Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã tõe n sõnga maam tɩ m zakã pʋgẽ vɩɩm yɩ noog bɩ?

Biiblã tõe n sõnga maam tɩ m zakã pʋgẽ vɩɩm yɩ noog bɩ?

Biiblã sẽn yete

N-ye. Ad sagl-sõma a wãn sẽn tik Biiblã zugu, la sẽn sõng pagb la rap milyõ-rãmb tɩ b zagsã pʋsẽ vɩɩm noome:

  1. Kẽ-y kãadem tɩ zems ne laloa wã. Y sã n kẽ kãadem tɩ zems ne laloa wã, n miẽ tɩ yaa yõor tɛk bũmbu, tõe n sõngame tɩ y paam sũ-noog y zakã pʋgẽ.—Matye 19:4-6.

  2. Tall-y nonglem la waoog-taaba. Woto baoodame tɩ y maan y pagã wall y sɩdã bũmb ning y sẽn dat t’a maan yãmbã.—Matye 7:12; Efɛɛs-rãmbã 5:25, 33.

  3. Ra gom-y gom-kãs ye. Baa y to wã sã n wa yeel bũmb wall a maan bũmb sẽn yikd y sũuri, bɩ y kell n gom ne bʋgsem. (Efɛɛs-rãmbã 4:31, 32) Yaa wa Biiblã sẽn yeelã: “Ned sã n leok ne gom-noodo, a sigsda sũuri. La zabr goam yikda ned sũuri.”—Yel-bũnã 15:1, Wẽnnaam Sebre, 1983.

  4. Maan-y sɩd ne taaba. Ra tʋlg-y ned a to n zʋʋg y pagã wall y sɩdã ye. (Matye 5:28) Biiblã yetame: “Bɩ nebã fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye.”—Ebre-rãmbã 13:4.

  5. Wub-y y kambã ne nonglem. Y pa segd n põneg-ba, la y pa segd n weoog-b me ye.—Yel-bũnã 29:15; Koloos-rãmbã 3:21.