Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Pʋʋsgo

Why Pray?

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋse?

Wẽnnaam tõe n leoka pʋʋsg n pa tũnug ne yel-solemd ye.

Bõe yĩng tɩ m segd n pʋʋse? Wẽnnaam na n leoka m pʋʋsgã bɩ?

Wẽnnaam na leok yãmb pʋʋsgã bɩ a kõn leokã bee ne yãmb n yɩɩda.

How to Pray

Bõe la m tõe n pʋʋs n kose?

Y na n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam pa getẽ tɩ tõnd zu-loeesã yõod pa sek a na sõng tõndã.

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam pa kelgd pʋʋsg kẽere?

Y na n bãnga pʋʋsg nins Wẽnnaam sẽn pa leokdã, la neb nins buud Wẽnnaam sẽn pa kelgde.

D segd n pʋʋsa a Zezi bɩ?

A Zezi meng leoka sokrã.

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋs ne a Zeezi yʋʋre?

Y na n bãnga pʋʋs ne a Zeezi yʋʋrã sẽn waoogd Wẽnnaam to-to, la sẽn wilgd to-to tɩ y waoogda a Zeezi.

M segd n pʋʋsa nin-sõamyã wã bɩ?

Y na n bãnga Biiblã sẽn yet d sẽn segd n pʋʋs a soaba.