Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Wãn to la m tõe n kogl m meng ne neb nins sẽn nong yoobã?

Wãn to la m tõe n kogl m meng ne neb nins sẽn nong yoobã?

Biiblã sẽn yete

Ad sagls a wãn sẽn tik yam ning Biiblã sẽn kõtã:

  1. Tall-y manesem sẽn zems ne y tʋmd-n-taasã. Sõsd-y noog-noog ne y tʋmd-n-taasã la y waoogd-ba. La y pa segd n tall manesem sẽn tõe n wa kɩt tɩ b tags tɩ y na n saka b rolemd ye.—Matye 10:16; Koloos-rãmbã 4:6.

  2. Yer-y fut sẽn zemse. Y sã n yer fut sẽn nekd pag ne rao lageng tʋlsem, tõe n kɩtame tɩ b tags tɩ y ratame tɩ b ro-yã. La Biiblã sagend-d lame tɩ d yer “fut sẽn yaa sõma n zems gesgo, la ne sik-m-menga.”—1 Tɩmote 2:9.

  3. Bao-y zo-rãmb ne yam. Yãmb sã n wae n sõsd ne neb sẽn sakd tɩ b rood-ba, wall sẽn pʋd n nong rẽ menga, sãmbg kae tɩ b na n wa roo yãmb me ye.—Yel-bũnã 13:20.

  4. Ra kelg-y gom-yood ye. Y sã n sõsd ne neb tɩ b wa kẽ “gom-dẽgdo, wall yalem goama, wall kʋʋsem goam” bɩ y looge.—Efɛɛs-rãmbã 5:4.

  5. Gil-y bũmb nins sẽn tõe n wa ne yɛla. Wala makre, b sã n rat tɩ y pa y tʋʋmã zĩigẽ tʋʋmã sigb poor bʋʋm-faad yĩng bɩ y gũusi.—Yel-bũnã 22:3.

  6. Wilg-y vẽeneg tɩ y pa rat tɩ b ro-y ye. Ned sã n wa rood yãmb n pẽdgdẽ bɩ y wilg-a vẽeneg t’a manesmã pa noom-y ye. (1 Korẽnt rãmbã 14:9) Wala makre, y tõe n yeelame yaa: “Fo wae n duuda maam, la rẽ pa noom maam baa bilf ye. Mam datame tɩ f base.” Y tõe n gʋlsa sẽn dood-a yãmb ne pẽdgrã lɛtre, n bilg-a a manesmã, rẽ sẽn sãamd y sũur to-to wã, la y sẽn dat t’a tall manesem ninga. Wilg-y-yã-a vẽeneg tɩ yaa y sẽn tẽed bũmb ninsã n kɩt tɩ y pa tõe n sak a rolemdã.—1 Tesalonik-rãmbã 4:3-5.

  7. Bao-y sõngre. A soabã sã n ket n pẽdgdẽ bɩ y togs y zoa y sẽn kɩs sɩda, y roagd wall y tʋmd-n-taaga, pa rẽ bɩ ned sẽn minim n sõngd neb nins sẽn paam zu-loe-kãens buudã. (Yel-bũnã 27:9) Neb wʋsg sẽn da be yel-kãngã buud pʋgẽ pʋʋsa Wẽnnaam tɩ sõng-ba. Baa y sã n zɩ n pʋʋse, ra tags-y t’a Zeova sẽn yaa “Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa” wã pa tõe n sõng-y ye.—2 Korẽnt-rãmbã 1:3.

Neb milyõ-rãmb la b rood b tʋʋm zĩisẽ tɩ pa nana ne-ba, la Biiblã tõe n sõng-b lame.