1 Korẽnt rãmb 15:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1158

  • Kiristã vʋʋgrã (1-11)

  • Kũum vʋʋgrã yaa tẽebã yẽgre (12-19)

  • Bũmb sẽn wilgd tɩ kũum vʋʋgr na n zĩndame (20-34)

  • Ned sẽn yaa yĩn-nems la zɩɩm, ne ned sẽn pa yĩn-nems la zɩɩm (35-49)

  • Bũmb sẽn pa tõe n ki, ne bũmb sẽn pa põogde (50-57)

  • Tʋʋm-y wʋsg Zu-soabã tʋʋmdã pʋgẽ (58)

15  La m saam-biisi, mam tẽegda yãmb koe-noogã mam sẽn taas yãmbã. Yaa koe-noog ning yãmb sẽn deeg la y ket n tũudẽ wã.  Yãmb sã n tall koe-noog ning mam sẽn taas yãmbã kãn-kãe, y na n paama fãagr koe-noogã maasem yĩnga. Sã n pa rẽ, yãmb lebga tẽedb zaalem.  Bala, bũmb nins mam sẽn kõ yãmb pipi wã sʋka, bũmb nins mam sẽn deegã me naagame: Yaa tɩ Kiristã kii tõnd yel-wẽnã yĩng wa Gʋls-sõamyã sẽn wilgã,  la tɩ b muma bãmba, la tɩ rasem a tãab-n-soabã daare b vʋʋg-b-la wa Gʋls-sõamyã sẽn wilgã,  la tɩ b reng n vẽnega b meng ne a Sefase,* la b yaool n vẽneg b meng ne Piig la a yiibã.  Rẽ poore, b vẽnega b meng ne saam-biis kobs-nu la zak wakat-yɛnga. B sʋkã, neb wʋsg ket n bee ne tõndo, la b kẽer maana kaalem.*  Rẽ zugẽ, b vẽnega b meng ne a Zake, la b le vẽneg b meng ne tʋm-tʋmdbã fãa.  La rẽ fãa poore, b vẽnega b meng ne ma-me, wa b sẽn vẽneg b meng ne bi-pɛɛlg sẽn dog tɩ pa ta.  Bala, mam yaa tʋm-tʋmdbã yao-zʋʋga. Mam pa zems tɩ b bool maam tɩ tʋm-tʋmda, mam sẽn nams Wẽnnaam tigingã yĩnga. 10  La Wẽnnaam barkã* maasem yĩnga, mam yaa m sẽn yaa bũmb ningã. La Wẽnnaam sẽn zoe mam nimbãanegã pa yɩ zaalem ye. Mam tʋmame n yɩɩg bãmb fãa. La pa yɩ maam n tʋm ye. Yaa Wẽnnaam barkã* sẽn be ne maamã n tʋme. 11  Woto wã, yaa maam n moond tɩ yaa bãmb n moond me, tõnd fãa moonda koe-yɛnga, la yãmb tẽe koe-kãnga. 12  La b sã n moondame n yetẽ tɩ Kirist vʋʋgame n yi kũ-rãmb sʋka, maana wãn tɩ yãmb neb kẽer yetẽ tɩ kũum vʋʋgr kae? 13  Sɩd-sɩda, kũum vʋʋgr sã n kae, rẽnd Kirist me pa vʋʋg ye. 14  Kirist sã n pa vʋʋge, yaa vẽeneg tɩ tõnd koe-moonegã yaa zaalem, tɩ yãmb tẽebã me yaa zaalem. 15  Sẽn paase, kũum sã n sɩd pa na n vʋʋge, tõnd lebga Wẽnnaam ziri kaset rãmba, bala tõnd kõta kaset n yetẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga Kiristã, tɩ b yaool n pa vʋʋg-b ye. 16  Bala kũum sã n pa na n vʋʋge, dẽnd Kirist me pa vʋʋg ye. 17  Sẽn paase, Kirist sã n pa vʋʋge, yãmb tẽebã yaa zaalem. Yãmb ket n bee y yel-wẽnã pʋgẽ. 18  Dẽnd neb nins sẽn ki* Kirist pʋgẽ wã me sãamame. 19  Sã n yaa vɩ-kãngã yĩng bal la tõnd sẽn tẽ Kiristã, tõnd nimbãaneg n yɩɩd ninsaalbã fãa. 20  La Kirist vʋʋgame n yi kũ-rãmb sʋka. Bãmb n yɩ pipi* n vʋʋg neb nins sẽn ki wã* sʋka. 21  Sẽn tũ ne rao a ye tɩ kũum wa wã, kũum vʋʋgr me wata rao a ye maasem yĩnga. 