1 Korẽnt rãmb 7:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1140

  • Sagls sẽn pa kẽ-b kãadmã yĩnga, ne sẽn kẽ-b kãadmã yĩnga (1-16)

  • B sẽn bool-y n mik tɩ y yaa bũmb ningã, bɩ y kell n pa woto (17-24)

  • Sẽn pa kẽ-b kãadmã, ne pʋg-kõapã (25-40)

    • Ra-kõta yõodo (32-35)

    • Kẽ-y kãadem “Zu-soabã pʋgẽ bala” (39)

7  La sã n yaa ne bũmb nins yãmb sẽn gʋlsã wɛɛngẽ, sẽn são ne rao yaa a sẽn pa na n sɩɩs* paga.  La yoobã* sẽn piuugã yĩnga, bɩ rao fãa paam a toorẽ paga, tɩ pag fãa paam a toorẽ sɩda.  Bɩ sɩdã kõ a pagã bũmb ning a sẽn segd ne wã, la bɩ pagã me maan woto ne a sɩdã.  Pagã pa tar noor ne a mengã yĩng ye. Yaa a sɩdã n tar noore. Woto me, sɩdã pa tar noor ne a mengã yĩng ye. Yaa a pagã n tar noore.  Bɩ y ra zãgs taaba, sã n pa tɩ y zemsa taab n yãk wakat n pa na n kẽ ne taaba, y sẽn dat weer n pʋʋsã yĩnga, la y le lagem taaba, sẽn na yɩl t’a Sʋɩtãan ra wa tar yãmb n makd y sẽn pa tõe y mensã yĩng ye.  La mam kõta yãmb sor tɩ y maan woto, pa noor la m kõt-y ye.  La mam data nebã fãa sẽn da na n yaẽ wa maam. La ned kam fãa tara a kũun sẽn yit Wẽnnaam nengẽ. Yãoã soab woto, t’a to me bũmb a to.  La mam yeta neb nins sẽn pa kẽ kãadmã la pʋg-kõapã tɩ b sã n kell n yɩ wa maam, yaa sõma ne-b n yɩɩda.  La b sã n pa tõe n yõk b mens bɩ b kẽ kãadem, bala b sã n kẽ kãadem n são tʋlsmã sẽn na n dɩt-b wa bugum. 10  Mam kõta sẽn kẽ-b kãadmã noya, la pa mam noy ye. Yaa Zu-soabã noya: Pag pa segd n welg ne a sɩd ye. 11  La a sã n welg ne a sɩdã, bɩ a kell n pa n da kẽ kãadem, wall a lebs n zems ne a sɩdã. La rao me pa segd n bas a pag ye. 12  La neb a taabã nengẽ, mam yetame yaa (yaa maam n yete, pa Zu-soabã ye.): Saam-biig sã n tar pag sẽn pa tẽeda, tɩ pagã sak n na n kell n zĩnd ne-a, bɩ saam-biigã ra bas-a ye. 13  La pag sã n tar sɩd sẽn pa tẽeda, tɩ sɩdã sak n na n kell n zĩnd ne-a, bɩ pagã ra loog n bas a sɩdã ye. 14  Bala sɩd ning sẽn pa tẽedã yaa sõngo, a pagã maasem yĩnga. Pag ning sẽn pa tẽedã me yaa sõngo, saam-biigã maasem yĩnga. Sã n da paẽ woto, yãmb kambã ra na n yɩẽ-la rẽgdo, la masã b yaa sõamyã. 15  La sẽn pa tẽed-a wã sã n yãk yam n na n looge,* bɩ a looge. Sã n wa yaa woto, pa tɩlɛ tɩ saam-bi-raoogã wall saam-bi-poakã kell n zĩnd ne sẽn pa tẽed-a wã ye. Wẽnnaam boola yãmb tɩ y vɩɩmd ne laafɩ. 16  Bala paga, fo na n yɩɩ wãn n bãng f sã n pa na n fãag f sɩdã? Wall sɩda, fo na n yɩɩ wãn n bãng f sã n pa na n fãag f pagã? 17  La sẽn mik t’a Zeova* kõo ned kam fãa pʋɩɩrã, bɩ ned kam fãa kẽn wa sẽn zems Wẽnnaam sẽn bool-a wã. La yaa no-kãngã la mam kõt tigimsã fãa pʋsẽ. 18  B boola rao n mik t’a zoe n kẽe bãong bɩ? Bɩ a kell n pa wa a sẽn yaa to-to wã. B boola rao n mik t’a pa kẽ bãong bɩ? Bɩ a ra kẽ bãong ye. 19  Bãong kõom yaa zaalem, tɩ moonem me yaa zaalem. Yaa Wẽnnaam noyã sakr n yaa bũmbu. 20  B sẽn bool ned kam fãa n mik t’a yaa bũmb ninga, bɩ a kell n pa woto. 21  B boola foo n mik tɩ f yaa yamb bɩ? Bɩ f ra maan yɩɩr dẽ yĩng ye. La f sã n paam sor n tõe n paam lohorem bɩ f ra bas tɩ loog ye. 22  B sã n bool ned Zu-soabã pʋgẽ n mik t’a yaa yamba, a lebga Zu-soabã burkĩna.