Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Tẽebã la Wẽnnaam tũubã

Tũudum

Yaa tɩlɛ tɩ d yãk tũudum n kẽ bɩ?

Ned tõe n yãka yam n tũ Wẽnnaam wa yẽ mengã sẽn tagsd bal bɩ?

Bõe yĩng tɩ kiris-nebã tũudum yaa wʋsg woto?

A Zeezi sẽn yaa Kirist tũudmã lugundã ra rata woto bɩ?

M maanda wãn n bãng tũudum hakɩɩkã?

Rẽ yĩnga, yaa tũudum ning sẽn ‘ta mam yam bal’ bɩ?

B sã n yeel tɩ “Sõngo,” rat n yeelame tɩ bõe?

Ned sẽn pa zems zãng tõe n yɩɩ sõng Wẽnnaam nifẽ bɩ?

Pʋʋsgo

Mam sã n pʋʋs Wẽnnaam, a na n sõng-m lame bɩ?

Wẽnnaam toog sɩd bee ne tõnd zu-loeesã bɩ?

Bõe yĩng tɩ m segd n pʋʋse? Wẽnnaam na n leoka m pʋʋsgã bɩ?

Wẽnnaam na leok yãmb pʋʋsgã bɩ a kõn leokã bee ne yãmb n yɩɩda.

Bõe la m tõe n pʋʋs n kose?

Y na n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam pa getẽ tɩ tõnd zu-loeesã yõod pa sek a na sõng tõndã.

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋs ne a Zeezi yʋʋre?

Y na n bãnga pʋʋs ne a Zeezi yʋʋrã sẽn waoogd Wẽnnaam to-to, la sẽn wilgd to-to tɩ y waoogda a Zeezi.

M segd n pʋʋsa nin-sõamyã wã bɩ?

Y na n bãnga Biiblã sẽn yet d sẽn segd n pʋʋs a soaba.

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam pa kelgd pʋʋsg kẽere?

Y na n bãnga pʋʋsg nins Wẽnnaam sẽn pa leokdã, la neb nins buud Wẽnnaam sẽn pa kelgde.

Faagrã

A Zeezi yaa fãagda: Rat n yeelame tɩ bõe?

Bõe yĩng tɩ d rat t’a Zeezi yõk Wẽnnaam sɛɛg tõnd yĩnga? D sã n tẽ a Zeezi bala, seka d na paam fãagr bɩ?

Yel-wẽnd ne sugr kũuni

“Nif, nif yĩngã” rat n yeelame tɩ bõe?

Tõog ning sẽn yaa “nif, nif yĩngã” ra kõta ned sor t’a tõe n maan a sẽn dat fãa n dok a sũur bɩ?

Wẽnnaam kisa sɩgaarã, dorgã la tabã yũub bɩ?

Baa Biiblã sẽn pa gomd sɩgaarã, dorgã bɩ tabã yellã, bõe n tõe n sõng-d tɩ d leok sok-kãnga?

Tũudmã yel-maandɩ

D tog n pʋʋsa bõn-naands bɩ?

D sã n tũnugd ne imaaz-rãmb bɩ bõn-naands n pʋʋsd Wẽnnaam, noom-a lame bɩ?

Bõe la Biiblã yet gom gom-zẽnã wɛɛngẽ?

Yaa tõog n gom gom-zẽnã n na n sõng tɩ b bãng kiris-neb hakɩɩkã n bak bɩ?

Bõe la Biiblã yet no-loeerã wɛɛngẽ?

Sã n yaa ne Biiblã, bõe n da kɩt tɩ neb kẽer loet noore? Kiris-nebã tog n loee noor bɩ?

Wẽnnaam tõod piigã yaa bõe?

Ãnd-rãmb la b kõ tõodã? Kiris-nebã tog n tũu Tõod Piigã bɩ?