Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

‘Waoog f ba la f ma’ wã rat n yeelame tɩ bõe?

‘Waoog f ba la f ma’ wã rat n yeelame tɩ bõe?

Biiblã sẽn yete

Biiblã pʋgẽ, b gomda ‘waoog f ba la f ma’ wã yell naoor wʋsgo. (Yikri 20:12; Tõodo 5:16; Matye 15:4; Efɛɛz rãmbã 6:2, 3) Bũmb a naas la ned tõe n maan n wilg t’a tũuda no-kãnga.

  1. Wilg tɩ f sũur nooma ne-ba. Fo sã n dat n waoogd f ba la f ma, f tog n wilgame tɩ f sũur nooma ne bũmb nins fãa b sẽn maand n kõt-fã. Wala makre, sak n tũ b saglsã. (Yel-bũnã 7:1, 2; 23:26) Biiblã yetame tɩ fo roagdbã yaa fo “waoogre,” bɩ f ziiri, sẽn dat n yeel tɩ f sũur tog n yɩɩ noog ne-ba.​—Yel-bũnã 17:6.

  2. Sak b zu-sobendã. Sẽn yɩɩd fãa kom-bɩɩsã sã n dat n wilg tɩ b waoogda b roagdbã, b tog n sak n deegame tɩ b roagdbã zu-sobendã yita Wẽnnaam nengẽ. Kolos rãmb 3:20 yeta kom-bɩɩsã yaa: “Sak-y y ba-rãmb ne y ma-rãmb bũmb fãa pʋgẽ, bala, bõn-kãng nooma Zu-soaba sũuri.” Baa a Zeezi meng saka a roagdbã a bi-bɩɩlmã wakate.​—Luk 2:51.

  3. Nand f roagdbã. (Maan-kʋʋre 19:3; Ebre-rãmbã 12:9) Naoor wʋsgo, yaa f sẽn yet-b bũmb ninsã, la f sẽn sõsd ne-b to-to wã n wilgd rẽ. Yaa sɩd tɩ roagdb kẽer tʋʋm-tʋmdɩ mi n kɩtame tɩ yɩl n waoog-b yaa toogo. La baa ne rẽ, kambã pa tog n gom goam bɩ n maan bũmb sẽn na n paoog-b ye. (Yel-bũnã 30:17) Biiblã wilgdame tɩ biig sã n gom a ba bɩ a ma wẽnga, yaa yel-wẽn-kãsenga.​—Matye 15:4.

  4. Ges b yelle. F roagdbã sã n wa kʋʋle, b tõe n data sõngre. F tog n maana f sẽn tõe n ges tɩ b paam bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ ne-bã. Woto, f wilgdame tɩ f waoogd-b lame. (1 Tɩmote 5:4, 8) A Zeezi kõo tõnd mak-sõngo. Nand t’a ki, a yãka ned sẽn na n ges a ma wã yelle.​—Zã 19:25-27.

Tagsa sẽn pa zemse, waoog f ba la ma wã wɛɛngẽ

Tagsg sẽn pa zemse: F sã n dat n wilg tɩ f waoogda f ba la f ma, f tog n basd-b lame tɩ b wilgd foo bũmb nins fãa f sẽn tog n maan f kãadmã pʋgẽ.

Sẽn yaa sɩdã: Biiblã yetame tɩ neb sã n kẽ kãadem, ned fãa tog n lʋɩɩsa a to wã raab taoor n yɩɩd a zakã rãmb raabã. Sɩngr 2:24 yetame: ‘Rao na n basa a ba ne a ma, n tɩ loe a meng ne a paga.’ (Matye 19:4, 5) Yaa sɩd tɩ sẽn kẽ-b kãadmã tõe n mi n tũ b roagdbã sagls tɩ naf-ba. (Yel-bũnã 23:22) La b tara sor n na n wilg b roagdbã tɩ b pa tog n kẽes b toog b kãadmã yɛl pʋgẽ wakat fãa ye.​—Matye 19:6.

Tagsg sẽn pa zemse: F baaba ne f ma zu-sobendã pa tar koak ye.

Sẽn yaa sɩdã: Yaa sɩd tɩ roagdbã zu-sobendã yita Wẽnnaam nengẽ. La zu-sobend buud fãa tara koaka. Pa tog n zʋʋg Wẽnnaam zu-sobendã ye. Wala makre, bʋ-kaoodbã sẽn wa n kõ a Zeezi karen-biisã noor sẽn kɩɩsd Wẽnnaamã, b yeelame: “Tõnd tog n saka Wẽnnaam n yɩɩd ninsaalbã.” (Tʋʋma 5:27-29) Woto me, kambã tog n sakda b roagdbã bũmb fãa pʋgẽ “wa Zu-soabã sẽn datã,” sã n pa kɩɩsd Wẽnnaam noyã.​—Efɛɛz rãmbã 6:1.

Tagsg sẽn pa zemse: Waoog f ba ne f ma rat n yeelame tɩ f tũ b tũudmã.

Sẽn yaa sɩdã: Biiblã yetame tɩ d mak bũmb ning b sẽn zãmsd tõndã n ges sã n yaa sɩda. (Tʋʋma 17:11; 1 Zã 4:1) Ned sẽn maand woto tõe n wa yãka tũudum sẽn yaa toor ne a roagdbã rẽndã. Biiblã gomda pĩnd wẽn-sakdb sẽn pa tũ b roagdbã tũudum yelle. Wala makre, a Abrahaam, a Rut ne tʋm-tʋmd a Polle.​—Zozoe 24:2, 14, 15; Rut 1:15, 16; Galat rãmbã 1:14-16, 22-24.

Tagsg sẽn pa zemse: F sã n dat n wilg tɩ f waoogda f ba la f ma, f tog n naagd-b lame n pʋʋsd yaab-rãmbã bɩ kɩɩmsã.

Sẽn yaa sɩdã: Biiblã yetame: ‘Waoog a Zeova, fo Wẽnnaam, la f pʋʋs bãmb b yembr bala.’ (Luk 4:8) Ned sẽn pʋʋsd yaab-rãmbã bɩ kɩɩmsã pa tat Wẽnnaam yam ye. Bala Biiblã wilgdame tɩ ‘sẽn ki-bã ka leb n mi bũmb’ ye. B sã n waoogd-ba, b pa mi ye. B pa tõe n sõng sẽn vi-bã, bɩ n maan-b wẽng ye.​—Koɛɛg soaba 9:5, 10; Ezayi 8:19.