1 Tɩmote 3:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1116

  • Yel-gɛtbã sẽn segd n maane (1-7)

  • Kãsem-sõngdbã sẽn segd n maane (8-13)

  • Wẽnnaam yel-soalgdgã sẽn yaa sõngã (14-16)

3  Ad gomd sẽn yaa sɩda: Rao sã n modgd n dat n lebg yel-gɛta, yaa tʋʋm-sõng la a baooda.  Yel-gɛt segd n yɩɩ ned sẽn pa tar taale, pʋg-yɛng sɩda, ned sẽn maand gũusg bũmb fãa pʋgẽ, ned yam sẽn vẽenẽ, ned sẽn pa nong zũnd-zãnde, sẽn maand sãamb sãando, sẽn mi neb zãmsgo,  ned sẽn pa rã-yũud-kãaga, sẽn pa nen-kɛglem soaba,* sẽn pa dem-deme, sẽn pa zab-zabda, sẽn pa ligd-noanga,  ned sẽn zãad* a zak sõma, t’a kambã yaa sakdb la b zãad b mens sõma,  (bala ned sã n pa mi a sẽn tõe n zã* a zak to-to, a na n yɩɩ wãn n ges Wẽnnaam tigingã yelle?)  pa segd n yɩ ned sẽn nan lebg kiris-ned paalem, sẽn na yɩl t’a ra wa wuk a menga, n wa paam taal ning b sẽn ning a Sʋɩtãanã* ye.  Sẽn paase, a segd n tara kaset-sõng* yɩng rãmbã nifẽ, sẽn na yɩl tɩ nebã ra wa paoog-a, la t’a ra wa lʋɩ Sʋɩtãanã* bẽdgẽ ye.  Woto me, kãsem-sõngdbã segd n yɩɩ neb sẽn zems ne waoogre, sẽn pa yagd ziri, sẽn pa yũud divẽ* wʋsgo, sẽn pa rat-tɩ-loog rãmb sẽn baood ligd la arzɛgse,  neb sẽn gãt tẽebã yel-soalgdgã sẽn yaa sõngã kãn-kãe ne sũur-kaset sẽn yaa yɩlemde. 10  Sẽn paase, bɩ b reng n mak-b n ges b sã n zemsa ne tʋʋmdã, tɩ sã n mik tɩ rõadg kae bɩ b yaool n lebg kãsem-sõngdba. 11  Pagbã me segd n yɩɩ neb sẽn zems ne waoogre, sẽn pa tẽn-kãn-neba, sẽn maand gũusg bũmb fãa pʋgẽ, la sẽn maand sɩd bũmb fãa pʋgẽ. 12  Kãsem-sõngd tog n yɩɩ pʋg-yɛng sɩda, n get a kambã ne a zakã yell sõma. 13  Bala, rap nins sẽn tʋmd sõma wã paamda yʋ-noogo, la b tõe n gom tẽeb ning sẽn be Kirist Zeezi pʋgẽ wã yell ne pʋ-peelem wʋsgo. 14  Mam gʋlsda foo bõn-kãensã baa mam sẽn saagd n na n wa fo nengẽ ka la bilfã, 15  la yaa sẽn na yɩl tɩ m sã n wa kaoosdẽ, bɩ f bãng f sẽn tog n zã f meng to-to Wẽnnaam zakã rãmb sʋka, rat n yeel tɩ Wẽnnaam ning sẽn vɩ wã tigingã sẽn yaa sɩdã ra-luk la a teendã pʋgẽ. 16  Sɩd me, yaa vẽeneg tɩ Wẽnnaam yel-soalgdgã sẽn yaa sõngã yaa kãsenga: ‘A lebga ninsaala. Wẽnnaam sẽn wa n na n kɩt t’a le lebg malɛkã, b yeelame t’a yaa tɩrga. A kẽnga malɛgsã nengẽ. Neb mooname n gom a yell bu-zẽmsã sʋka. Neb tẽ-a-la dũniyã pʋgẽ. B reeg-a-la saasẽ ne ziiri.’

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “ned sẽn pãbd a taaba.”
Bɩ, “sẽn get a zak rãmb yell sõma.”
Bɩ, “ges a zak yelle.”
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Bɩ, “yʋ-noogo.”
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Bɩ, “rãam.”