1 Korẽnt rãmb 6:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1120

  • Tall f saam-biig n kẽng bʋʋdã wɛɛngẽ (1-8)

  • Neb nins sẽn pa na n paam Rĩungã (9-11)

  • Tall-y y yĩnsã n pẽg Wẽnnaam (12-20)

    • “Zoe-y yoobo!” (18)

6  Yãmb nin-⁠yend sã n tar yell ne a to, a na saag n kẽng bʋʋd neb sẽn pa tẽedb nengẽ, n pa kẽng nin-sõamyã wã nengẽ sɩda?  Bɩ yãmb pa mi tɩ nin-sõamyã wã na n kaoo dũniyã bʋʋdo? La sã n mikame tɩ yãmb n na n kao dũniyã bʋʋdo, yãmb pa tõe n welg yɛl nins sẽn pa zem baa fʋɩ wã sɩda?  Yãmb pa mi tɩ tõnd na n kaoo malɛgs bʋʋd la? Sã n yaa woto, bõe tɩ tõnd pa tõe n welg vɩ-kãngã yɛlã?  La yãmb sã n tar vɩ-kãngã yɛl n segd n welge, yãmb na kẽng rap tigingã neb sẽn pa nand nengẽ tɩ b kao y bʋʋd sɩda?  Mam gomdame n na n kɩt tɩ yãnd yõk-yã. Ned sẽn tar yam baa a ye pa be yãmb sʋk n tõe n kao bʋʋd a saam-biisã sʋk la?  Saam-biis yaool n tallda taab n kẽnd bʋʋdo, tɩ neb sẽn pa tẽedb kaood b bʋʋdã!  Yãmb sã n tall y saam-biig n kẽng bʋʋdo, y ningda y mens yãnde. Yãmb saam-biig sã n maan-y bũmb sẽn pa zemse, bõe yĩng tɩ y pa na n sak bõne? Bõe yĩng tɩ y pa na n bas tɩ b wẽg-yã?  Yãmb yaool n maanda y saam-biisã bũmb sẽn pa zemse, la y wẽgd-ba!  Yãmb pa mi tɩ tʋʋm-wẽns-maandbã pa na n paam Wẽnnaam Rĩungã la? Da belg-y y mens ye. Sẽn tʋmd-b raglem tʋʋma,* bõn-naands pʋʋsdba, yoaadba, rap sẽn sakd tɩ rap gãe-ba, rap sẽn gãe rapa, 10  wagda, rat-tɩ-loog rãmba, rã-yũud-kãase, nin-tʋʋsdba,* la fãadba pa na n paam Wẽnnaam Rĩungã ye. 11  Yãmb neb kẽer yaool n da yaa woto. La Wẽnnaam peka yãmb tɩ y lebg yɩlma. B kɩtame tɩ y lebg sõamyã, la b yeel tɩ y yaa tɩrs tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist yʋʋrã yĩnga, la ne Wẽnnaam vʋʋsem sõngã maasem. 12  Mam tara sor n tõe n maan bũmb fãa, la pa bũmb fãa n be nafr ye. Mam tara sor n tõe n maan bũmb fãa, la mam pa na n bas tɩ baa fʋɩ soog maam ye. 13  Rɩɩb bee pʋg yĩnga, tɩ pʋg me be rɩɩb yĩnga. La Wẽnnaam na n wa kɩtame tɩ b yiibã fãa lebg zaalem. Yĩngã pa yoob* yĩng ye. A yaa Zu-soabã yĩnga, tɩ Zu-soabã yaa yĩngã yĩnga. 14  La Wẽnnaam vʋʋga Zu-soabã, la b na n vʋʋga tõnd me n yiis kũ-rãmb sʋk b pãngã maasem yĩnga. 15  Yãmb pa mi tɩ yãmb yĩnsã yaa Kirist yĩngã wil la? Woto wã, mam segd n talla Kirist yĩngã wil n tɩ kɩt tɩ b lebg pʋg-yoodr yĩng wil sɩda? Lae-lae! 16  Yãmb pa mi tɩ ned ning fãa sẽn lagem ne pʋg-yoodr yaa yĩng a yembr ne-a la? Bala Wẽnnaam yeelame: “B yiibã na n yɩɩ yĩng a yembre.” 17  La ned ning fãa sẽn naag Zu-soabã yaa yembr ne bãmba, n tar b yamã buudu. 18  Zoe-y yoobo!* Yel-wẽn a taabã ned sẽn tõe n maan pa be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning fãa sẽn yood beegda a meng yĩngã. 19  Yãmb pa mi tɩ yãmb yĩngã yaa vʋʋsem sõngã Wẽnnaam sẽn kõ yãmb tɩ be yãmb pʋsẽ wã roog la? Sẽn paase, yãmb pa so y mens ye. 20  Bala Wẽnnaam kõo bũmb sẽn tar yõod wʋsg n fãag yãmba. Rẽnd y segd n talla y yĩnsã n pẽg Wẽnnaam.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ: “Yoobo.”
Bɩ, “neb sẽn gomd gom-põaasa.”
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.