1 Korẽnt rãmb 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1131

  • Pʋʋsem (1-3)

  • A Poll pʋʋsa Wẽnnaam bark Korẽnt kiris-nebã yĩnga (4-9)

  • Saglg zems-n-taarã wɛɛngẽ (10-17)

  • Kiristã yaa Wẽnnaam pãnga, la b yam (18-25)

  • Pẽg-y y meng a Zeova pʋgẽ (26-31)

1  Maam a Poll sẽn yaa ned ning Kirist Zeezi sẽn bool t’a yɩ tʋm-tʋmd Wẽnnaam daabã maasem yĩngã, n paas d saam-biig a Sostɛn  n gʋls seb-kãngã n tool Wẽnnaam tiging ning sẽn be Korẽntã, n paas neb nins fãa sẽn be zĩis toor-toor la sẽn pʋʋsd n kot ne tõnd Zu-soab a Kirist Zeezi yʋʋrã. A Zeezi yaa bãmb Zu-soab la tõnd me Zu-soaba. Wẽnnaam welga yãmb tɩ y yɩ yembr ne a Zeezi Kiristi, la b boola yãmb tɩ y lebg nin-sõamyã.  Bɩ bark* la laafɩ sẽn yit Wẽnnaam sẽn yaa tõnd Ba wã nengẽ, la Zu-soab a Zeezi Kirist nengẽ zĩnd ne yãmba.  Mam pʋʋsda Wẽnnaam bark wakat fãa yãmb yĩnga, bala, b kõo yãmb b barkã* a Zeezi maasem yĩnga.  Bala, yãmb sẽn be bãmb pʋgẽ wã, yãmb paamda bũmb fãa. Yaa rẽ n kɩt tɩ yãmb tõe n moon Wẽnnaam koɛɛgã sõma, la y mi sɩdã sõma,  wa koɛɛg ning sẽn gomd Kiristã yellã sẽn paam pãng yãmb sʋk  sẽn na yɩl tɩ wakat ning y sẽn gũud tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist pukrã ne y sũy fãa wã, bɩ kũun baa a ye ra paoog yãmb ye.  Wẽnnaam na n kɩtame me tɩ y yals kãn-kãe n tãag saabã, tɩ ned baa a ye ra paam bũmb n tik n ning yãmb taal tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist waoongã daar ye.  Wẽnnaam ning sẽn bool yãmb tɩ y paam pʋɩɩr ne b Biig a Zeezi Kiristã sẽn yaa tõnd Zu-soabã yaa Wẽnnaam sẽn yaa sɩd soaba. 10  M saam-biisi, mam yeta yãmb ne tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist yʋʋr tɩ y fãa segd n naaga taab noor a yembre, la tɩ welsg pa segd n zĩnd yãmb sʋk ye. Yãmb segd n zemsa taab sõma n tall yam a ye la tagsg a ye. 11  Bala, m saam-biisi, a Kolowe zakã neb kẽer goma yãmb yell ne maam, n yeel tɩ no-koɛɛm n be yãmb sʋka. 12  M sẽn dat n yeelã yaa tɩ yãmb neb kẽer yetame yaa: “Mam yaa a Poll dẽnda,” tɩ sãnda yetẽ: “Mam yaa a Apolos rẽnda,” tɩ kẽer yetẽ: “Mam yaa a Sefas* rẽnda,” tɩ neb a taab me yetẽ: “Mam yaa Kiristã rẽnda.” 13  Kiristã welgame la? B kʋʋ a Poll ra-luk zug yãmb yĩng bɩ, bɩ b lisa yãmb ne a Poll yʋʋre? 