Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Wãn to la roagdbã tõe n gom pag ne rao lagengã yell ne b kambã?

Wãn to la roagdbã tõe n gom pag ne rao lagengã yell ne b kambã?

Biiblã sẽn yete

Ãnda n segd n gom pag ne rao lagengã yell ne kambã? Biiblã wilgame tɩ yaa roagdbã n segd n maan dẽ. Ad sagls a wãn sẽn sõng roagdb wʋsgo:

  • Ra tags-y tɩ yaa yãnd bũmb ye. Biiblã gomda pag ne rao lagengã yelle, la raoolmã ne poglmã yell vẽeneg-vẽenega. Sẽn paase, Wẽnnaam da yeela Israyɛll nebã tɩ b segd n zãmsa “kambã” bũmb kẽer bõn-kãens wɛɛngẽ. (Tõodo 31:12; Maan-kʋʋre 15:2, 16-19) Y tõe n baoo gom-biis sẽn pa na n kɩt tɩ pag ne rao lagengã la raoolmã ne poglmã yell goam yɩ yãnd bũmb ye.

  • Zãms-y y biigã bilf-bilfu. Ra bas-y tɩ y biigã wa lebg bedr bilfu, tɩ y yaool n bool-a n zĩnig n gom bũmb wʋsg yell pag ne rao lagengã wɛɛngẽ ye. Yɩta sõma tɩ y gomd ne-a bilf-bilf tɩ zemsd ne a sẽn wʋmd yɛlã to-to wã.—1 Korẽnt rãmbã 13:11.

  • Zãms-y-yã-a Wẽnnaam noyã. Tõe tɩ b na n zãmsa kambã bũmb kẽer pag ne rao lagengã wɛɛngẽ lekollẽ wã. La Biiblã pa sagend roagdbã tɩ b wilg b kambã bũmb kẽer raoolmã la poglmã zug bal ye. B segd n sõng-b lame me tɩ b bãng sẽn zems la sẽn pa zems pag ne rao lagengã wɛɛngẽ.—Yel-bũnã 5:1-23.

  • Kelg-y-yã-a. Y biigã sã n sok-y sogsg pag ne rao lagengã wɛɛngẽ, bɩ y ra yik y sũur wall y yɩ tao-tao n ning-a taal ye. Y segd n ‘wɩnga ne kelgre, la y maag ne goama.’—Zak 1:19.

Y sẽn tõe n kogl y biigã ne nin-yoodã to-to

Sõng-y y biigã t’a bãng a sẽn tõe n maan to-to nin-yoog taoore

  • Bao-y n bãng-y bũmb kẽere. Bao-y n bãng-y nin-yoodã sẽn maand to-to n paamd kambã.—Yel-bũnã 18:15; ges-y Les jeunes s’interrogent — Réponses pratiques volume 1 wã sak 32.

  • Ges-y y biigã yell sõma. Ra dɩk-y y biigã n gũnug ned n pa reng n bao n bãng y sã n tõe n kɩsa a soabã sɩd ye. Ra bas-y y biigã t’a “maan a yam” me ye.—Yel-bũnã 29:15, Wẽnnaam Sebre, 1983.

  • Wilg-y-yã-a sakr sẽn zemse. Roagdbã segd n zãmsa b kambã tɩ b sakd bãmba. (Koloos-rãmbã 3:20) La y sã n zãms y biigã t’a segd n saka kãsem buud fãa la wakat fãa, na n yɩɩ nana ne nin-yoodã tɩ b paam-a. Roagdb nins sẽn yaa kiris-nebã tõe n yeela b biig yaa: “Sẽn yaa ned ning fãa n yeel foo tɩ f maan bũmb sẽn yaa wẽng Wẽnnaam nifẽ, bɩ f ra sak ye.”​—Tʋʋma 5:29.

  • Wilg-y y biigã a sẽn tõe n maan to-to n kogl a menga. Sõng-y y biigã t’a bãng a sẽn tõe n kogl a meng to-to, ned sã n wa rat n tʋm tʋʋm-dẽgd ne-a tɩ y pa be yambẽ. Y sã n wilg-a a sẽn tõe n maan to-to la y kɩt t’a mak tɩ y gese, tõe n kɩtame t’a wa paam raood n yeele: “Ra maan ye! Mam na n tɩ togsame!” la a kẽng n loog tao-tao. Sẽn mik tɩ kambã tõe n yĩma tao-tao wã, y segd n tẽegd-b-la bõn-kãens n yɩlemdẽ.—Tõodo 6:7.