1 Tɩmote 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1120

  • Pʋʋsem (1, 2)

  • Gũus-y ne neb nins sẽn zãmsd nebã zãmsg a to wã (3-11)

  • A Poll paama barka (12-16)

  • Rĩm sẽn vɩ wakat fãa (17)

  • ‘Zab-y zab-sõngã’ (18-20)

1  Maam a Poll yaa Kirist Zeezi tʋm-tʋmd sẽn tũ ne Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Fãagdã noore, la ne Kirist Zeezi sẽn yaa soab ning sẽn kɩt tɩ d tar saagrã noore.  Maam n gʋls seb-kãngã n tool a Tɩmote* sẽn yaa m biig meng-meng tẽebã pʋgẽ wã: Bɩ bark* la nimbãan-zoeer n paas laafɩ sẽn yit Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Ba wã nengẽ, la Kirist Zeezi sẽn yaa d Zu-soabã nengẽ zĩnd ne foom.  Mam da sagla foom tɩ f pa Efɛɛz m sẽn wa n dat n kẽng Masedoannã. Mam le sagenda foom tɩ f maan woto, sẽn na yɩl tɩ f yeel neb kẽer tɩ b ra zãms nebã zãmsg a to,  la tɩ b ra kelg soalem la yaab-rãmb rot sõadg ye. Bõn-kãens pa wat ne bũmb sẽn tar yõod ye. B wata ne no-koɛɛm bala, n pa wat ne baa fʋɩ sẽn yit Wẽnnaam nengẽ n kengd tẽeb ye.  Sɩd-sɩda, sagl-kãngã* võor yaa nonglem sẽn yit sũur sẽn yaa yɩlemd pʋgẽ, sũur-kaset sẽn yaa sõma pʋgẽ, la tẽeb sẽn pa naag ne pʋ-lik pʋgẽ.  Neb kẽer sẽn bas bõn-kãensa wã yĩnga, b wẽnemdame n tees goam sẽn pa tar yõodo.  B rat n yɩɩ tõogã karen-saam-dãmba, la b yaool n pa wʋmd bũmb nins yell b sẽn gomdã võore, la bũmb nins b sẽn zãmsd nebã ne yẽesmã võor ye.  La tõnd miime tɩ Tõogã yaa sõma b sã n tũud-a wa sẽn zemse,*  n miẽ tɩ tõog pa maan nin-tɩrg yĩng ye. Yaa neb nins sẽn yaa tõogã kɩɩsdbã ne tõatbã yĩnga, wẽn-kɩɩsdbã ne yel-wẽn-maandbã yĩnga, sẽn pa-b sɩd rãmbã* ne sẽn paoogd-b bũmb nins sẽn yaa sõamyã wã yĩnga, ba-rãmb kʋʋdbã la ma-rãmb kʋʋdbã yĩnga, n paas nin-kʋʋdbã, 10  yoaadbã,* rap nins sẽn gãe rapã, neb nins sẽn yõgd b taab n solgdẽ wã, zirẽ-be-nebã, neb nins sẽn pa pidsd b pʋlemsã,* la bũmb a taabã fãa sẽn kɩɩsd zãmsg ning sẽn nafdã* yĩnga. 11  Zãms-kãng yita Wẽnnaam sẽn yaa sũ-noog soabã nengẽ, n zems ne koe-noog ning sẽn tar ziirã b sẽn kõ maamã. 12  Mam pʋʋsda Kirist Zeezi sẽn yaa tõnd Zu-soabã, n yaa soab ning sẽn kõ maam pãngã barka. Bala b gesame tɩ mam yaa sɩd soab n kõ maam tʋʋmde, 13  baa mam sẽn da yaa wẽn-tʋʋsã, ned sẽn da namsd bãmb nebã, la tɩta-nedã. Baasgo, b zoee mam nimbãanega, mam sẽn tʋm ne zɩɩlem la ne tẽeb kaalmã yĩnga. 14  La tõnd Zu-soabã barkã* paasa hal wʋsgo, ne tẽeb la ne nonglem ning sẽn be Kirist Zeezi pʋgẽ wã. 15  Ad gomd sẽn yaa sɩda, la sẽn zems tɩ d sak n deeg ne d sũy fãa: Kirist Zeezi waa dũniyã zug n na n fãag yel-wẽn-maandbã. Nin-kãens sʋkã, maam n yaa wẽng n yɩɩda. 16  Baasgo, mam paamame tɩ b zoe mam nimbãanega, sẽn na yɩl tɩ Kirist Zeezi wilg b sũ-marã fãa ne mam sẽn yaa yel-wẽn-maand n yɩɩd neb a taabã maasem, n kɩt tɩ mam yɩ mamsg neb nins sẽn na n yẽbg b tẽeb bãmb zug n wa paam vɩɩm sẽn ka sɛtã yĩnga. 17  La bɩ wakat sẽn ka sɛt Rĩmã sẽn vɩ wakat fãa, la ninsaal nif sẽn pa tõe n yã, sẽn yaa Wẽnnaam-yɛngã paam waoogr la ziir wakat fãa. Ãmiina. 18  M biig a Tɩmote, mam kõta foo sagl-kãensã* wa sẽn zems bãngr-goamã b sẽn da togs fo zugã, tɩ ne bãngr-gom-kãens maasem bɩ f kell n zab zab-sõngã, 19  la f kell n tall tẽeb ne sũur-kaset sẽn yaa sõma. Neb kẽer sẽn bas sũur-kaset sẽn yaa sõma wã yĩnga, b tẽebã sãama wa koom-koglg sẽn sãam koomẽ. 20  A Imene ne a Alɛgsãndr naaga nin-kãense. La mam ning-b-la a Sʋɩtãan nugẽ, sẽn na yɩl tɩ kiblgã kɩt tɩ b bãng tɩ b pa segd n tʋʋs Wẽnnaam ye.

Vẽnegr toor-toore

Rat n yeel tɩ “sẽn waoogd-a Wẽnnaam.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “noore.”
Gɛrk, “wa sẽn zems tõogã.”
Bɩ, “sẽn pa tar-b nonglem hakɩɩkã.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ: “Yoobo.”
Bɩ, “sẽn wẽend n pa pidsdẽ.”
Bɩ, “sẽn yaa sõma.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “noyã.”