* Woto me, b sã n bool ned n mik t’a yaa burkĩna,* a lebga Kirist yamba. 23  Wẽnnaam kõo bũmb sẽn tar yõod wʋsg n fãag yãmba. Bɩ y ra le yɩ ninsaalb yembs ye. 24  B sẽn bool ned kam fãa n mik t’a yaa bũmb ninga, bɩ a kell n pa woto Wẽnnaam taoore. 25  La sã n yaa ne neb nins sẽn pa kẽ kãadmã, mam pa tar noor sẽn yit Zu-soabã nengẽ ye. La mam togsda m tagsgo, mam sẽn yaa ned Zu-soabã sẽn zoe a nimbãaneg sẽn na yɩl t’a maan sɩdã yĩnga. 26  Woto yĩnga, mam tagsdame tɩ rũndã-rũndã zu-loeesã yĩnga, yɩta sõma tɩ rao kell n pa wa a sẽn yaa to-to wã. 27  Fo sã n loee ne paga, bɩ f ra tags welgr yell ye. La fo sã n pa tar paga, bɩ f ra bao pag ye. 28  La baa f sã n kẽ kãadem, f pa maan yel-wẽnd ye. Ned sẽn pa kẽ kãadem sã n kẽ kãadem, nin-kãng pa maan yel-wẽnd ye. La neb nins sẽn kẽed kãadmã na n paama zu-loees wʋsgo. La mam datame tɩ y gil zu-loe-kãense. 29  Sẽn paase, m saam-biisi, mam yeta yãmb tɩ wakatã sẽn ketã lebga bilfu. Masã tɛka, bɩ neb nins sẽn tar pagbã yɩ wa neb sẽn pa tar pagb ye. 30  La bɩ neb nins sẽn yãbdã yɩ wa neb sẽn pa yãbde, tɩ neb nins sẽn kɩdemdã yɩ wa neb sẽn pa kɩdemde, tɩ neb nins sẽn daadã yɩ wa neb sẽn pa tar ye. 31  La bɩ neb nins sẽn dɩt dũni-kãngã yõodã yɩ wa neb sẽn pa rɩt a yõodã tɩ pitẽ ye. Bala dũni-kãngã yɛlã tara toeengo. 32  Sɩd-sɩda, mam datame tɩ y yɩ neb sẽn pa tar yɩɩr ye. Rao sẽn pa kẽ kãadem maanda yɩɩr Zu-soabã yɛl poorẽ, rat n yeel t’a sẽn na n maan to-to n ta Zu-soabã yam. 33  La rao sẽn kẽ kãadem maanda yɩɩr dũniyã yɛl poorẽ, rat n yeel t’a sẽn na n maan to-to n ta a pagã yam. 34  A yamã pʋɩɩme. Sẽn paase, pag sẽn pa kẽ kãadem la pa-kuil* maanda yɩɩr Zu-soabã yɛl poorẽ, sẽn na n yɩl tɩ b yĩnsã la b yamã yɩ sõamyã. La pag sẽn kẽ kãadem maanda yɩɩr dũniyã yɛl poorẽ, rat n yeel t’a sẽn na n maan to-to n ta a sɩdã yam. 35  La mam yeta bõn-kãensã yãmb mensã nafr yĩnga, la pa sẽn na n weoog* yãmb ye. Yaa sẽn na n kɩt tɩ y maan bũmb nins sẽn zemsã, la kɩt tɩ y tũ Zu-soabã ne y sũy fãa la wakat fãa, tɩ tiisg kaẽ ye. 36  La ned sã n tagsdẽ t’a sã n kell n pa kẽ kãadem, a pa zãad a meng sõma, la a sã n pa le yaa yãaga, ad bũmb ning sẽn segd n yɩ: Bɩ a maan a sẽn datã. A pa maand yel-wẽnd ye. Bɩ a kẽ kãadem. 37  La ned sã n yãk yam a sũurẽ n pa na n kẽ kãadem, la a gãd a yam-yãkrã kãn-kãe a sẽn tagsd tɩ pa tɩlɛ t’a kẽ kãadem yĩnga, la a tar tõog n tõe a tʋlsmã, a maanda neere. 38  Rẽnd ned sẽn kẽed kãadem maanda neere, la ned sẽn pa kẽed kãadem na n maana neer n yɩɩda. 39  Pag loee ne a sɩd a sɩdã yõor tɛka. La a sɩdã sã n maan kaalem,* a tara lohorem n tõe n kẽ kãadem ne ned ning fãa a sẽn date, la segd n yɩɩ Zu-soabã pʋgẽ bala. 40  La mam tagsdame t’a sã n kell n pa wa a sẽn yaa to-to wã, a na n paama sũ-noog n yɩɩda. Mam kɩsa sɩd tɩ ma-me tara Wẽnnaam vʋʋsem sõngã.

Vẽnegr toor-toore

Rat n yeel tɩ kẽ ne.
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “welge.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Rat n yeel tɩ ned sẽn pa yamba.
Rat n yeel tɩ ned sẽn pa yamba.
Pʋg-sad sẽn pa mi raoa.
Gɛrk, “n dɩgl bẽdg yãmb taoore.”
Gɛrk, “sã n gũsi.”