne yoobo (1-8)

  • Nong-y taab wʋsgo (9-12)

    • ‘Ra kẽes-y y toog neb a taab yɛlẽ ye’ (11)

  • Neb nins sẽn ki Kiristã pʋgẽ wã na n deng n vʋʋgame (13-18)

4  M saam-biisi, sẽn na n baase, tõnd kõo yãmb noy n wilg yãmb y sẽn segd n kẽn to-to n ta Wẽnnaam yam. La sɩd-sɩda, yãmb maanda woto. Masã, tõnd rat n sagla yãmb la d kos-y ne Zu-soab a Zeezi yʋʋr tɩ y kell n maan dẽ n paase.  Bala, yãmb mii noy nins tõnd sẽn kõ yãmb ne Zu-soab a Zeezi maasmã.  Ad Wẽnnaam daabã: Yaa tɩ yãmb segd n yɩɩ nin-sõamyã, n lak y mens ne yoobo.*  Yãmb ned kam fãa segd n bãnga a sẽn na n tõog a meng yĩngã to-to, n zã-a t’a yɩ sõng la a tall waoogre.  Da yɩ-y wa neb nins sẽn pa mi Wẽnnaamã ye. Bala, b basame tɩ yoobã tʋlsem soog-ba, hal tɩ pa sekd-b ye.  Yel-kãngã wɛɛngẽ, ned baa a ye pa segd n maan sẽn pa zems n wẽg a saam-biig ye. Bala, yaa a Zeova* n wat ne sɩbgr bõn-kãensã fãa poorẽ wa tõnd sẽn da yeel yãmbã, la d sẽn keoog-y ne d sũy fãa me wã.  Bala, Wẽnnaam pa bool tõnd tɩ d tʋm dẽgd ye. B bool-d lame tɩ d yɩ nin-sõamyã.  Rẽnd ned ning sẽn kɩɩsd sagl-kãensã pa kɩɩsd ninsaal ye. Yaa Wẽnnaam sẽn yaa soab ning sẽn kõt yãmb b vʋʋsem sõngã la a kɩɩsda.  La saam-biir nonglmã wɛɛngẽ, yãmb pa baood tɩ tõnd gʋls yãmb n yeel bũmb ye. Bala, yãmb mens paamame tɩ Wẽnnaam zãmsd yãmb sẽn na yɩl tɩ y nong taaba. 10  Sɩd-sɩda, yãmb maanda woto ne saam-biisã fãa sẽn be Masedoan soolmã tõrã. La m saam-biisi, tõnd sagenda yãmb tɩ y kell n maan dẽ n paase. 11  Modg-y ne y sũy fãa n zĩnd bãane, la y ra kẽes y toog neb a taab yɛlẽ ye. Tʋm-y ne y nusã wa tõnd sẽn sagl yãmbã. 12  Woto, yãmb kẽnã na n yɩɩ sõma yɩng rãmbã nifẽ. Sẽn paase, bũmb pa na n paoog yãmb ye. 13  La m saam-biisi, sã n yaa neb nins sẽn ki wã* wɛɛngẽ, tõnd pa rat tɩ yãmb be zɩɩlem pʋgẽ, n wa maand sũ-sãang wa neb a taabã sẽn pa tar saagrã sẽn maandã ye. 14  Bala, tõnd sã n tẽed t’a Zeezi kiime n lebs n vʋʋge, d tẽedame me tɩ Wẽnnaam na n vʋʋga neb nins sẽn ki* a Zeezi pʋgẽ wã tɩ b naag a Zeezi. 15  Ad tõnd sẽn yet yãmb bũmb nins wa sẽn zems a Zeova* goamã: Yaa tɩ tõnd sʋkã neb nins sẽn na n ket n vɩ Zu-soabã waoong wakatã pa na n deng sẽn ki-bã* n dʋ saasẽ ye. 16  Bala, Zu-soabã meng na n yii saasẽ n sigd la b kõt noy ne malɛgs naab koɛɛga, la b zãad Wẽnnaam baorgo. La neb nins sẽn ki Kirist pʋgẽ wã na n deng n vʋʋgame. 17  Rẽ poore, tõnd a neb nins sẽn na n ket n vɩ wã na n naaga sẽn na n vʋʋg-bã, tɩ b zẽk tõnd sawat pʋsẽ tɩ d tɩ seg Zu-soabã yĩngri. Woto, tõnd na n paa ne Zu-soabã wakat fãa yĩnga. 18  Bɩ y ket n belsd taab ne gom-kãensã.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “sẽn gõe wã.”
Gɛrk, “sẽn gõe.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “sẽn gõe-bã.”