1 Pɩyɛɛr 5:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1114

  • Kɩɩm-y Wẽnnaam bãgrã (1-4)

  • Yɩ-y sik-m-mens rãmb la gũusdba (5-11)

    • Sik-y y yɩɩrã fãa n bas ne Wẽnnaam (7)

    • Sʋɩtãanã gõoda wa gɩgemd sẽn kelemde (8)

  • Baasg goama (12-14)

5  Woto wã, ma-me sẽn yaa kãsem-soab la ned sẽn maan kaset ne namsg nins Kiristã sẽn paamã, la m yaa pʋɩt-n-taag ne ziir ning sẽn na n pukã, mam yeta* kãsem-dãmbã sẽn be yãmb sʋkã yaa:  Kɩɩm-y Wẽnnaam bãgrã b sẽn gũnug yãmbã, n get a yell neere.* La pa segd n yɩ ne modgr ye. Tog n yɩɩ ne yamleoog Wẽnnaam taoore. Pa tog n yɩ y sẽn dat n paam ligd la arzɛgs yĩng ye. Tog n yɩɩ ne y sũur fãa.  Y pa tog n soog neb nins sẽn yaa Wẽnnaam rẽndã ne pãng ye. Yɩ-y mamsg bãgrã yĩnga.  Woto, pe-kɩɩm-kãsengã sã n wa puki, yãmb na n paama ziir maanf sẽn pa tõe n sãame.  Woto me, yãmb a kom-bɩɩsã, bɩ y sulg y mens n sak rap nins yʋʋm sẽn vẽsgã.* La bɩ yãmb ned kam fãa sik a meng* a taabã taoore, bala Wẽnnaam kisa waoog-m-menga, la b kõta sik-m-mens rãmbã b barkã.*  Woto yĩnga, bɩ y sik y mens Wẽnnaam sẽn yaa kãseng la sẽn tar pãngã taoore,* sẽn na yɩl tɩ wakat sã n ta bɩ b zẽk yãmba.  Sik-y y yɩɩrã* fãa n bas ne bãmba, bala bãmb geta yãmb yelle.  Modg-y tɩ y yamã ket n vẽenẽ, la y yɩ gũusdba. Yãmb bɛyã sẽn yaa Sʋɩtãanã* gõoda wa gɩgemd sẽn kelemde, n baood ned n na n wãbe.*  La bɩ y kɩɩs-a, n yals kãn-kãe tẽebã pʋgẽ, y sẽn mi tɩ y saam-biisã fãa sẽn be dũniyã zugã me paamda namsg a woto buudã. 10  La yãmb sã n nams wakat bilf poore, Wẽnnaam sẽn so bark* buud fãa wã, n yaa soab ning sẽn bool yãmb bãmb ziir sẽn ka sɛtã pʋgẽ Kirist maasem yĩngã na n baasa yãmb zãmsgã.* B na n kɩtame tɩ y yals kãn-kãe. B na n kõo yãmb pãnga. B na n kɩtame tɩ y kɩ yẽg sõma. 11  Bãmb n so pãn-kãseng wakat fãa. Ãmiina. 12  Yaa ne a Sɩlvẽ* mam sẽn get t’a yaa saam-biig sẽn maand sɩdã maasem la mam gʋls yãmb seb-koɛɛga, sẽn na yɩl n keng y raood la m wilg-y ne m sũur fãa tɩ Wẽnnaam barkã* yaa bark meng-menga. Yals-y kãn-kãe rẽ pʋgẽ. 13  Pag* ning sẽn be Babilon n yaa nin-tũusdg wa yãmbã toonda yãmb a pʋʋsem. A Mark sẽn yaa m biigã me toonda yãmb a pʋʋsem. 14  Mok-y taab ne nonglem. Bɩ laafɩ zĩnd ne yãmb fãa sẽn be Kirist pʋgẽ wã.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sagenda.”
Bɩ, “tʋm yel-gɛt tʋʋmde.”
Bɩ, “kãsem-dãmba.”
Bɩ, “yeelg sik-m-meng wa y sẽn yeelg fuugu.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Gɛrk, “Wẽnnaam nug sẽn tar pãngã tẽngre.”
Bɩ, “zu-loeesã.”
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Bɩ, “n gẽesd ned n na n wãbe.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “Wẽnnnaam mengã na n sõnga yãmb tɩ y maan b raabã zãnga.”
B sẽn boond me t’a Sɩlaasã.
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
B sẽn yeel ka tɩ ‘Pagã’ tõe n makda tiginga.