Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ligdã zãabo

Ligdã zãabo

Y sã n kɩs taab sɩd la y maand pʋ-peelem, wãn to la rẽ sõngda?

Biiblã tõe n sõnga maam ne m ligdã zu-loees la m samã bɩ?

Ned pa tar sũ-noog a sẽn tar ligd yĩng bala, la Biiblã sagls a naas n tõe n sõng yãmb y ligdã zãab wɛɛngẽ.