Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Biiblã tõe n sõnga maam ne m ligdã zu-loees la m samã bɩ?

Biiblã tõe n sõnga maam ne m ligdã zu-loees la m samã bɩ?

Biiblã sẽn yete

N-ye. Ad Biiblã sagls a naas sẽn tõe n sõng yãmb ne y ligdã zu-loees la y samã:

  1. Reng-y n mag-y la y yaool n yiis ligdi. Ned sã n mag n yaool n tʋme, a paamda yõodo, la ned sã n tʋmd ne yãgbo, naong n na n yõk-a.” (Yel-bũnã 21:5) Da yɩ-y yãg-yãg n da bũmb b sẽn koosd-a nana yĩng bal ye. Tags-y bũmb nins y sẽn datã yell neere. Bao-y n bãng-y ligd ning y sẽn tõe n yiisã takɩ, la y modg n da yiis ligd tɩ zʋʋg rẽ ye.

  2. Ra kẽ-y sam-vɩɩd ye. Ned sã n tɩ reeg samd ned a to nengẽ, a lebga a soabã yamba.” (Yel-bũnã 22:7) Yãmb sã n zoe n kẽe sam n pa tõe n yao wakat ning y sẽn segd n yaoã, modg-y n zems-y ne ligdã soab tɩ y yãk wakat a to. Wɩng-y ne pẽdgre. Maan-y wa ned ning yell b sẽn gom Yel-bũn 6:1-5 pʋgẽ wã. “Kẽng n tɩ yãnd f zoa wã, n sik f meng n bõos-a ne pẽdgre, n yeel-a t’a bas f taale. Da bao gõeem bɩ suusg baa bilf ye.” Baa y sã n kẽng pipi tɩ pa yãk nenga, bɩ y ket n kotẽ t’a toeem wakatã.

  3. Ra teeg-y ligdã ye. Sẽn zoet-a n pʋgd arzɛk nin ka noom ye, a ka mi tɩ nimbãaneg na n wẽneg n lʋɩ-la a zug ye.” (Yel-bũnã 28:22, Sebr Sõngo) Rat-tɩ-loog sẽn tõe n kɩt tɩ ned bõn a paoongã toog sẽn ka be, a tõe n sãama a tẽebã me.

  4. Kɩt-y tɩ y sẽn tarã sek-yã. Tõnd sã n tar dɩɩb ne futu, rẽ na n seka tõndo.” (1 Tɩmote 6:8) Ned pa tar sũ-noog wall vɩɩm sẽn tar bark a sẽn tar ligd yĩng bal ye. Dũniyã gill zugu, neb nins sẽn tar sũ-noog n yɩɩdã sʋka, kẽer pa tar ligd wʋsg ye. B yaa neb sẽn paam tɩ b zakã rãmb la b zo-rãmbã nong-ba, n leb n yaa Wẽnnaam zo-rãmba.—Yel-bũnã 15:17; 1 Pɩyɛɛr 5:6, 7.