Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bõe la Wẽnnaam dat tɩ m maane?

Bõe la Wẽnnaam dat tɩ m maane?

Biiblã sẽn yete

Wẽnnaam daabã yaa y bao n bãng-a, n bao a zoodo, n nong-a la y tũud-a ne y sũur fãa. (Matye 22:37, 38; Zak 4:8) A Zeezi sẽn vɩɩmd to-to wã n paas a sẽn zãms nebã bũmb ninsã tõe n sõng-y lame tɩ y bãng y sẽn tõe n maan Wẽnnaam daabã to-to. (Zã 7:16, 17) A Zeezi ra pa gomd Wẽnnaam daabã yell bal ye. A maana Wẽnnaam daabã. Sɩd me, a yeelame tɩ yẽ pa wa n na n ‘maan a sẽn dat ye, la yaa sẽn na n maan sẽn tʋm-a yẽ wã raabo.’—Zã 6:38.

Yaa tɩlɛ tɩ m paam bãnde, vẽnegr bɩ bũmb a to sẽn yit Wẽnnaam nengẽ n yaool n bãng Wẽnnaam sẽn dat tɩ m maan bũmb ning bɩ?

Ayo. Bala koɛɛg ning Wẽnnaam sẽn taas ninsaalbã bee Biiblã pʋgẽ. A tara bũmb nins y sẽn dat sẽn na yɩl n “seglg tɩ maan tʋʋm-sõamy buud fãa” wã. (2 Tɩmote 3:16, 17) Wẽnnaam datame tɩ y karem Biiblã la y tags ne y yamã n bãng a sẽn dat tɩ y maan bũmb ningã.—Rom-dãmbã 12:1, 2; Efɛɛs-rãmbã 5:17.

Mam sɩd tõe n maana Wẽnnaam daabã bɩ?

N-ye. Y tõeeme. Bala Biiblã yetame tɩ Wẽnnaam “tõodã ka toog” ne tõnd ye. (1 Zã 5:3) Woto pa rat n yeel tɩ Wẽnnaam noyã sakr yaa nana wakat fãa ye. La bark ning y sẽn na n paamã na n yɩɩga y modgrã hal zĩig sẽn zãre. A Zeezi mengã yeelame: “Yaa neb nins sẽn kelgd Wẽnnaam goamã n sakdẽ wã n tar barka.”—Luk 11:28.