Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã kareng la a zãmsgo

Bible Reading

Wãn to la Biiblã tõe n sõng-ma?—⁠Pipi babgã: Bao n bãng sẽn be Biiblã pʋgẽ

B sã n wilg foo kees n yeel tɩ yaa nag-teed ne arzɛk n pid be, f pa na n dat n bao n bãng bũmb nins sẽn be be wã sɩda? Biiblã yaa wa kees a woto buudu. Bũmb toor-toor n be be n tõe n sõng-f tɩ f paam yam.

Wãn to la Biiblã tõe n sõng-ma?—⁠Babg a 2: F sẽn tõe n maan tɩ f Biiblã kareng tall yamleoogo

Bũmb a nu sẽn tõe n sõng foo tɩ f mams f sẽn karemdã f yamẽ wã.

Bible Study

Bõe yĩng tɩ Biiblã zãmsg yaa sõma?

Yãmb tagsdame tɩ y pa tar sẽk n na n zãms Biiblã bɩ? Y zoeta y na wa pʋlem bũmb n pa tõog n pids bɩ?

Bõe yĩng tɩ y tog n bao n wʋm Biiblã goam võore?

Neb wʋsg nanda Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam sebrã, n yaool n pa mi t’a sẽn yetã tõe n naf-b lame ye.

Bõe n tõe n sõng-y tɩ y wʋm Biiblã goam võore?

Baa yãmb sẽn yitẽ fãa, y tõe n wʋma Wẽnnaam goamã sẽn be Gʋls-sõamyã pʋgẽ wã võore.