22  Yaa wa sẽn tũ ne a Ãdem tɩ nebã fãa kiidẽ wã. Woto me, na n tũu ne Kiristã tɩ nebã fãa paam vɩɩm. 23  La na n yɩɩ ned kam fãa ne a wakate: Pipi* yaa Kiristã. Rẽ poore, na n yɩɩ neb nins sẽn yaa Kirist rẽndã, la nin-kãens vʋʋgrã na n yɩɩ Kirist sẽn wat n wa wã. 24  Rẽ poor la saabã. Yaa wakat kãng la a Zeezi na n lebs Rĩungã b Wẽnnaamã sẽn yaa b Ba me wã. Rẽ tɩ b kɩtame tɩ soolem-dãmbã fãa, naam la pãng fãa lebg zaalem. 25  Bala b segd n dɩɩ naam hal n tãag wakat ning Wẽnnaam sẽn na n ning b bɛɛbã fãa bãmb naoã tẽngrã. 26  Yaoolem bɛ ning b sẽn na n kɩt tɩ lebg zaalmã yaa kũum. 27  Bala Wẽnnaam “ninga bũmb fãa bãmb naoã tẽngre.” La a* sẽn yeel tɩ “bãmb ninga bũmb fãa b naoã tẽngrã,” yaa vẽeneg tɩ Sẽn kɩt-a tɩ b soog bũmb fãa wã pa naag ye. 28  La b sã n wa kɩt tɩ b soog bũmb fãa, Biigã na n saka Sẽn kɩt-a tɩ b soog bũmb fãa wã, sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam lebg bũmb fãa nebã fãa yĩnga. 29  Sã n pa rẽ, neb nins sẽn deegd lisg n na n wa yɩ kũ-rãmbã na n maana bõe? Kũum sã n pa tol n vʋʋgdẽ, bõe yĩng masã tɩ b reegd lisg n na n wa yɩ kũ-rãmb bala? 30  Bõe yĩng me tɩ d gẽnegd d yõor wakat fãa? 31  Daar fãa, mam segda yɛl sẽn tõe n tũ ne m yõore. M saam-biisi, rẽ yaa bũmb sẽn yaa vẽenega, wa sũ-noog ning mam sẽn tar yãmb yĩng tõnd Zu-soab a Kirist Zeezi pʋgẽ wã. 32  Mam sẽn zab ne we-rũms Efɛɛzã sã n yɩɩ wa neb a taabã sẽn maandã,* a yõod ne maam yaa bõe? Kũum sã n pa na n vʋʋge, “bɩ d rɩ la d yũ, tɩ bala beoogo d na n kiime.” 33  Da belg-y y mens ye. Tũud-n-ta-wẽns sãamda minim-sõamyã. 34  Puk-y y nin n maan sẽn yaa tɩrg la y ra maan yel-wẽnd ye. Bala neb kẽer pa tar Wẽnnaam bãngrã ye. Mam gomdame n dat tɩ yãnd yõk-yã. 35  La nina na n sokame yaa: “Wãn to la sẽn ki-bã na n vʋʋge? B na n yika ne yĩn-bʋg buudu?” 36  Yam-koɛɛg soaba! Bõn-buudã fo sẽn bʋtã pa bɩt t’a pa reng n ki ye. 37  Fo pa bʋt bũmb sẽn zoe n bɩ ye. Yaa bõn-buud la fo bʋta, wala makre, bɩle wall bõn-buud a to. 38  La Wẽnnaam kɩtdame t’a yi n lebg wa b sẽn datã, la bõn-buud fãa sẽn yit n lebg bũmb ningã yaa toor ne a to. 39  Pa yĩnsã fãa n yaa a yembr ye. Ninsaal yĩng yaa toore, tɩ naaf yĩng yaa toore, tɩ liuul yĩng yaa toore, tɩ zĩnf rẽnd me yaa toore. 40  Saasẽ bõn-naands beeme, tɩ tẽng zug bõn-naands me beẽ. La saasẽ bõn-naandsã ziir yaa toore, tɩ tẽng zug bõn-naandsã ziir me yaa toore. 