Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kãadmã

Y sẽn tõe n maan tɩ y vɩɩmã yɩ sõma

Teeg-y Wẽnnaam, tɩ y kãadmã yɩ sõma

Sogsg a yiib sẽn tõe n sõng-y tɩ y kãadmã yɩ sõma n paase.

Y sẽn tõe n wilg nonglem to-to

Bõe la sẽn kẽ-b kãadmã tõe n maan n wilg b to wã t’a yell sɩd pak-a lame? Y na n yãa sagls a naas sẽn tik Biiblã zugu.

Ned baa a ye ra zãmb a to ye

Yaa ned sẽn kẽ kãadem sã n yo bal la d tõe n yeel t’a zãmba a to wã bɩ?

Pʋg-sɩdba, kɩt-y tɩ y zagsã yɩ bãan zĩiga

Zak rãmb tõe n tara teed wʋsgo, tɩ b yam yaool n pa gãe bãan ye.

Biiblã sẽn yet bũmb ninga

Bõe la Biiblã yet buud toor-toor neb kãadmã wɛɛngẽ?

Biiblã sagls kẽer sẽn wilgd tɩ buudã fãa zema taaba, la sẽn gomd kãadem yelle.

Zu-loeesã la b tɩɩmã

Yãmb ne y roagdbã zems-n-taare

Y tõe n ket n waoogda y roagdbã, tɩ zems-n-taar me kell n zĩnd y kãadmã pʋgẽ.

Yel-beed wakate

Sak-y tɩ b sõng-yã.

Welgrã la kãadmã kaoobo

Y pag bɩ y sɩd sã n zãmb-yã, rẽ yĩnga vɩɩmã ket n tara yõod bɩ?

Neb wʋsg sɩdb bɩ b pagb sẽn zãmb-b yãame tɩ Biiblã vɛrse-rãmb belsd-b lame.

Biiblã gɩdga kãadem kaoob bɩ?

Bao-y n bãng-y Wẽnnaam sẽn kõ sor tɩ d tõe n maane, la a sẽn kisi.