1 Tesalonik rãmbã 3:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1113

  • A Poll paa Atɛn n maand yɩɩr saam-biisã yĩnga (1-5)

  • A Tɩmote togsa kibar sẽn kengd raoodo (6-10)

  • A Poll pʋʋsa Tesalonik saam-biisã yĩnga (11-13)

3  Rẽ n kɩt tɩ tõnd sẽn wa n pa le tõe n gũ hal n wa paam yãmb kibarã, d tagsame tɩ yɩta sõma tɩ d pa Atɛn  la d tʋm a Tɩmote sẽn yaa d saam-biiga, la Wẽnnaam tʋm-tʋmd* sẽn moond Kirist koe-noogã, t’a wa sõng yãmb tɩ y yals kãn-kãe* la a bels yãmb y tẽebã wɛɛngẽ,  sẽn na yɩl tɩ to-kãensã ra wa miim* yãmb ned baa a yembr ye. Bala, yãmb mensã miime tɩ tõnd pa tõe n põs to-kãens ye.*  Bala tõnd sẽn wa n be ne yãmbã, d ra pĩnd n togsda yãmb tɩ d na n paama toogo, la wa yãmb sẽn mi wã, yaa bõn-kãng la sẽn maanã.  Rẽ n so tɩ mam sẽn wa n pa le tõe n gũ wã, mam tʋma a Tɩmote sẽn na yɩl t’a bãng yãmb sẽn kɩs Wẽnnaam sɩd to-to wã, bala mam ra yɛɛsdame tɩ tõe tɩ Makdã* maka yãmba, la tɩ tõe tɩ tõnd tʋʋm-toogã lebga zaalem.  La a Tɩmote yii yãmb nengẽ n nan wa paalem. A taasa tõnd koe-nood yãmb kɩs-sɩdã ne y nonglmã wɛɛngẽ, n yeel tɩ yãmb tẽegda tõnd yell wakat fãa ne nonglem, la tɩ y rata ne y sũur fãa n yã tõndo, wa tõnd me sẽn dat n yã yãmbã.  M saam-biisi, yaa rẽ n so tɩ tõnd sũ-sãoongã la d toogã fãa pʋgẽ, tõnd paama belsg yãmb yĩnga, la yãmb sẽn wilg tɩ y yaa kɩs-sɩd rãmbã yĩnga.  Bala tõnd le vɩɩme,* sã n mik tɩ y yasa kãn-kãe Zu-soabã pʋgẽ.  Sɩd me, tõnd pa tõe n pʋʋs Wẽnnaam bark yãmb yĩng n sa, sũ-noog ning tõnd sẽn paamd tõnd Wẽnnaamã taoor yãmb yĩngã yĩng ye. 10  Wĩndg la yʋngo, tõnd yõkda Wẽnnaam sɛɛg ne d sũy fãa wa d sẽn tõe tɛka, sẽn na yɩl n yã yãmb mensã,* la d kõ-y bũmb ning sẽn paoog yãmb tẽebã. 11  Masã, bɩ tõnd Wẽnnaamã sẽn yaa d Ba me wã menga, n paas tõnd Zu-soab a Zeezi pak sor n kõ-d tɩ d wa yãmb nengẽ. 12  La bɩ Zu-soabã kɩt tɩ yãmb nong taab wʋsg la y nong nebã fãa wʋsgo, wa tõnd sẽn nong yãmbã. 13  Rẽ la b tõogd n keng yãmb sũyã, la b kɩt tɩ y yɩ neb sẽn pa tar taale, la neb sẽn yaa nin-sõamyã tõnd Wẽnnaamã sẽn yaa d Ba me wã taoore, wakat ning tõnd Zu-soab a Zeezi sẽn na n wa ne b nin-sõamyã wã fãa wã.

Vẽnegr toor-toore

Pa rẽ bɩ, “Wẽnnaam tʋmd-n-taaga.”
Bɩ, “paas-y pãnga.”
Gɛrk, “vigsi.”
Bɩ, “b yãka tõnd bõn-kãens yĩnga.”
A Sʋɩtãana.
Gɛrk, “tõnd vɩɩme.”
Gɛrk, “yãmb nensã.”