41  Wĩntoogã ziir yaa toore, tɩ kiuugã ziir yaa toore, tɩ ãdsã ziir me yaa toore. Sɩd-sɩda, ãdg ziir yaa toor ne ãdg a to. 42  Yaa woto me ne kũum vʋʋgrã. B mumda yĩng sẽn tõe n põoge, la yaa yĩng sẽn pa tõe n põog n vʋʋgde. 43  A mumbã sasa a yaa yĩng sẽn pa tar waoogre, la a vʋʋgrã sasa a yaa yĩng sẽn tar waoogre. B mumd-a lame t’a ka pãng ye. La a vʋʋgdame n tar pãnga. 44  A mumbã sasa a yaa yĩn-nems la zɩɩm, la a vʋʋgrã sasa a pa yĩn-nems la zɩɩm ye. Yĩng sẽn yaa yĩn-nems la zɩɩm sã n beẽ, yĩng sẽn pa yĩn-nems la zɩɩm me beeme. 45  Yaa wa sẽn gʋlsã: “Pipi rao a Ãdem lebga nin-vɩɩga.”* Yaoolem Ãdmã lebga sɩɩg sẽn kõt vɩɩm. 46  La yĩng ning sẽn pa yĩn-nems la zɩɩmã pa wa pipi ye. Yaa yĩng ning sẽn yaa yĩn-nems la zɩɩmã n denge, tɩ yĩng ning sẽn pa yĩn-nems la zɩɩmã pʋgle. 47  Pipi raoã yaa tẽngã rẽnda. B naan-a-la ne tom. Yiib-n-soab raoã yita saasẽ. 48  Wẽnnaam sẽn naan b rãmb ne tomã wõnda soab ning Wẽnnaam sẽn naan ne tomã, tɩ sẽn be-b saasẽ wã wõnd soab ning sẽn yi saasẽ n wa wã. 49  La tõnd na n yɩɩ soab ning sẽn be saasẽ wã me wõnego, wa tõnd sẽn yaa soab ning b sẽn naan ne tomã wõnegã. 50  La m saam-biisi, ad bũmb ning mam sẽn yet yãmbã: Yĩn-nems ne zɩɩm pa tõe n kẽ Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ, tɩ bũmb sẽn põogd me pa tõe n paam pʋɩɩr ne bũmb sẽn pa põogd ye. 51  Ade, mam togsda yãmb yel-soalgdg sẽn yaa sõngo: Tõnd fãa pa na n ki* ye. La tõnd fãa na n toeema 52  zĩig pʋgẽ, nif kamsg pʋgẽ, yaoolem baorgã peebg sasa. Bala, baorgã na n peebame, la sẽn ki-bã na n vʋʋga ne yĩng sẽn pa tõe n põoge, tɩ tõnd me toeeme. 53  Bala, bũmb ning sẽn põogdã segd n lebga bũmb sẽn pa põogde, tɩ bũmb ning sẽn kiidã lebg bũmb sẽn pa tõe n ki. 54  La bũmb ning sẽn põogdã sã n wa lebg bũmb sẽn pa põogde, tɩ bũmb ning sẽn kiidã lebg bũmb sẽn pa tõe n ki, rẽ la bũmb ning sẽn gʋlsã na n pidsi: “B menesa kũum wakat fãa yĩnga.” 55  “Kũum, fo tõogrã bee yɛ? Kũum, fo zẽnemã bee yɛ?” 56  Zẽnem ning sẽn wat ne kũumã yaa yel-wẽndã, la yaa Tõogã n kõt yel-wẽndã pãnga.* 57  La bark Wẽnnaam, bala b kõta tõnd tõogr d Zu-soab a Zeezi Kirist maasem yĩnga! 58  Woto yĩnga, m saam-bi-nongdse, bɩ y yals kãn-kãe tẽebã pʋgẽ n da vigsi, n tar tʋʋm wʋsg Zu-soabã tʋʋmdã pʋgẽ wakat fãa, n miẽ tɩ y sẽn tʋmd wʋsg Zu-soabã yĩngã pa na n yɩ zaalem ye.

Vẽnegr toor-toore

B sẽn boond me t’a Pɩyɛɛrã.
Gɛrk, “gũsame.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Gɛrk, “sẽn gũsi.”
Gɛrk, “dẽenem biisi.”
Gɛrk, “sẽn gõe wã.”
Gɛrk, “dẽenem biisi.”
Wõnda yaa a Davɩɩde.
Pa rẽ bɩ, “wa sẽn zems ninsaal tagsgo.”
Bɩ, “sɩ-vɩɩga.”
Gɛrk, “gũsi.”
Bɩ, “Tõogã n yaa yel-wẽndã pãnga.”