1 Pɩyɛɛr 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1119

  • Vɩɩmd-y Wẽnnaam raabã yĩng wa Kiristã (1-6)

  • Bũmb fãa baasg kolgame (7-11)

  • Sak-y namsg y sẽn yaa kiris-nebã yĩnga (12-19)

4  Kiristã sẽn nams yĩngã pʋgẽ wã, bɩ yãmb me keng y mens n tall b yamã buudu. Bala ned sẽn nams a yĩngã pʋgẽ basa yel-wẽna,  sẽn na yɩl t’a sẽn ket n vɩ wã, bɩ ra le yɩ ninsaalb tʋlsem yĩnga, la yɩ Wẽnnaam daabã yĩnga.  Bala wakat sẽn loogã yãmb maana dũniyã nebã raabo, la masã sekame. Yãmb da naaga b nin-yoolem* tʋʋmã pʋgẽ, b tʋʋm-wẽnsã ratem pʋgẽ, b rã-tɩgrã pʋgẽ, b reem-yoodã pʋgẽ, b sẽn yũud rãam n wagsd taabã pʋgẽ, la b bõn-naands pʋʋsgã sẽn yaa bũmb sẽn kɩɩsd tõogã pʋgẽ.  B pa wʋmd yãmb sẽn pa le naagd bãmb b tʋʋm-yoodã pʋgẽ wã võor ye. Rẽ n so tɩ b gomd yãmb wẽnga.  La soab ning sẽn segl n sa n na n bʋ nin-vɩɩs la kũ-rãmbã na n kaoo nin-kãens bʋʋd wa sẽn zems b tʋʋmã.  Sɩd-sɩda, yaa rẽ yĩng la b sẽn moon kũ-rãmbã* me koe-noogã, sẽn na yɩl tɩ baa b sã n kaoa nin-kãens bʋʋd yĩn-nems pʋgẽ tɩ zems ninsaalb tagsgo, Wẽnnaam nifẽ, b na tõog n vɩɩmd vʋʋsem sõngã maasem yĩnga.  La bũmb fãa baasg kolgame. Woto yĩnga, bɩ y yɩ neb yam sẽn vẽenẽ, la y yɩ gũusdb n pʋʋsd wakat fãa.  Sẽn yɩɩda, bɩ y nong taab wʋsgo, bala nonglem luta yel-wẽn wʋsgo.  Maan-y taab sãand la y ra yẽgem ye. 10  Bɩ yãmb ned kam fãa tall kũun ning a sẽn paamã n sõng a to, bala yãmb yaa yel-gɛt-sõamyã sẽn paam Wẽnnaam barkã* sẽn pukd ne manesem toor-toorã. 11  Ned sã n tar tõog n tõe n gome, bɩ a togs Wẽnnaam koeese. Ned sã n sõngd neb a taaba, bɩ a teeg pãng ning Wẽnnaam sẽn kõtã n sõnge, sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam paam pẽgr bũmb fãa pʋgẽ a Zeezi Kirist maasem yĩnga. Wẽnnaam n so ziir la pãng wakat fãa. Ãmiina. 12  M nin-nongdse, ra bas-y tɩ namsg toor-toorã y sẽn paamd tɩ wõnd bugmã ling-yã, wa bõn-sãang n paamd-y ye. 13  La bɩ y kɩdemd sũ-noog y sẽn paamd pʋɩɩr Kiristã namsgã pʋgẽ wã yĩnga, sẽn na yɩl tɩ b ziirã pukr wakat me bɩ y kɩdem la y maan sũ-noog wʋsgo. 14  Yãmb sã n paamda yaalg* Kirist yʋʋrã yĩnga, yãmb yaa sũ-noog rãmba. Bala vʋʋsem sõngã sẽn tar ziirã, rat n yeel tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã bee yãmb zutu. 15  Baasgo, bɩ yãmb ned baa a yembr ra paam namsg a sẽn yaa nin-kʋʋd bɩ wagdr wall ned sẽn kẽed neb a taab yɛlẽ ye. 16  La ned sã n namsd a sẽn yaa kiris-nedã yĩnga, bɩ a ra zoe yãnd ye. Bɩ a kell n vɩɩmd wa sẽn zems yʋ-kãnga, la a pẽgd Wẽnnaam. 17  Bala masã yaa wakat ning b sẽn yãk n na n sɩng bʋʋdã kaoob ne Wẽnnaam zakã rãmbã. Bʋʋdã sã n na n deng n sɩnga ne tõndo, neb nins sẽn pa sakd Wẽnnaam koe-noogã baasg na n yɩɩ bõe? 18  “La nin-tɩrg sã n segd n modga wʋsg n paam fãagre, bõe n na n paam wẽn-kɩɩsd la yel-wẽn-maanda?” 19  Woto wã, bɩ neb nins sẽn namsd wa sẽn zems Wẽnnaam daabã ket n teegd Naand sẽn yaa sɩd soabã, la b maand sẽn yaa sõma.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “ned sẽn tʋmd tʋʋm-wẽns n pa zoet yãnde.” Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Rat n yeel tɩ neb sẽn ki b kongrã ne b yel-wẽnã pʋsẽ.
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “tʋʋre.”