14  Mam pʋʋsda Wẽnnaam barka, bala m pa lis yãmb ned baa a ye n zʋʋg a Kirispus ne a Gayus ye. 15  Woto, ned pa tõe n yeel tɩ b lisa yãmb ne mam yʋʋr ye. 16  Sẽn paase, mam lisa a Ɛstefanas zakã rãmb me. La sã n yaa ne sẽn ket-bã, m pa mi m sã n lisa ned b sʋk ye. 17  Bala, Kiristã pa tʋm maam tɩ m tɩ lis neb ye. B tʋma maam tɩ m moon koe-noogã. B pa tʋm maam tɩ m tɩ gom bãngdb goama, tɩ Kiristã kũum ra-lukã* wa lebg bũmb sẽn ka yõod ye. 18  Koɛɛg ning sẽn gomd kũum ra-lukã* yellã yaa yalemd ne neb nins sẽn na n sãamã. La sã n yaa ne tõnd sẽn yaa neb nins sẽn paamd fãagrã, a yaa Wẽnnaam pãnga. 19  Bala, b gʋlsame: “Mam na n kɩtame tɩ yam dãmbã yamã sãame, la m na n loba bãngdbã bãngrã kɛɛnga.” 20  Yam soab bee yɛ? Tõogã mit* bee yɛ? Dũni-kãngã* no-koeem-wẽed bee yɛ? Wẽnnaam pa kɩt tɩ dũniyã yamã lebg yalemd sɩda? 21  Dũniyã nebã sẽn teeg b mens yamã yĩnga, b pa bãng Wẽnnaam ye. La Wẽnnaam wilga b yamã, b sẽn tũnug ne koɛɛg ning tõnd sẽn moond tɩ dũniyã nebã getẽ tɩ yaa yalemdã, n na n fãag neb nins sẽn tẽedã. 22  Bala, Zʋɩf-rãmbã kota yel-soalma, tɩ Gɛrk-rãmbã baood yam. 23  La tõnd moondame n gomd Kiristã b sẽn kʋ ra-luk zugã yelle. Ne Zʋɩf-rãmbã, rẽ yaa bũmb sẽn kɩtd tɩ ned lak n lʋɩ, la sã n yaa ne bu-zẽmsã, yaa yalemdo. 24  La sã n yaa ne neb nins b sẽn boolã, sẽn yaa-b Zʋɩf-rãmbã ne sẽn yaa-b Gɛrk-rãmbã fãa, Kiristã yaa Wẽnnaam pãnga, la Wẽnnaam yam. 25  Wẽnnaam bũmb nins nebã sẽn get tɩ yaa yalemdã tara yam n yɩɩd ninsaalbã, la Wẽnnaam bũmb nins nebã sẽn get tɩ ka pãngã tara pãng n yɩɩd ninsaalbã. 26  Bala, m saam-biisi, yãmb yãame tɩ Wẽnnaam sẽn bool yãmbã, pa neb wʋsg yãmb sʋkã n da yaa neb sẽn yaa yam dãmb ninsaalbã nifẽ, neb sẽn tar pãnga, la neb sẽn dog ne naam* ye. 27  La Wẽnnaam yãka dũniyã bũmb nins nebã sẽn get wa yalemdã, sẽn na yɩl n ning yam dãmbã yãnde. Sẽn paase, Wẽnnaam yãka dũniyã bũmb nins nebã sẽn get tɩ b ka pãngã, n na n ning sẽn tar-b pãngã yãnde. 28  Wẽnnaam yãka dũniyã bũmb nins sẽn pa zem baa fʋɩ wã, la bũmb nins nebã sẽn pa nandã, rat n yeel tɩ bũmb nins sẽn ka be wã, n na n kɩt tɩ bũmb nins sẽn be wã lebg zaalem. 29  Woto, ned* baa a ye pa tõe n pẽg a meng Wẽnnaam taoor ye. 30  Yaa Wẽnnaam la soab ning sẽn kɩt tɩ yãmb be Kirist Zeezi pʋgẽ wã. A Zeezi pukda Wẽnnaam yamã, la b pukd Wẽnnaam tɩrlmã. A Zeezi maasem yĩnga, ninsaalbã tõe n lebga sõamyã, la b sẽn yao yaood ningã maasem yĩnga, ninsaalbã tõe n paama b mense, 31  sẽn na yɩl tɩ yɩ wa sẽn gʋlsã bal kɛpɩ: “Bɩ ned ning sẽn pẽgd a meng pẽg a meng a Zeova* pʋgẽ.”

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
B sẽn boond me t’a Pɩyɛɛrã.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “gʋlsda.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “nin-kãsems zagsẽ.”
Gɛrk, “yĩn-nems.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.