1 Korẽnt rãmb 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1121

  • Yel-gɛtbã segd n yɩɩ neb sẽn maand sɩda (1-5)

  • Kiris-nebã sik-m-mengã (6-13)

    • ‘Da maan-y tɩ zʋʋg bũmb nins sẽn gʋlsã ye’ (6)

    • Kiris-nebã yaa wa neb sẽn deemd tɩ dũniyã rãmb getẽ (9)

  • A Poll geta neb nins sẽn yaa a kamb Kirist pʋgẽ wã yelle (14-21)

4  Bɩ nebã bãng tɩ tõnd yaa Kirist tʋm-tʋmdba,* la yel-gɛtb sẽn get Wẽnnaam yel-solgdsã sẽn yaa sõamyã yelle.  Zĩ-kãng wɛɛngẽ, b sẽn baood yel-gɛtb nengẽ yaa b yɩ neb sẽn maand sɩda.  La sã n yaa ne maam, yãmb wall bʋ-kaoodb* sã n kao mam bʋʋdo, a yõodã pa waoog ye. Sɩd-sɩda, mam mengã pa kaood m meng bʋʋd ye.  Bala mam pa tẽed tɩ m maana bũmb sẽn yaa wẽng ye. La woto pa rat n yeel tɩ m yaa tɩrg ye. Sẽn kaood-a mam bʋʋdã yaa a Zeova.*  Woto yĩnga, bɩ y ra kao ned baa a ye bʋʋd tɩ wakatã nan pa ta ye. Bas-y tɩ ta Zu-soabã waoongo. Zu-soabã na n yiisa yel-solgds nins sẽn be likẽ wã vẽenemẽ, la b kɩt me tɩ b bãng nebã sũyã tagsa. Rẽ poore, Wẽnnaam na n pẽga ned kam fãa ne pẽgr ning a sẽn zems ne wã.  La m saam-biisi, bõn-kãensã mam sẽn yeelã wɛɛngẽ, mam mengã ne a Apolos kõo mak-sõng yãmb neer yĩnga, sẽn na yɩl tɩ tõnd maasem yĩnga, yãmb tõe n bãng noor ning sẽn yeele: “Da maan-y tɩ zʋʋg bũmb nins sẽn gʋlsã,” sẽn na yɩl tɩ y ra wuk y mense, n wa pa nand taab ye.  Bala, ãnda n kɩt tɩ fo yaa toor ne f taabã? Sɩd-sɩda, bõe la fo tar tɩ pa b sẽn kõ-fo? Sã n mikame tɩ b kõo foo bõn-kãnga, bõe yĩng tɩ fo pẽgd f meng wa b pa kõ foom?  Yãmb zoe n tɩgame la? Yãmb zoe n yaa arzɛk rãmb la? Yãmb lebga rĩm-dãmb n sɩng naam dɩɩb n bas tõnd la? Mam da nongẽ-la yãmb sẽn sɩd na n lebgẽ rĩm-dãmb n sɩng naam dɩɩbo, sẽn na yɩl tɩ tõnd me lebg rĩm-dãmb n naag yãmb n dɩ naam.  Ne maam, yaa wa Wẽnnaam yiisa tõnd sẽn yaa tʋm-tʋmdbã yaoolem wa neb b sẽn kao bʋʋd tɩ b segd ne kũum, sẽn na yɩl tɩ nebã fãa gese. Bala tõnd lebga wa neb sẽn deemd tɩ dũniyã, malɛgsã la nebã getẽ. 10  Tõnd yaa yalemb Kirist yĩnga, la yãmb yaa yam dãmb Kirist pʋgẽ. Tõnd pa tar pãng ye. La yãmb tara pãnga. Yãmb paamda waoogre, la tõnd paamda paoogre. 11  Hal n tãag wakat kãngã, kom la ko-yũud ket n tara tõndo. Tõnd pa tar fut tɩ sek ye.* B pãbda tõndo. D pa tar rot ye. 12  D tʋmda wʋsg ne d mens nusi. B sã n wa tʋʋd tõndo, tõnd ningda barka. B sã n wa namsd tõndo, tõnd tõogda toog ne sũ-mare. 13  B sã n wa kãnegd tõndo, tõnd leokda ne bʋgsem.* Tõnd lebga wa dũniyã sagdo, la bũmb fãa bõn-dẽgd hal n tãag masã. 14  Mam sẽn gʋlsd yãmb bõn-kãensa wã pa sẽn na n ning-y yãnd ye. La yaa sẽn na n sagl-y wa m kom-nongdse. 15  Bala baa yãmb sã n tar karen-saam-dãmb tus-piig sẽn zãmsd yãmb y sẽn segd n tũ Kiristã to-to, yãmb pa tar ba-rãmb wʋsg ye. Bala Kirist Zeezi pʋgẽ, mam lebga yãmb ba koe-noogã maasem yĩnga. 16  Woto wã, mam sagenda yãmb tɩ y yɩ mam togs-n-taase. 17  Rẽ n so tɩ mam tʋmd a Tɩmote yãmb nengẽ, bala a yaa mam bi-nongr sẽn maand sɩd Zu-soabã pʋgẽ. A na n tẽega yãmb m sẽn maand yɛlã to-to Kirist Zeezi pʋgẽ, tɩ zems ne mam sẽn zãmsd nebã zĩig fãa, tiging fãa pʋgẽ wã bal kɛpɩ. 18  Neb kẽer wukda b mens wa mam pa na n wa yãmb nengẽ ye. 19  La mam na n waa yãmb nengẽ ka la bilfu, sã n mik tɩ taa a Zeova* raabo, la pa sẽn na yɩl n bãng neb nins sẽn wukd b mensã goam ye. Yaa sẽn na n bãng b sã n tara Wẽnnaam pãngã. 20  Bala pa ned no-goam n wilgd t’a sakda Wẽnnaam Rĩungã ye. La yaa a sã n tar Wẽnnaam pãngã. 21  Yaa bʋg la yãmb dat n yɩɩda? Yãmb datame tɩ m wa yãmb nengẽ ne rasaar bɩ, bɩ ne nonglem la ne sũ-bʋgsem?

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sõangdba.”
Bɩ, “bʋ-kaoobd sulli.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “yaa bɛɛla.”
Gɛrk, “tõnd yõkda sɛɛga.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.