Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Kiris-ned tõe n sakame tɩ b tɩp-a bɩ?

Kiris-ned tõe n sakame tɩ b tɩp-a bɩ?

Biiblã sẽn yete

N-ye. A Zeezi sẽn yeel tɩ ‘ka neb nins sẽn tar laafɩ wã n baood tɩpa, la tɩ yaa bãad-dãmbã,’ wilgdame t’a karen-biisã tõe n baoo tɩbsgo. (Matye 9:12) Baa Biiblã sẽn pa logtoɛɛmb sebrã, a kõta sagls sẽn tõe n sõng neb nins sẽn dat n maan sẽn noom Wẽnnaamã.

Sogsg y sẽn segd n sok y menga

1. Mam mii b sẽn na n maan to-to n tɩp maamã bɩ? Biiblã sagenda tõnd tɩ b sã n yeel tõnd gomd bɩ d bao n bãng sã n yaa sɩda, la d ra tẽ ‘bũmb ning fãa d sẽn wʋm ye.’—Yel-bũnã 14:15.

2. M segd n soka logtor a to n bãng yẽ me tagsg bɩ? “Sagendb sã n yaa wʋsgo,” tõe n sõngame. Sẽn yɩɩd fãa y bãagã sã n yaa kɛgenga.—Yel-bũnã 15:22.

3. Tɩbsgã na n kɩtame tɩ m kɩɩs Biiblã noor ning sẽn yeel tɩ d ‘lak d mens ne . . . zɩɩmã’ bɩ?—Tʋʋma 15:20.

4. B sẽn maand to-to n bãng bãagã wall b sẽn tɩpd to-to wã naaga ne zĩn-dãmb yɛl bɩ? Biiblã gɩdga “zĩn-dãmb yɛl maanego.” (Galat-rãmbã 5:19-21, Traduction du monde nouveau) Ad sogsg a wãn sẽn tõe n sõng-y tɩ y bãng tɩbsg sã n naaga ne zĩn-dãmb yɛla:

  • Ned ning sẽn na n tɩp maamã maanda zĩn-dãmb yɛl bɩ?

  • Neb kẽer tẽedame tɩ yaa wẽnnaam-dãmb d sẽn beeg wall bɛɛb sẽn maand zĩn-dãmb yɛl n wat ne bãasã. Tɩbsgã tika tẽeb kãng bɩ?

  • Tɩɩmã seglg wall tɩbsgã sasa, b kʋʋda maando, n yɩɩndẽ wall b gomd goama, pa rẽ bɩ b maand zĩn-dãmb yɛl a taab wall b tũnugd ne teed kẽer bɩ?

5. Mam laafɩ wã yell n pak maam n yɩɩd bɩ? Biiblã sagend-d lame tɩ d ‘kɩt tɩ nebã fãa bãng tɩ d maanda bũmb fãa ne yam.’ (Filip-rãmbã 4:5, Traduction du monde nouveau) Y sã n maand bũmb fãa ne yam, na n kɩtame tɩ y wɩng ne “bũmb ning sẽn yaa sõama n yɩɩdã” maanego. Wala makre, Wẽnnaam tʋʋmã. (Filip-rãmbã 1:10; Matye 5:3)