Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Yẽsgã

Y sũur sã n yiki, y maanda wãn n tõog y menga?

Y sũurã sã n yikd tao-tao tõe n sãama y yĩns laafɩ wã, la tõeeme me wa lebg sũ-kẽka. Woto wã, bõe la y tõe n maane, y sɩdã bɩ y pagã sã n yik y sũuri?