Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

SÕNGRE, ZAGSÃ RÃMB YĨNGA

Y sẽn tõe n wilg nonglem to-to

Y sẽn tõe n wilg nonglem to-to

Neb kẽer kãadem sã n kaoosdẽ, b sẽn wilgd taab nonglem to-to wã pãng boogdame. Sã n yaa woto y kãadmã pʋgẽ, y segd n bao n manega yellã bɩ?

 Y sẽn segd n bãnge

Y sã n dat tɩ y kãadmã tall pãnga, yaa tɩlɛ tɩ y nong taaba. Ned sã n dat n kell n tall pãng la laafɩ, yaa tɩlɛ t’a rɩtẽ la a yũud koom wakat fãa. Woto me, y sã n kell n wilg tɩ y nonga y pagã wall y sɩdã, na n paasda y kãadmã noosem la a pãngã. Baa neb sã n kẽ kãadem tɩ kaoos yʋʋm wʋsgo, b ned kam fãa ratame t’a to wã ket n wilgdẽ t’a nong-a lame, la t’a yell pak-a lame.

Nonglem hakɩɩk pa baood a meng nafr bal ye. Ned sẽn tar nonglem hakɩɩk baoodame n na n maan sẽn noom a to wã sũuri. Dẽnd sẽn kẽ-b kãadmã pa segd n wilg taab nonglem b sẽn wat n datã sasa bal ye. B ned fãa segd n gũus n bãnga a to wã sẽn dat t’a maan n wilg t’a nong-a lame, la a modg ne a sũur fãa n maan dẽ.

Naoor wʋsgo, pagbã sẽn dat tɩ b wilg-b tɩ b nong-b lame yɩɩda rapã. Rao tõe n nonga a pag wʋsgo. La a sã n wilgd a pagã t’a nong-a lame yibeoog bɩ zaabr bala, wall nand tɩ b kẽ ne taaba, a pagã tõe n sãmbda a sã n sɩd nong-a lame. Sẽn yaa sõma n yɩɩd yaa a sẽn na n wilgd a pagã naoor wʋsg daarã pʋgẽ t’a nong-a lame.

 Y sẽn tõe n maane

Wilg-y ne y no-goamã tɩ y nonga y to wã. Y sã n nong n yet y pagã bɩ y sɩdã tɩ “ Mam nonga foom” bɩ “Fo to kae,” tõe n kɩtame t’a bãng tɩ y sɩd nong-a lame.

Biiblã saglga: “Yaa bũmb nins sẽn pid sũurẽ wã n yit noorẽ wã.”​—Matye 12:34.

Saglga: Y pa segd n wilg y nonglmã ne y no-goamã bal ye. Y tõe n gʋlsa gom-biis a wãn sebr zug n kõ-a, bɩ n tool mesaaze.

Wilg-y ne y manesem la y tʋm-tʋmdɩ tɩ y nonga y to wã. Y sã n mi n mobg y pagã wall y sɩdã, n mok-a, bɩ n gãd a nugã sõngdame t’a bãng tɩ y sẽn yet tɩ y nong-a lame wã yaa sɩda. Bũmb a taab me la y tõe n maan n wilg y pagã wall y sɩdã t’a yell pak-y lame. Makre, y tõe n saag-a lame, n yõgemd y noor ne-a, bɩ n kõ-a kũuni. Y tõeeme me n maan bũmb kẽer n sõng y pagã. Makre, y tõe n deega a teed n zã, n pak rignoor t’a kẽ, n pɛg laas bɩ futu, wall y segl rɩɩbo. Ne pagb wʋsgo, bõn-kãensã maaneg pa sõngr bal ye. Yaa kaset tɩ b sɩdbã nong-b lame.

Biiblã saglga: “Bɩ tõnd nonglem ra yɩ noor goama wall no-noom ye. Bɩ a yɩ ne tʋʋmã la ne sɩda.”​—1 Zã 3:18.

Saglga: Wilg-y y sɩdã wall y pagã tɩ y nong-a lame la y waoogd-a wa y sẽn da maan to-to y sẽn wa n dood taabã sasa.

Bao-y sẽk y to wã yĩnga. Y sã n baood sẽk yãmb y yiibã yĩng bala, na n paasa y kãadmã pãnga, la wilg me tɩ ned fãa nonga a to zĩiga. Yaa sɩd tɩ y sã n tara kamba, bɩ n tʋmd wʋsg daarã pʋgẽ, tõe n yɩɩ toog tɩ y paam sẽk y yiibã yĩnga. Y tõe n yãka yam n naag taab n maan bũmb sẽn pa toog ye. Makre, n naag taab n yi n kẽne.

Biiblã saglga: Bao-y n bãng-y ‘bũmb ning sẽn yaa sõama n yɩɩdã.’​—Filip rãmbã 1:10.

Saglga: Neb kẽer sẽn pa tar sẽkã yĩnga, b yãka daar semennã pʋgẽ, wall b yãk wɩkɛn n tũud taab n yit n kokd pemsem.

Bao-y n bãng-y y sɩdã wall y pagã sõma. Ned fãa sẽn dat t’a pag bɩ a sɩd wilg-a nonglem to-to wã yaa toor ne a to. Sõs-y ne taab n bãng y sɩdã bɩ y pagã sẽn dat tɩ y wilg-a nonglem to-to, la y bãng y sã n segd n maana bũmb n paase. Rẽ poor bɩ y modg n maan y sɩdã bɩ y pagã sẽn datã. Tẽeg-y tɩ y sã n dat tɩ y kãadmã tall pãnga, yaa tɩlɛ tɩ y nong taaba.

Biiblã saglga: “Nonglem . . . ka baood a meng nafr bal ye.”​—1 Korẽnt rãmbã 13:4, 5.

Saglga: Wall tɩ y rat tɩ y sɩdã bɩ y pagã wilg-y t’a nong-y lame wã, sok-y y meng yaa: ‘Bõe la m tõe n maan tɩ m sɩdã bɩ m pagã maneg n nong maam?’