Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bɩɩsd-y zʋg-sõma

How to Be a Better Person

Yɩ-y kõta, n paam a nafa

Y sã n yaa kõta, nafda yamba, la nafd y taabã. Neb sã n yaa kõtba, kɩtdame tɩ b tõe n lagem taab n tʋme, tɩ b zoodã me paasdẽ. Bõe la y tõe n maan n yɩ ned sẽn kõt ne sũ-noogo?

Sũ-bʋgsem soab yaa yam soaba

B sã n gom-y wẽng wall b maan-y sẽn pa segde, yɩl n tõog n kell n tall sũ-bʋgsem pa nana ye. La Biiblã sagenda kiris-nebã tɩ b yɩ sũ-bʋgsem dãmba. Bõe n tõe n sõng-y tɩ y rɩk Wẽnnaam togs-n-taar n yɩ sũ-bʋgsem soaba?

Bũmb ning sẽn kɩt tɩ pʋ-peelem tar yõodã

Neb nins yell d sẽn gomã kibayã wilgdame tɩ pʋ-peelmã tara yõodo.

Good Relationships With Others

Y sũur sã n yiki, y maanda wãn n tõog y menga?

Y sũurã sã n yikd tao-tao tõe n sãama y yĩns laafɩ wã, la tõeeme me wa lebg sũ-kẽka. Woto wã, bõe la y tõe n maane, y sɩdã bɩ y pagã sã n yik y sũuri?