1 Tɩmote 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1116

  • Gũus-y ne zĩn-dãmbã zãmsgo (1-5)

  • D sẽn tõe n yɩ Kirist tʋm-tʋmd-sõng to-to (6-10)

    • Yĩngã wɩsgre, la Wẽnnaam sakrã (8)

  • Gũus-y ne y sẽn zãmsd nebã bũmb ningã (11-16)

4  La Wẽnnaam vʋʋsem sõngã yeta vẽeneg tɩ wakat n wat tɩ neb kẽer na n bas tẽebo, n kelgd goam sẽn pa sɩd la sẽn wõnd yita Wẽnnaam nengẽ, la b kelgd zĩn-dãmb zãmsgo.  Na n tũu ne pʋ-lik rãmbã sẽn yagd ziri wã sababo. Nin-kãens yaa neb sũur-kaset sẽn diglim tɩ yaa wa b ning-a-la bãnd ne kut sẽn wɩng wʋsgo.  Bãmb dãmbã gɩdgda nebã tɩ b ra kẽ kãadem, la b yet-b tɩ b zãag b mens ne rɩbd Wẽnnaam sẽn naan tɩ neb nins sẽn tar tẽebo, la sẽn mi sɩdã sõma wã segd n dɩ la b pʋʋs Wẽnnaam barkã.  Bala Wẽnnaam sẽn naan fãa yaa sõma, tɩ nebã pa segd n zãgs baa fʋɩ, sã n mik tɩ b rɩt-a lame la b pʋʋsd Wẽnnaam barka.  Bala, a lebga sõng Wẽnnaam gomdã maasem yĩnga, la pʋʋsgã maasem yĩnga.  Fo sã n kõt saam-biisã sagl-kãensã, fo na n yɩɩ Kirist Zeezi tʋm-tʋmd-sõngo, tʋm-tʋmd b sẽn dɩlg ne tẽebã goam la ne zãms-sõng ning fo sẽn tũ sõma wã goamã.  La ra kelg soalem nins sẽn paoogd Wẽnnaam, wa b rãmb nins pʋg-yãansã sẽn solemdã ye. La bɩ f modg wʋsg* sẽn na yɩl n sak Wẽnnaam.  Bala, yĩngã wɩsgr* tara yõod bilfu, la Wẽnnaam sakrã tara yõod bũmb fãa pʋgẽ, a sẽn nafd tõnd vɩ-kãngã pʋgẽ, la a na n naf tõnd vɩɩm ning sẽn watã pʋgẽ wã me yĩnga.  Gom-kãngã yaa sɩda, n zems tɩ d sak-a ne d sũy fãa. 10  Yaa rẽ yĩng la tõnd sẽn tʋmd wʋsg la d modgd d mensã. Bala, tõnd yẽbga d tẽebã Wẽnnaam sẽn vɩ zugu, soab ning sẽn yaa nebã buud fãa Fãagda, la sẽn yɩɩde, sẽn maand-b sɩdã Fãagdã. 11  Bɩ f ket n kõt nebã no-kãensã, la f zãmsd-b bõn-kãense. 12  Ra bas tɩ ned baa a ye paoog foom f sẽn yaa bi-bɩɩgã yĩng ye. La bɩ f kõ sẽn maand-b sɩdã mak-sõng no-goamã wɛɛngẽ, yel-manesmã, nonglmã, tẽebã, la sõmblmã* wɛɛngẽ. 13  Kell n wɩng ne Gʋls-sõamyã kareng nebã taoore, la f wɩng ne nebã saglg* la b zãmsg hal n tãag m waoongo. 14  Ra paoog kũun ning sẽn be fo pʋgẽ wã ye. Yaa kũun ning b sẽn kõ foo ne bãngr-gomd maasem, wakat ning kãsem-dãmbã sull sẽn tik foom ne b nusã. 15  Tags* bõn-kãensã yell neere. Maan-b ne f sũur fãa, tɩ nebã fãa yã vẽeneg tɩ fo bɩtame. 16  Gũus f meng wakat fãa, la f gũus ne f sẽn zãmsd nebã bũmb ningã. Wɩng ne bõn-kãensã maanego, bala fo sã n maand woto, f na n fãaga f meng la f fãag neb nins sẽn kelgd foomã.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrkã gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “modg wʋsgã” bilgda yĩn-wɩsgrã rãmb sẽn wõrd b mens to-to wã.
Bɩ, “yĩngã modgre.”
Bɩ, “yɩlemdã.”
Bɩ, “raood kengre.”
Bɩ, “bʋgse.”