1 Tesalonik rãmbã 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1110

  • Pʋʋsem (1)

  • Bark pʋʋsem, Tesalonik nebã tẽeb yĩnga (2-10)

1  Maam a Poll ne a Sɩlvẽ* la a Tɩmote n gʋls seb-kãngã n tool Tesalonik nebã tiging sẽn be Wẽnnaam sẽn yaa Ba wã pʋgẽ, la Zu-soab a Zeezi Kirist pʋgẽ wã: Bɩ Wẽnnaam barkã* la laafɩ zĩnd ne yãmba.  Tõnd sã n wa pʋʋsd Wẽnnaam n gomd yãmb fãa yelle, d pʋʋsda Wẽnnaam bark wakat fãa,  bala tõnd Wẽnnaamã sẽn yaa d Ba me wã taoore, wakat fãa d tẽegda tʋʋmd ning yãmb sẽn tʋmd y sẽn tẽedã yĩnga, la y nonglmã sẽn kɩt tɩ y tʋmd tʋʋm-toog ningã, n paas y sẽn tõogd toog y sẽn tẽed tõnd Zu-soab a Zeezi Kiristã yĩnga.  D saam-biis Wẽnnaam sẽn nonge, tõnd miime tɩ yaa Wẽnnaam n yãk yãmba,  bala koe-noogã tõnd sẽn moondã pa ta yãmb nengẽ ne goam bal ye. Yɩɩ ne tõogo, ne vʋʋsem sõngã sõngre, la ne kɩs-sɩd wʋsgo, wa yãmb sẽn mi tõnd sẽn wilg tɩ d yaa neb nins buud yãmb sʋk y neer yĩngã.  Yãmb lebga tõnd togs-n-taase, la Zu-soabã togs-n-taase, y sẽn deeg Wẽnnaam gomdã namsg wʋsg pʋgẽ, la ne sũ-noog ning vʋʋsem sõngã sẽn kõtã yĩnga,  hal n lebg mak-sõng tẽedb nins fãa sẽn be Masedoan la Akayi soolmẽ wã yĩnga.  Sɩd-sɩda, a Zeova* koɛɛgã pa yi yãmb nengẽ n ta Masedoan la Akayi bal ye. Yãmb sẽn tẽed Wẽnnaam to-to wã me kibar piuuga zĩig fãa, hal tɩ pa le yaa tɩlɛ tɩ d yeel bũmb ye.  Bala bãmb mens ket n gomda tõnd sẽn wa yãmb nengẽ pipi wã yelle, la y sẽn bas y bõn-naandsã pʋʋsg to-to n wẽnemd n tees Wẽnnaamã yelle. Y maana woto sẽn na yɩl n tʋm wa yembs n kõ Wẽnnaam sẽn vɩ la sẽn yaa sɩd-sɩda, 10  la sẽn na yɩl n gũ bãmb Bi-riblã sẽn na n yi saasẽ n wa wã, soab ning bãmb sẽn vʋʋg n yiis kũ-rãmb sʋkã, rat n yeel t’a Zeezi sẽn yaa soab ning sẽn na n fãag tõnd ne Wẽnnaam sũ-puugrã sẽn watã.

Vẽnegr toor-toore

B sẽn boond me t’a Sɩlaasã.
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.