Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Yaa Sʋɩtãanã n so ninsaalbã bɩ?

Yaa Sʋɩtãanã n so ninsaalbã bɩ?

Biiblã sẽn yete

Sʋɩtãana ne zĩn-dãmbã maanda bũmb toor-toor n pirsd ninsaalbã hal tɩ Biiblã yeel tɩ “dũniyã zãng bee wẽng soabã nugẽ.” (1 Zã 5:19) Biiblã wilga Sʋɩtãana sẽn maan to-to.

  • Tudgri. Biiblã sagenda Kiris-nebã tɩ b mao n “yals kãenkãe n zab ne a Sʋtãana, a sɩlmã pʋgẽ” (Efɛɛs-rãmbã 6:11) Bũmb a ye Sʋɩtãanã sẽn maand n belgd nebã, yaa a sẽn kɩt tɩ b tẽed tɩ yẽ poorẽ dãmbã yaa Wẽnnaam tʋm-tʋmdbã.—2 Korẽnt rãmbã 11:13-15.

  • Zĩn-dãmb yɛla. Sʋɩtãanã belgda nebã tɩ b bʋgd bagre, n get ãds wall b tũnugd ne manesem a taab n dat n togs beoog yɛla. (Tõodo 18:10-12) Dorgã yũubã, bʋgsg sẽn pa sõma la bũmb kẽer maaneg tõe n kɩtame tɩ zĩn-dãmbã kẽ neda.—Luk 11:24-26.

  • Ziri tũudmã. Tũudum nins zãmsg sẽn pa tik Biiblã zugã tudgda nebã tɩ b beegd Wẽnnaam. (1 Korẽnt rãmbã 10:20) Biiblã boonda ziri zãmsg buud fãa tɩ “zãmsg zĩn-dãmb sẽn kõta.”—1 Tɩmote 4:1.

  • Zĩn-dãmbã kẽeda neba. Biiblã pʋgẽ b gomda neb zĩn-dãmb sẽn da tar yelle. Wakat ninga, zĩn-dãmbã kɩtdame t’a soabã yaa zoanga, bɩ muka, wall b kɩt t’a soabã pogend a menga.—Matye 12:22; Mark 5:2-5.

D sẽn tõe n maan tɩ Sʋɩtãanã ra soog-do

Y pa tog n zoe zĩn-dãmbã ye. Bala Biiblã wilgda d sẽn tõe n maan n kɩɩs a Sʋɩtãana.

  • Bao-y n bãng-y Sʋɩtãana sɩlmã, rat n yeel t’a sẽn maand to-to n bẽt nebã.—2 Korẽnt-rãmbã 2:11.

  • Zãms-y Biiblã la y tũ bũmb ning y sẽn zãmsã. Biiblã saglsã tũub na n kogla yãmb tɩ Sʋɩtãanã ra tõog-y ye.—Efɛɛs-rãmbã 6:11-18.

  • Sãam-y bũmb ning fãa sẽn naag ne zĩn-dãmb yɛlã. (Tʋʋma 19:19) Wala makre, miziki, sɛba, fot-rãmba, video-rãmb la bũmb ning fãa sẽn naag ne zĩn-dãmb yɛla.