Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bõe n tõe n sõng-y tɩ y wʋm Biiblã goam võore?

Bõe n tõe n sõng-y tɩ y wʋm Biiblã goam võore?

Biiblã sẽn yete

Bũmb nins sẽn tõe n sõng-y tɩ y wʋm Biiblã goam võorã wʋsg bee Biiblã meng pʋgẽ. Baa yãmb sẽn yitẽ fãa, Wẽnnaam goamã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã ‘ka yɩɩd yãmb pãnga, la b ka zãr ne yãmb ye.’—Tõodo 30:11.

Ad bũmb kẽer sẽn tõe n sõng-y tɩ y wʋm Biiblã goam võore:

  1. Tall-y yam-sõngo. Sak-y n deeg-y tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde. Yɩ-y sik-m-meng soaba, bala Wẽnnaam kɩɩsda wuk-m-meng soaba. (1 Tesalonik-rãmbã 2:13; Zak 4:6) La ra tẽ-y woto bal ye. Wẽnnaam datame tɩ y tags “ne y yamã” n yaool n tẽ.—Rom-dãmbã 12:1, 2, Traduction du monde nouveau.

  2. Pʋʋs-y n kos-y yam. Biiblã yeta Yel-bũn 3:5 pʋgẽ yaa: “Ra teeg f meng bãngr ye.” Woto wã, bɩ y ‘kot Wẽnnaam’ yam sẽn na yɩl n wʋm Biiblã goam võore.—Zak 1:5.

  3. Ra vaand-y Biiblã kareng ye. Yãmb sã n zãmsd Biiblã n pa vaandẽ, na n naf-y-la wʋsg n yɩɩd y sẽn na n zãmsd wakat-wakate.—Zozue 1:8.

  4. Yãkd-y gom-zug n zãmsdẽ. Y sã n yãkd gom-zut n vaeesd Biiblã sẽn yet bũmb ning gom-zu-kãens zutã, rẽ n na n sõng-y tɩ y bãng Gʋls-sõamyã sẽn yetã sõma. Sɩng-y ne zãmsg nins võor wʋmb sẽn yaa nana wã, tɩ rẽ poor bɩ y sɩng bũmb nins võor wʋmb sẽn yaa toogã zãmsgo. (Ebre-rãmbã 6:1, 2) Y na n mikame tɩ y sã n dɩk vɛrse n mak ne a to, y bãngdame tɩ Biiblã vɛrse-rãmb wʋsg sõngdame tɩ d wʋm vɛrse-rãmb a taab võore, baa vɛrse nins ‘võor wʋmb sẽn yaa toogã.’—2 Pɩyɛɛr 3:16.

  5. Bao-y sõngre. Biiblã sagenda tõnd tɩ d bao neb nins sẽn wʋmd Biiblã goam võorã sõngre. (Tʋʋma 8:30, 31) A Zeova Kaset rãmbã zãmsda nebã Biiblã n pa reegd ligd ye. B maanda wa pipi kiris-nebã, n tikd Biiblã vɛrse-rãmb n sõngd nebã tɩ b bãngd bũmb ning Biiblã sẽn sɩd yetã.—Tʋʋma 17:2, 3.

Ad bũmb kẽer sẽn pa tɩlɛ:

  1. Zug sẽn vɩ wʋsg wall karem n zãage. A Zeezi tʋm-tʋmdb 12 ra wʋmda Gʋls-sõamyã võore, la b ra zãmsd neb a taabã, tɩ neb kẽer yaool n da getẽ tɩ tʋm-tʋmdbã yaa “nin-zaals sẽn ka paam zãmsgo.”—Tʋʋma 4:13.

  2. Ligdi. Y tõe n bãnga Biiblã sẽn yetã tɩ pa tũ ne yaood ye. A Zeezi yeela a karen-biisã yaa: “Yãmb deega zaalem, bɩ y kõ zaalem.”—Matye 10:8.